Je kan je inschrijven voor een (Nederlandstalige) graduaatsopleiding als je voldoet aan de diploma- en de taalvoorwaarde zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement van Hogeschool VIVES.

Lees meer over deze toelatingsvoorwaarden voor een graduaatsopleiding op deze pagina.

Diplomavoorwaarde

Wie wil instromen in een graduaatsopleiding, moet hebben voldaan aan de leerplicht en beschikken over een van de volgende Vlaamse studiebewijzen:

- Diploma van het secundair onderwijs, uitgereikt tot en met het schooljaar 2024-2025

- Diploma van het secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 4, uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025

- Studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat minstens drie jaar voor de inschrijving in de graduaatsopleiding is behaald

- Diploma van het secundair onderwijs, onderwijskwalificatie 3, uitgereikt vanaf het schooljaar 2024-2025

- Certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden

- Certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden

- Diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie

- Certificaat of diploma van het hoger beroepsonderwijs

- Diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan

- Bachelor- of masterdiploma

- Studiebewijs dat volgens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst gelijkwaardig is. Ook zonder die erkenning kan het instellingsbestuur iemand inschrijven die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift behaald heeft dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land.

❗ Voor de graduaatsopleiding verpleegkunde geldt een andere diplomavoorwaarde. Neem contact op met de opleiding voor meer informatie.

Kandidaten met een Nederlands studiebewijs kunnen rechtstreeks instromen als zij een van de volgende diploma's kunnen voorleggen:

- Diploma van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo)

- Diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) van kwalificatieniveau 4

- Diploma van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)

- Diploma van het hoger beroepsonderwijs (hbo)

- Diploma van het wetenschappelijk onderwijs (wo)

Geen diploma uit Vlaanderen of Nederland?

Neem contact op met de dienst toelating om je te informeren over de toelatingsprocedure.

Het is niet mogelijk om je in te schrijven zonder bewijs van toelating als je geen diploma in de Vlaamse Gemeenschap hebt behaald, of je geen voldoende Nederlands studiebewijs kan voorleggen.

Taalvoorwaarde

Wie slaagde voor de examens van minstens één studiejaar in het Nederlandstalige secundair of hoger onderwijs (min. 54 studiepunten) in Vlaanderen of Nederland, voldoet automatisch aan de taalvoorwaarde. Dat geldt ook voor kandidaten die minstens een diploma van het secundair onderwijs in Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Suriname behaalden.

Kandidaten die niet aan deze bepaling voldoen, dienen een certificaat van een opleiding of examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B1+ van het Europees Referentiekader voor te leggen:

- Programma I van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal 

- Maatschappelijk Formeel (FORM) van het project Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

- NT2 Richtgraad 2 van een Centrum voor Volwassenenonderwijs

- Niveau 4 van een erkend universitair talencentrum (bijv. het Instituut voor Levende Talen)

❗Kandidaten met een Waals studiebewijs moeten ook aan de taalvoorwaarde voldoen.

Leerkrediet

Voor een graduaatsopleiding is er geen leerkredietvereiste.

Toelatingsproef

De hogeschool kan afwijken van de algemene diplomavoorwaarde. Wie niet aan de diplomavoorwaarde voldoet en minimaal 18 jaar is op 31 december van het beoogde academiejaar, kan zich inschrijven voor een toelatingsproef. Slaag je voor die toelatingsproef, dan kan je instromen in de graduaatsopleidingen.

Wie wil instromen in de graduaatsopleiding verpleegkunde maar niet aan de diplomavoorwaarde van de opleiding voldoet, neemt het best contact op om zich te informeren over de afwijkende toelatingsprocedure.

Deze verschilt namelijk van de hierboven vermelde procedure.