Op deze pagina vind je het onderwijs- en examenreglement (OER) van hogeschool VIVES. Het document wordt steeds voor de start van het nieuwe academiejaar op deze pagina geplaatst en blijft gelden tot aan het eind van het huidige academiejaar.

Onderwijs- en examenreglement 2020-2021

Deze reglementen zijn ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen. Alle verwijzingen in dit reglement naar personen en functies slaan zowel op vrouwelijke als op mannelijke personen. Afwijkingen van deze reglementen kunnen alleen worden toegestaan door de raad van bestuur na advies van de academische raad.

Het onderwijs- en examenreglement voor wie aan hogeschool VIVES is ingeschreven, kun je hieronder raadplegen:

Inhoudstafel

Vooraf    

1 Onderwijsreglement 
1.1 Toelatingsvoorwaarden

Art.1. Algemene toelatingsvoorwaarden
Art.2. Algemene diplomavoorwaarden
Art.3. Taalvoorwaarden
Art.4. Leerkrediet
1.2 Inschrijvingsregels
Art.5. Algemeen 
Art.6. Inschrijven
Art.7. Inschrijven voor Educatieve bachelor- en Educatieve graduaatsopleidingen
Art. 8. Werkstudenten en werktrajecten
Art. 9. Herinschrijving na een onderbreking van 3 jaar
1.3 Studiegeld
Art.10. Algemeen 
Art.11. Studiegeld bij ontoereikend leerkrediet 
Art.12. Studiegeld bij combinaties van examencontracten met diploma- of creditcontracten
Art.13. Studiegelden voor studenten uit het secundair onderwijs die een creditcontract afsluiten 
Art.14. Aanrekening van forfaitaire en extra studiekosten 
Art.15. Uitschrijven en veranderen van studierichting 
Art. 16. Wanbetaling
1.4 Types contracten en trajecten 
Art.17. Diplomacontracten, examencontracten en creditcontracten
Art.18. Combinatiemogelijkheden van contracten 
Art.19. Types trajecten
1.5 Het studieprogramma van de individuele student
Art.20. Samenstelling van het jaarprogramma voor de individuele student 
Art.21. Wijzigen van het jaarprogramma
1.6 Vrijstellingen, overname van examencijfers en creditbewijzen
Art.22. Maatregelen van studievoortgang 
Art.25. Aantal inschrijvingskansen 
Art.26. Studieadvies 
Art.27. Weigering van verdere inschrijving op basis van bindende voorwaarden
Art.28. Weigering van verdere inschrijving op grond van niet-slagen na voldoende examenkansen voor een bepaald opleidingsonderdeel
Art.29. Duur van de weigering
Art.30. Weigering op grond van een onvoldoende leerkrediet
Art.31. Beroep 
2 Examenreglement
2.1 Algemene bepalingen 

Art.32. Doelstellingen
2.2 Organisatie van de examens
Art.33. Examenperiodes
Art.34. Deelexamens
Art.35. Deelevaluaties en permanente evaluatie
Art.36. Proefexamens
Art.37. Tijd en plaats
Art.38. Bijwonen van een mondeling examen
Art.39. Examenregeling
Art.40. Bijzondere regeling voor ‘afstudeerders
2.3 Deelname aan de examens
Art.41. Voorwaarde om aan examens deel te nemen
Art.42. Beperkingen inzake deelname
Art.43. Hernemen van examens na de eerste examenkans
Art.44. Inhalen van examens uit een bepaalde examenperiode binnen het academiejaar
Art.45. Gewettigde afwezigheid
Art.46. Stopzetten van de examens
Art.47. Teruggave leerkrediet bij overmacht
2.4 Afwijkende examenregelingen
Art.48.Bijzondere regelingen in individuele omstandigheden
2.5 Examens afgelegd in een andere opleiding of instelling
Art.49. Tijdstip en plaats van examens
Art.50. Beraadslaging 
Art.51. Vervanging door een equivalent opleidingsonderdeel 
2.6 Ombuds
Art.52. Opdracht, aanstelling en beschikbaarheid
Art.53. Bevoegdheden en betwistingen
Art.54. Onverenigbaarheid
Art.55. Verslag 
2.7 Verloop van de examens
Art.56. Examinator
Art.57. Informatie vóór de examens en inleveringstermijn van werkstukken
Art.58. Niet-naleven van contractuele verplichtingen i.v.m. stage, werkplekleren en andere
Art.59. Examenvorm, examenduur en hulpmiddelen
Art.60. Beoordeling
Art.61. Administratieve verwerking
2.8 De examencommissies en hun bevoegdheid
Art.62. Samenstelling
Art.63. Bevoegdheden van de beperkte examencommissie
Art.64. Bevoegdheden van de volledige examencommissie 
2.9 Beraadslaging
Art.65. Aanwezigheid 
Art.66. Geheimhouding
Art.67. Stemgerechtigden
Art.68. Consultatie van niet-leden door de examencommissie
Art.69. De examencommissie als college en haar beslis- en stemregels
Art.70. Criteria voor het slagen voor een opleidingsonderdeel
Art.71. Weging
Art.72. Afrondingsregels
Art.73. Criteria voor het slagen voor een opleiding
Art.74. Criteria voor het behalen van een diploma of getuigschrift en een graad van verdienste
Art.75. Beraadslagingsverslag 
2.10 Hernemen van examens over opleidingsonderdelen en het inzetten van toleranties
Art.76. Hernemen van examens over opleidingsonderdelen
Art.77. Inzetten van toleranties
2.11 Examenfraude 
Art.78. Definities
Art.79. Procedures
Art.80. Sancties
2.12 Mededeling en bespreking van de examenresultaten
Art.81. Mededeling van de beslissingen van de examencommissie tijdens de opleiding
Art.82. Bespreking van de resultaten en recht op feedback
2.13 Geschillenregeling en materiële vergissingen
Art.83. Conflicten voor of tijdens een examen
Art.84. Materiële vergissingen vastgesteld voor een beraadslaging Art.85. Materiële vergissingen en/of beoordelingsfouten vastgesteld na een beraadslaging
3 Algemene regelingen
3.1 Rechten en plichten van de student
Art.86. Gelijke behandeling
Art.87. Openbaarheid van bestuur
Art.88. Specifieke rechten en plichten
Art.89. Bescherming van de persoonsgegevens
Art.90. Bewaartermijn van documenten
3.2 Rechtsbescherming en behandeling van klachten
Art.91. De ombudswerking
Art.92. Interne beroepsprocedure
3.3 Gedragscode met betrekking tot de taalregeling
3.4 Gedragscode met betrekking tot het dragen van religieuze symbolen
3.5 Tuchtreglement

Art.93. Omschrijving - Toepassingsgebied
Art.94. Handhaving van de tucht
Art.95. Storend gedrag bij onderwijsactiviteiten
Art.96. Sancties
Art.97. Tuchtcommissie
Art.98. Verdediging
4 Begripsbepalingen

   

 

 

 

Vooraf

Het Onderwijs- en Examenreglement is van toepassing op de studenten en de opleidingen van de graduaats- en bacheloropleidingen en de specifieke lerarenopleidingen in afbouw, de HBO5-opleidingen in afbouw uitgezonderd de HBO5-opleidingen verpleegkunde.

Dit reglement is ook van toepassing op alle studenten die deelnemen aan een mobiliteitsoptie (inkomende of uitgaande, inclusief de studenten die binnen het kader van een bi-diplomeringsakkoord met een anderstalige instelling aan VIVES komen studeren.).  Deze reglementen zijn ondergeschikt aan de decretale bepalingen in verband met het hoger onderwijs en hun uitvoeringsbepalingen.

De programmagids van VIVES, die gepubliceerd is op onderwijsaanbod.vives.be, omvat een volledig overzicht van het onderwijsaanbod en alle ECTS-fiches. De inhoud van de programmagids en de opleidingsprogramma’s maken deel uit van dit Onderwijs- en Examenreglement.

Alle verwijzingen in dit reglement naar personen en functies slaan zowel op vrouwelijke als op mannelijke personen.

Afwijkingen van deze reglementen kunnen alleen worden toegestaan door de raad van bestuur na advies van de academische raad.

Overmacht, borgen van veiligheid en gezondheid van studenten en personeel

In geval de hogeschool geconfronteerd wordt met situaties van algemene overmacht of situaties waarin de veiligheid en gezondheid van studenten en personeelsleden van VIVES in het gedrang kunnen komen, kan het Directiecomité onderdelen van het OER wijzigen en/of ECTS-fiches voor zover dit nodig is om de onderwijs- en evaluatieactiviteiten te kunnen organiseren of om onnodige studieduurverlenging voor studenten te vermijden, na raadpleging van de studentenvertegenwoordigers van het Bestuursorgaan en Academische Raad en de studiegebieddirecteurs.

Andere reglementen

Voor postgraduaatsopleidingen en voor andere trajecten van permanente vorming alsook voor de HBO5-opleidingen verpleegkunde is dit reglement niet van toepassing.