Pesterijen, ongewenste intimiteiten en geweld worden niet getolereerd binnen VIVES.

VIVES wil de drempel verlagen om grensoverschrijdend gedrag aan te kaarten. Je kan melding maken via dit meldpunt, maar dit kan ook door te melden bij eender welke medewerker in VIVES uit jouw dagdagelijkse omgeving (bijv. een docent die je vertrouwt, een studie- een trajectbegeleider, een stagebegeleider, de ombuds, studentenpsycholoog, ...). 

VIVES neemt de meldingen serieus en behandelt deze in alle vertrouwen. Je kunt rekenen op een professionele ondersteuning en deskundige opvolging. We zoeken samen naar duurzame oplossingen, en –indien mogelijk of gewenst– naar herstel van respectvolle omgang tussen betrokkenen.

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag die jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Meestal gaat het om pesten, ongewenst seksueel gedrag of geweld, maar eigenlijk komt elke vorm van ongewenst gedrag in aanmerking: intimidatie, stalking, discriminatie, chantage, enzovoort. 

Grensoverschrijdend gedrag kan je welzijn en je geestelijke en fysieke gezondheid sterk beïnvloeden, met als gevolg een sociaal isolement, angstige en depressieve gevoelens, slechter wordende resultaten, slecht lopende samenwerking, stopzetting van studies, enzovoort. 

Grensoverschrijdend gedrag melden

Melden kan een eerste stap zijn om dit te doorbreken. Ook als je geen verdere stappen wil ondernemen, raden we je aan om het toch te melden. Misschien denk je dat jouw situatie niet ernstig genoeg is, dat je niet geloofd zal worden of dat het nog erger zal worden als je het kenbaar maakt? Ook met deze vragen kan je, in alle discretie, terecht op het meldpunt. Daarnaast kan jouw melding ook helpen om een preventiebeleid uit te bouwen en incidenten in de toekomst te vermijden. 

Voor wie - door wie?

Dit meldpunt is er om grensoverschrijdend gedrag tegenover studenten te signaleren. Iedereen kan een melding doen: studenten, ouders, personeel of zelfs bezoekers. Een melding kan ook gaan over het gedrag van zowel een student, een personeelslid als een bezoeker. 

Discretie

Alle vragen of meldingen worden discreet behandeld door een professionele hulpverlener met beroepsgeheim. Om contact op te nemen met jou naar aanleiding van je melding, vragen we om een telefoonnummer en e-mailadres achter te laten. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Er wordt niets verder verspreid zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Wat gebeurt er met jouw melding?

Eerste opvang

Je kunt op het meldpunt terecht met je verhaal, ervaringen en alle vragen over grensoverschrijdend gedrag. Een professionele hulpverlener contacteert je, biedt een luisterend oor en helpt je bij het verhelderen van je vraag of melding. 

Vervolg uitstippelen

Deze professionele hulpverlener overloopt samen met jou eventuele verdere stappen. Op welke manier er kan gepraat of bemiddeld worden? Of is een formele (tucht)procedure aangewezen? Is er nood aan bijkomende hulpverlening binnen of buiten VIVES? Jij beslist steeds zelf of er iets ondernomen wordt en zo ja, welke stappen dat dan zijn.

Registratie - zonder verdere stappen

We registreren alle meldingen anoniem in kader van optimalisatie van kwaliteit van ons beleid rond grensoverschrijdend gedrag. 

Meldingsformulier

Belangrijk: je kan dit formulier alleen gebruiken om melding te maken van grensoverschrijdend gedrag gerelateerd aan onze hogeschool (studenten, personeel, stagebedrijven, etc.) - Voor meldingen die op geen enkele manier gerelateerd zijn aan onze hogeschool, moedigen we je aan om aangifte te doen bij de politie.

Campus
Hoe heb je het liefst dat wij contact met je opnemen?