Verkiezingen

VIVES informeert je graag over de specifieke regels die gelden voor studenten in verband met verkiezingen. Op deze pagina leggen we je uit welke je opties je hebt als student.

Een volmacht geven?

De wet voorziet dat ‘studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven’ hun stem kunnen uitbrengen door een volmacht te geven aan iemand anders. Je kan van deze mogelijkheid gebruik maken als je bijvoorbeeld op de dag van de verkiezingen stageverplichtingen hebt of in het buitenland bent in het kader van je studies (Erasmus, studiereis, stage, …). 

Je kunt een volmacht geven aan iedere andere kiezer die voor dezelfde verkiezingen stemrecht heeft als jij. Dat kan zowel een familielid zijn als iemand uit je kennissenkring. Een volmachtdrager kan maar voor één andere kiezer bij volmacht stemmen.  De volmacht kan gegeven worden tot op de dag van de verkiezingen.

Je kunt de volmachtformulieren bekomen bij je gemeente of downloaden via de volgende websites afhankelijk van waar je woont:

Bij de volmacht moet je een attest voegen waaruit blijkt dat je voor het huidige academiejaar als student bent ingeschreven aan VIVES en dat je je omwille van studieredenen in de onmogelijkheid bevindt om je in het stembureau aan te bieden. Je kunt dit attest vanaf eind augustus aanvragen via studentendossier in je KU Loket. Je ontvangt het attest per mail. Misbruik van attesten kan leiden tot sancties.

Op de dag van de verkiezingen moet je volmachtdrager naar het stembureau gaan waar jij normaal gezien moet gaan stemmen. Om in jouw plaats te kunnen stemmen, moet de voachtdrager volgende documenten voorleggen:

  • zijn/haar eigen oproepingsbrief,
  • zijn/haar eigen identiteitskaart,
  • jouw oproepingsbrief,
  • het ingevuld en door jou en de volmachtdrager ondertekend volmachtformulier,
  • het attest van Hogeschool VIVES.

Zetelen als bijzitter

Als je opgeroepen bent als bijzitter, maar je bent omwille van studieredenen in de onmogelijkheid om dit te doen (vb. studieverblijf in het buitenland of stageverplichtingen), dan meld je dit best zo vlug mogelijk per brief aan de voorzitter van het hoofdbureau (zijn/haar adres is vermeld op de brief waarmee je wordt opgeroepen als bijzitter).

Voeg er ook het attest bij waaruit blijkt dat je voor het huidige academiejaar als student bent ingeschreven aan VIVES en dat je je omwille van studieredenen in de onmogelijkheid bevindt om je in het stembureau aan te bieden. Je kan dit attest vanaf eind augustus aanvragen via ‘studentendossier’ in je KU Loket. Je ontvangt het attest per mail. Misbruik van attesten kan leiden tot sancties. Vergeet ook niet om iemand anders een volmacht te geven om in jouw plaats te stemmen.

Reiskosten

Zit je op kot en moet je gaan stemmen in een andere gemeente? Dan kan je gebruik maken van een speciale regeling voor je reiskosten.

Reis je met de trein dan kan vanaf een maand voor de verkiezingsdatum een gratis ticket 2de klasse bekomen voor je reis naar het station dat zich het dichtst bevindt bij de gemeente waar je moet gaan stemmen. Het gratis ticket geldt enkel voor het traject op het Belgisch grondgebied. De heenreis kan gebeuren tijdens het verkiezingsweekend vanaf vrijdag, op zaterdag of op zondag. De terugreis dient te gebeuren op zondag. Op de terugreis kun je het gratis biljet enkel gebruiken op vertoon van je afgestempelde oproepingsbrief. Voor meer info, contacteer de NMBS op 02/528 28 28.

Je vraagt het gratis ticket aan door aan de loketbeambte je oproepingsbrief voor te leggen, samen met je identiteitskaart en het ’attest voor aanvraag gratis reisbiljet of terugbetaling reiskosten’ van VIVES. Je kunt dit attest vanaf eind augustus aanvragen via studentendossier in je KULoket. Je ontvangt het attest per mail. Misbruik van attesten kan leiden tot sancties.

Heb je een ander vervoermiddel gebruikt, dan kan je achteraf de terugbetaling bekomen van je reiskosten. Ook hier komen enkel de binnenlandse trajecten in aanmerking. Om de terugbetaling te bekomen, moet je een speciaal formulier gebruiken. Zie hiervoor de volgende websites, afhankelijk van waar je woont:

De aanvraag moet uiterlijk drie maanden na de verkiezing opgestuurd worden naar het adres dat vermeld staat op het formulier, samen met de afgestempelde oproepingsbrief en het VIVES- attest voor aanvraag gratis reisbiljet of terugbetaling reiskosten. Je kunt dit attest vanaf half juli aanvragen via studentendossier in je KULoket. Je ontvangt het attest per mail. Misbruik van attesten kan leiden tot sancties.

Je bent niet gaan stemmen?

Je schrijft best zo vlug mogelijk naar de vrederechter van je woonplaats en je legt uit waarom je niet hebt gestemd. Ben je om studieredenen niet kunnen gaan stemmen, vb. omdat je voor je studies in het buitenland verbleef of stageverplichtingen had, voeg dan zeker ook het VIVES-attest toe waaruit blijkt dat je voor het huidige academiejaar als student bent ingeschreven aan VIVES en dat je je omwille van studieredenen in de onmogelijkheid bevond om je in het stembureau aan te bieden. Je kan dit attest aanvragen via ‘studentendossier’ in  KULoket. Je ontvangt het attest per mail. Stuur best ook een kopie van de brief naar het gemeentebestuur.

Het is aan de vrederechter om de ingeroepen reden te beoordelen. Als je geen brief hebt verstuurd of je reden is niet als ‘verschoningsgrond’ aanvaard, dan kan je gedagvaard worden voor de politierechtbank. Deelnemen aan de verkiezingen is immers verplicht.