Bij VIVES kun je vrij gebruikmaken van de computer- en netwerkfaciliteiten van onze hogeschool. Voor het correct gebruik ervan gelden uiteraard enkele regels, die hieronder worden verduidelijkt.

Inloggen op het netwerk of het draadloos netwerk

Om gebruik te maken van de IT voorzieningen is aanmelden met een gebruikersnaam en wachtwoord noodzakelijk. Elke gebruiker krijgt zo’n unieke gebruikersnaam en wachtwoord ter beschikking waarmee toegang verkregen kan worden op de computersystemen (het Internet, Toledo, webmail en VIVESnet).

Je gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Je mag die op geen enkele manier aan derden meedelen. Wees waakzaam en zorg ervoor dat je je gebruikersnaam en wachtwoord niet op het internet achterlaat.

Het is de gebruiker niet toegestaan de gebruikersnaam voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken, onder andere:

 • het aanmelden met een op onrechtmatige manier verkregen gebruikersnaam;
 • het installeren, verspreiden en/of gebruiken van (illegale) software en het verspreiden van virussen;
 • het zich onrechtmatig toegang verschaffen tot computersystemen of delen ervan;
 • het ontplooien van commerciële activiteiten.

Als je klaar bent met werken aan de computer, meld je dan af van het netwerk. Vergeet dat niet, anders kunnen anderen bij je persoonlijke gegevens van de servers.

Persoonlijke map

Met de inloggegevens heb je als gebruiker toegang tot een map op de server (de home directory). Die map is persoonlijk: de andere gebruikers hebben geen toegang tot die map. IT-medewerkers hebben voor onderhoudsdoeleinden wel toegang tot jouw map. Dat recht is onderworpen aan de privacyregels. In de map kunnen persoonlijke documenten worden opgeslagen. De opslagcapaciteit is beperkt. Gegevens die je op een andere plaats dan je persoonlijke map hebt bewaard, kunnen zonder enige kennisgeving gewist worden.

Computergebruik

De computers van VIVES staan ter beschikking voor onderwijsactiviteiten. Voor studenten impliceert dat voornamelijk het inoefenen van leerstof, voorbereiden van scripties, lessen, stages en andere opdrachten; het raadplegen van het internet op educatief verantwoorde websites; het gebruiken van je VIVES e-mailadres om e-mailberichten op te vragen en te versturen; het gebruiken van de elektronische leeromgeving Toledo; het gebruiken van de online bibliotheekcatalogus; het gebruiken van VIVESnet. De directie kan opdracht geven bepaalde websites of types van websites af te sluiten.

Educatief gebruik van het systeem heeft voorrang op persoonlijk gebruik. Het gebruik van een computer mag geen beschadiging of verstoring van de gewenste werking van de hardware en software opleveren.

Het is niet toegestaan, tenzij in het kader van een opdracht (dus onder toezicht van een personeelslid van de school):

 • de instellingen van de computer te wijzigen;
 • beschadigde opslagmedia (cd, dvd, USB-stick ...) te gebruiken;
 • met virussen geïnfecteerde bestanden te gebruiken;
 • computers en/of bronnen te gebruiken waar de gebruiker geen toegang toe heeft, ook al zijn die niet beveiligd;
 • nodeloos e-mail te versturen naar grote groepen (zowel met webmail als met Toledo);
 • per e-mail ongevraagde/ongewenste informatie te verspreiden (bv. fuifaankondigingen ...);
 • door ongeoorloofde activiteiten de werking van het netwerk in het gedrang te brengen: bv.
 • grote hoeveelheden gegevens over het netwerk transporteren ...;
 • software, muziekbestanden, videobestanden te downloaden, (illegaal) te kopiëren of te installeren;
 • de kabelverbindingen aan computers of randapparatuur te wijzigen;
 • websites te bezoeken van racistische, seksistische, pornografische of gewelddadige aard;
 • op een computer van de hogeschool computerspelletjes te installeren en te spelen.

De gebruiker verklaart zich akkoord dat de directie opdracht kan geven het om netwerkverkeer, e- mailverkeer en de persoonlijke mappen te controleren en bij vermoeden van misbruik een onderzoek in te stellen.

Gedrag in de computerruimtes

 • Het is niet toegestaan te eten, drinken of roken in de computerruimtes.
 • Het is verboden andere gebruikers te storen door te luid te praten, muziek te laten spelen of ander storend gedrag te vertonen.
 • De gebruiker is verplicht de ter beschikking gestelde apparatuur met gepaste zorg te behandelen.
 • We verwachten dat de gebruiker de regels van de nettiquette hanteren bij het elektronisch communiceren.
 • De gebruiker is verplicht om technische storingen (defecte computers, defecte printers) te melden, zoniet kan hij/zij verantwoordelijk worden gesteld voor die storing.
 • Het is verboden het label met het inventarisnummer van een toestel te verwijderen.
 • De gebruiker moet bij het verlaten van het lokaal persoonlijk materiaal (papier, gegevensdragers, schrijfgerei ...) opruimen en de werkplek netjes achterlaten.

Printen

De studenten kunnen printen tegen betaling per pagina. De kosten worden aangerekend via de studentenrekening of betaald d.m.v. een betaalkaart.

Maatregelen

De gebruiker die op welke manier dan ook misbruik maakt van de computerfaciliteiten of die in strijd met de bovenstaande regels handelt, kan door de directie voor een bepaalde periode het gebruik van de computerfaciliteiten worden ontzegd. Bij herhaald misbruik kan de directie de gebruiker definitief de toegang tot de computerfaciliteiten ontzeggen.