Wijzigen van traject, veranderen van opleiding of stopzetten heeft ook een invloed op je studietoelagen. Een korte beschrijving vind je hieronder. Wens je verdere info, informeer je dan bij je studentenadministratie of je studietrajectbegeleider.

Wijzigen van traject of veranderen van opleiding tijdens het academiejaar

Vóór 1 december

Wanneer je je aan VIVES vóór 1 december voor alle opleidingsonderdelen van je oorspronkelijke opleiding uitschrijft, worden je studiepunten als niet opgenomen beschouwd. Ze tellen bijgevolg niet meer mee voor de studietoelage. Als je voor een nieuwe opleiding inschrijft en dit voor evenveel studiepunten als waarvoor je oorspronkelijk ingeschreven was, dan verandert er niets aan je studietoelage. Schrijf je voor minder studiepunten in, dan volgt na 30 juni een gedeeltelijke terugvordering van je studietoelage.

Indien je voor minder dan 27 studiepunten inschrijft, heb je geen recht meer op een studietoelage en zal deze volledig worden teruggevorderd. Bij een terugvordering wordt je studietoelagekrediet opnieuw aangevuld met het aantal studiepunten waarvoor er een terugvordering is gebeurd.

Bij een terugvordering wordt je studietoelagekrediet opnieuw aangevuld met het aantal studiepunten die als niet opgenomen worden beschouwd.

Tussen 1 december en 15 maart

Indien je je tussen 1 december en 15 maart voor bepaalde opleidingsonderdelen uitschrijft, dan worden je vakken van het eerste semester en je jaarvakken als opgenomen beschouwd. Je vakken van het tweede semester worden niet als opgenomen beschouwd. Als na uitschrijving voor bepaalde opleidingsonderdelen van je oorspronkelijke opleiding de eraan verbonden studiepunten als niet opgenomen worden beschouwd, tellen ze niet meer mee voor je studietoelage.

Op vlak van de studietoelagen wordt geen onderscheid gemaakt tussen uitschrijven voor alle dan wel één of meerdere opleidingsonderdelen. Enkel het aantal studiepunten dat als opgenomen wordt beschouwd, is van belang.

Indien na uitschrijving er nog steeds 27 studiepunten opgenomen blijven, dan behoud je de studietoelage voor dat aantal studiepunten en volgt een terugvordering voor de rest. Wanneer het aantal opgenomen studiepunten minder dan 27 bedraagt, heb je geen recht meer op een studietoelage en zal deze volledig worden teruggevorderd. Deze terugvorderingen kunnen worden vermeden door in te schrijven voor een andere opleiding.

Als je voor een nieuwe opleiding inschrijft en dit voor evenveel studiepunten als er van je oorspronkelijke opleiding als niet opgenomen worden beschouwd, dan blijft het aantal opgenomen studiepunten op 30 juni gelijk en verandert er niets aan jouw studietoelage. Schrijf je voor minder studiepunten in, dan volgt na 30 juni een gedeeltelijke terugvordering van je studietoelage. Bij een terugvordering wordt je studietoelagekrediet opnieuw aangevuld met het aantal studiepunten waarvoor er een terugvordering is gebeurd.

Bij een terugvordering wordt je studietoelagekrediet opnieuw aangevuld met het aantal studiepunten die als niet opgenomen worden beschouwd.

Na 15 maart

Na 15 maart kan je je niet meer uitschrijven voor afzonderlijke opleidingsonderdelen. Wijzigingen aan je oorspronkelijke inschrijving naar het einde van het academiejaar toe, hebben geen invloed op de opgenomen studiepunten. Je behoudt je volledige studietoelage. Indien je alsnog een inschrijving neemt in een andere opleiding, zal je toch maar voor maximum 60 studiepunten een studietoelage ontvangen.

Voor de opleidingsonderdelen waarvan de studiepunten als opgenomen worden beschouwd, doe je er goed aan examen af te leggen en te proberen een creditbewijs te behalen. Dit komt je studietoelagekrediet voor een volgend academiejaar ten goede.

Stopzetten van de studies tijdens het academiejaar

Wanneer je je als student uitschrijft en gedurende hetzelfde academiejaar geen nieuwe inschrijving neemt, heb je de studies stopgezet.

Vóór 1 december

Wanneer je je vóór 1 december volledig uitschrijft, worden je studiepunten als niet opgenomen beschouwd. Ze tellen bijgevolg niet meer mee voor je studietoelage. Indien je studietoelage al uitbetaald werd, zal deze volledig worden teruggevorderd. Als er nog geen uitbetaling is gebeurd en de afdeling Studietoelagen tijdig van je stopzetting op de hoogte is gesteld, gebeurt er niets. In beide gevallen behoud je het aanvankelijke studietoelagekrediet alsof je niet was ingeschreven.

Tussen 1 december en 15 maart

Als je je tussen 1 december en 15 maart volledig uitschrijft, dan worden de studiepunten van het eerste semester en de jaarvakken als opgenomen beschouwd. Voor de opgenomen studiepunten behoud je de studietoelage. Voor de niet opgenomen studiepunten zal je studietoelage worden teruggevorderd.

Bij een terugvordering wordt je studietoelagekrediet opnieuw aangevuld met het aantal studiepunten die als niet opgenomen worden beschouwd.

Na 15 maart

Als je je na 15 maart uitschrijft, dan worden alle studiepunten als opgenomen beschouwd. Je behoudt dus je studietoelage.