Grensoverschrijdend gedrag komt helaas overal voor: thuis, in sport- of andere verenigingen, op openbare plaatsen en dus ook op het werk en aan de hogeschool. Pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld worden niet getolereerd binnen VIVES. We willen, onder meer met dit meldpunt, een duidelijk antwoord bieden hierop.

Dit meldpunt wil de drempel verlagen om grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. VIVES neemt de meldingen serieus en behandelt deze in alle vertrouwen. Je kunt rekenen op een professionele ondersteuning en deskundige opvolging. We zoeken samen naar duurzame oplossingen, en –indien mogelijk of gewenst– naar herstel van respectvolle omgang tussen betrokkenen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag die jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk. Voor een stuk is het ook cultureel of maatschappelijk bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Probeer steeds duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan, om misverstanden te vermijden. Meestal gaat het om pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld, maar eigenlijk komt elke vorm van ongewenst gedrag in aanmerking: intimidatie, stalking, discriminatie, chantage ...

Grensoverschrijdend gedrag melden

Pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld worden niet getolereerd binnen VIVES. Grensoverschrijdend gedrag kan je welzijn, je geestelijke en fysieke gezondheid sterk beïnvloeden met als gevolg een sociaal isolement, angstige en depressieve gevoelens, slechter wordende resultaten, slecht lopende samenwerking, stopzetting van studies,... Melden kan een eerste stap zijn om dit te doorbreken. Maar ook als je geen verdere stappen wil ondernemen, raden we je aan om het toch te melden. We bieden in elk geval een luisterend oor en daarnaast kan jouw melding ook helpen om een preventiebeleid uit te bouwen en incidenten in de toekomst te vermijden.

Dit meldpunt is er om grensoverschrijdend gedrag t.o.v. studenten te signaleren. Iedereen op de VIVES-campussen kan dit melden: studenten, ouders, personeel of zelfs bezoekers. Een melding kan ook gaan over het gedrag van zowel een student, een personeelslid als een bezoeker. Alle vragen of meldingen worden anoniem behandeld door een professionele hulpverlener met beroepsgeheim. Om contact op te nemen met jou naar aanleiding van je melding, vragen we natuurlijk wel om een telefoonnummer of (anoniem) e-mailadres achter te laten. Alle informatie, ook je naam, e-mailadres of andere zaken worden vertrouwelijk behandeld. Er wordt niets verder verspreid zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Wat gebeurt er met jouw melding?

Eerste opvang

Je kunt op het meldpunt terecht met je verhaal, ervaringen en alle vragen over grensoverschrijdend gedrag. Een professionele hulpverlener biedt een luisterend oor en helpt je bij het verhelderen van je vraag of melding. Misschien denk je dat jouw situatie niet ernstig genoeg is, dat je niet geloofd zal worden of dat het nog erger zal worden als je het kenbaar maakt? Ook met deze vragen kan je, in alle discretie, terecht op het meldpunt

Vervolg uitstippelen en doorverwijzen

Deze professionele hulpverlener overloopt samen met jou eventuele verdere stappen. Op welke manier er kan gepraat of bemiddeld worden? Of is een formele (tucht)procedure aangewezen? Is er nood aan bijkomende hulpverlening binnen of buiten VIVES? Jij beslist steeds zelf of er iets ondernomen wordt en zo ja, welke stappen dat dan zijn.

Registratie - zonder verdere stappen

Het melden van grensoverschrijdend gedrag kan ook zonder verdere stappen. Maar meld het toch. Het signaleren kan al opluchten en in elk geval kan jouw melding helpen om toekomstige incidenten te vermijden en preventieve (beleids)maatregelen te treffen. We registreren alle meldingen anoniem.

Meldingsformulier

Belangrijk: dit formulier kan alleen gebruikt worden om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag gerelateerd aan onze hogeschool (studenten, personeel, stagebedrijven, etc.) - Meldingen die op geen enkele manier gerelateerd zijn aan onze hogeschool, kunnen wij helaas niet behandelen.

Campus
Hoe heb je het liefst dat wij contact met je opnemen?