Je kan je inschrijven voor een educatieve graduaatsopleiding als je voldoet aan drie voorwaarden: een diplomavoorwaarde, een ervaringsvoorwaarde en een taalvoorwaarde. Lees op deze pagina meer over de toelatingsvoorwaarden om je aan VIVES in te kunnen schrijven voor een educatieve graduaatsopleiding.

1. Diplomavoorwaarde

1.1 Diploma's uit Vlaanderen

Kandidaat-studenten worden toegelaten tot een graduaatsopleiding als zij voldaan hebben aan de leerplicht.

Een kandidaat-student heeft voldaan aan de deeltijdse leerplicht als hij op het ogenblik van zijn inschrijving 18 jaar is of wanneer hij het voltijds secundair onderwijs met vrucht beëindigd heeft. Indien de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december, dan moet de student 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Kandidaat-studenten met een diploma uit Vlaanderen dienen aan te tonen dat ze voldoen aan de diplomavoorwaarden aan de hand van één van onderstaande bewijzen:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs dat minstens drie jaar is behaald
 • een diploma van het secundair onderwijs
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden
 • een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs van minimaal 900 lestijden
 • een diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 • een diploma van bachelor of master
 • een studiebewijs dat krachtens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's

Graduaat in de verpleegkunde

Voor deze graduaatsopleiding gelden dezelfde diplomavoorwaarden, behalve dat het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs niet minstens drie jaar moet zijn behaald.
Met andere woorden: kandidaat-studenten die hebben voldaan aan de leerplicht, kunnen zich met een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs inschrijven voor deze opleiding.
Voldoe je niet aan de diplomavoorwaarden? Neem dan contact op met de onderwijsinstelling waar je de opleiding wil volgen en vraag meer informatie over de toelatingsproef.
Deze proef is een andere dan het hieronder vermelde toelatingsonderzoek. Slagen voor de toelatingsproef voor de graduaatsopleiding in de verpleegkunde geeft geen toegang tot de andere graduaatsopleidingen.

Wie zonder diploma van het secundair onderwijs start in deze graduaatsopleiding, dient de volledige opleiding te doorlopen en het einddiploma te ontvangen, om zich voor een andere graduaatsopleiding te kunnen inschrijven. 
Het is niet zo dat de deelcertificaten of het certificaat als zorgkundige toegang verlenen tot het hoger onderwijs.
Bijv. een kandidaat zonder diploma van het secundair onderwijs die drie van de vijf modules behaalt, kan niet rechtstreeks instromen in een andere graduaatsopleiding. 
Het is weliswaar mogelijk om tijdens deze opleiding het diploma van het secundair onderwijs te verkrijgen als je slaagt voor de eerste twee modules én Project Secundair Onderwijs hebt gevolgd.

1.2 Diploma's uit Wallonië en Nederland

Diploma's uit Wallonië Diploma's uit Nederland
 • certificat d’enseignement secondaire supérieur
 • grade de bachelier
 • bachelier de spécialisation
 • grade de master
 • master de spécialisation
 • een diploma van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
 • een diploma van het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo)
 • een diploma van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) van kwalificatieniveau 4
 • een diploma van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), als de kandidaat minimaal 17 jaar is en is gedomicilieerd in Nederland
 • een diploma van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) met een propedeusejaar van minstens 60 studiepunten, als de kandidaat minimaal 18 jaar is en is gedomicilieerd in België
 • een diploma van het hoger beroepsonderwijs (hbo)
 • een diploma van het wetenschappelijk onderwijs (wo)

Belangrijk: 

 • Kandidaat-studenten met een van de bovengenoemde diploma uit Wallonië, dienen te bewijzen dat zij aan de taalvoorwaarde (zie 2. Taalvoorwaarde) voldoen.
 • Kandidaat-studenten met een van de bovengenoemde diploma uit Nederland, voldoen automatisch aan de taalvoorwaarde (zie 2. Taalvoorwaarde).
 • Kandidaat-studenten met een van de bovengenoemde diploma uit Wallonië of Nederland, dienen zich eerst via onderstaande koppelingen te registeren.

Diploma's die niet in Vlaanderen zijn behaald

Kandidaat-studenten die hun diploma niet in Vlaanderen hebben behaald, dienen zich eerst te registeren via deze koppelingen:

koppeling voor kandidaten die een opleiding aan VIVES Brugge of Oostende willen volgen
koppeling voor kandidaten die een opleiding aan VIVES Kortrijk, Roeselare of Torhout willen volgen

Wanneer de registratie is voltooid, kan je je documenten uploaden en aanduiden voor welke opleiding je je graag zou inschrijven.

Het aanmeldingsformulier kan je - na registratie - altijd raadplegen via deze koppelingen:

koppeling voor kandidaten die een opleiding aan VIVES Brugge of Oostende willen volgen
koppeling voor kandidaten die een opleiding aan VIVES Kortrijk, Roeselare of Torhout willen volgen

Via deze koppeling kan je een handleiding voor bovenstaand aanmeldingsproces raadplegen.

Als jouw aanvraag succesvol is verzonden, zal de dienst toelating jouw documenten onderzoeken. Bij een positief resultaat, zal een brief van academische toelating worden uitgevaardigd. 
Dat document zal je nodig hebben tijdens het inschrijvingsproces en (eventueel) het aanvragen van een visum.
Een visumprocedure kan veel tijd in beslag nemen. Wees dat indachtig en begin dus zeker op tijd met jouw aanvraag.
Bij vragen kan er altijd contact worden opgenomen met [email protected].

1.3 Toelatingsonderzoek

Voldoe je aan de taalvoorwaarden, maar niet aan de diplomavoorwaarden? Dan kan je deelnemen aan een toelatingsonderzoek.
Kandidaten moeten zich verplicht inschrijven via deze koppeling. Lees ook aandachtig de informatiebundel op de website.
Slaag je voor dat onderzoek, dan krijg je een toelatingsbewijs waarmee je je in elke Vlaamse hogeschool kan inschrijven voor een graduaatsopleiding.
Neem contact op met [email protected] mocht je vragen hebben over het toelatingsonderzoek.
Let wel, het bewijs van slagen voor het toelatingsonderzoek is niet gelijkwaardig aan het diploma van het secundair onderwijs!

2. Ervaringsvoorwaarde

Dit houdt in dat je:

 • beschikt over drie jaar aantoonbare ervaring in het vakgebied van jouw behaalde diploma
 • beschikt over vijf jaar aantoonbare ervaring in een ander vakgebied dan het vakgebied van jouw diploma.

Neem contact op met [email protected] voor meer informatie en om je startbekwaamheid te verwerven.

3. Taalvoorwaarde

Je voldoet aan de taalvoorwaarden als je één van deze certificaten kan voorleggen:

 • Certificaat B2 van het Instituut voor Levende Talen, het Universitair Centrum voor Talenonderwijs of Linguapolis 
 • Centrum voor Volwassenenonderwijs: module 3.1 [NIV 07, Vantage mondeling] en 3.2 [NIV 08, Vantage schriftelijk]
 • Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, Programma II
 • Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Educatief Startbekwaam (STRT)

Indien je slaagde voor minimaal één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs aan een Nederlandstalige onderwijstelling, voldoe je ook aan de taalvoorwaarden.

4. Geen leerkredietvereiste

Voor een graduaatsopleiding is, in tegenstelling tot een bacheloropleiding, geen leerkrediet vereist.

5. Aanvullende Algemene Vorming

Het is ook mogelijk om een diploma van het secundair onderwijs te behalen door, naast een graduaatsopleiding, ook de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV) te volgen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).
Je ontvangt dan jouw diploma van het secundair onderwijs als je de graduaats- én de AAV-opleiding succesvol hebt afgerond.
Neem contact op met een Centrum voor Volwassenenonderwijs om meer informatie te verkrijgen over het AAV-traject.