Je kan je inschrijven voor een (Nederlandstalige) professionele bacheloropleiding als je voldoet aan de diploma-, taal- en leerkredietvoorwaarde zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement van Hogeschool VIVES.

Lees meer over deze toelatingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding op deze pagina.

Diplomavoorwaarde

Wie wil instromen in een professionele bacheloropleiding, moet beschikken over een van de volgende Vlaamse studiebewijzen:

- Diploma van het secundair onderwijs, uitgereikt tot en met het schooljaar 2024-2025

- Diploma van het secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4, uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025

- Diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan

- Diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid

- Certificaat of diploma van het hoger beroepsonderwijs

- Bachelor- of masterdiploma

- Studiebewijs dat volgens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst gelijkwaardig is.

Kandidaten met een Nederlands studiebewijs kunnen rechtstreeks instromen als zij een van de volgende diploma's kunnen voorleggen:

- Diploma van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) met een propedeusecertificaat van minimaal 60 studiepunten

- Diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) van kwalificatieniveau 4

- Diploma van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

- Diploma van het hoger beroepsonderwijs (hbo)

- Diploma van het wetenschappelijk onderwijs (wo)

Geen diploma uit Vlaanderen of Nederland?

Neem contact op met de dienst toelating om je te informeren over de toelatingsprocedure.

Het is niet mogelijk om je in te schrijven zonder bewijs van toelating als je geen diploma in de Vlaamse Gemeenschap hebt behaald, of je geen voldoende Nederlands studiebewijs kan voorleggen.

Taalvoorwaarde

Wie slaagde voor de examens van minstens één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs (min. 54 studiepunten) in Vlaanderen of Nederland, voldoet automatisch aan de taalvoorwaarde. Dat geldt ook voor kandidaten die minstens een diploma van het secundair onderwijs in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Suriname behaalden.

Kandidaten die niet aan deze bepaling voldoen, dienen een certificaat van een opleiding of examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader voor te leggen:

- Programma II van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal 

- Educatief Startbekwaam (STRT) van het project Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

- NT2 Richtgraad 3 van een Centrum voor Volwassenenonderwijs

- Niveau 5 van een erkend universitair talencentrum (bijv. het Instituut voor Levende Talen)

❗Kandidaten met een Waals studiebewijs moeten ook aan de taalvoorwaarde voldoen.

Leerkrediet

Bij inschrijving moet je over voldoende leerkrediet beschikken. Heb je nog niet eerder in het hoger onderwijs in Vlaanderen gestudeerd, dan ontvang je alle leerkrediet bij inschrijving. Op onze leerkredietpagina lees je alles over hoe het leerkredietsyteem werkt.

Toelatingsproef

De hogeschool kan afwijken van de algemene diplomavoorwaarde. Wie niet aan de diplomavoorwaarde voldoet en minimaal 21 jaar is op 31 december van het beoogde academiejaar, kan zich inschrijven voor een toelatingsproef. Slaag je voor die toelatingsproef, dan kan je instromen in de professionele bacheloropleidingen.

Examencommissie

Ben je niet minimaal 21 jaar op 31 december van het beoogde academiejaar en moet je nog een beperkt aantal vakken opnemen via de Examencommissie voordat je je diploma van het secundair onderwijs behaalt?

Als je dat beperkt aantal vakken kan afwerken voor 31 december van het beoogde academiejaar, kan je contact opnemen met de dienst toelating om je te informeren over de mogelijkheden om alsnog in te stromen met een creditcontract.