sTimul: missie en visie

sTimul engageert zich als zorgethisch lab om zorgethiek te introduceren in welzijns- en gezondheidsorganisaties aan de hand van ervaringsgerichte methodieken zoals VR brillen om te ervaren wat het is om dementie te hebben of instaptheater waarbij een ethische kwestie in scène wordt gezet. Daarnaast vormt ook de integratie van zorgethiek in het onderwijsaanbod van VIVES een belangrijke doelstelling

Missie

Ont-moeten als drive

sTimul laat zorgprofessionals, studenten en docenten hun professionele drive (terug)vinden door opnieuw meer verbinding te krijgen met zichzelf, met elkaar, met de organisatie, en bovenal met de zorgontvanger en zijn leefwereld. De aandacht gaat daarom uit naar het zorgethisch ont-moeten zodat er ruimte wordt gecreëerd om te komen tot echte verbinding in de zorgrelatie.

Actie-door-connectie

Zorg vergt connectie: het zien staan van de zorgontvanger, aanrakingen, veilige verbinding, wederkerigheid. In het lab willen we zorgprofessionals, studenten en docenten (verder) stimuleren om te handelen vanuit dit soort diepgaande connectie. Het lab zet steeds weer in op het helpen zoeken naar relationele afstemming, het smeden van wederkerige zorgrelaties waar samen daadwerkelijk verantwoordelijkheid wordt genomen om correct zorgethisch te handelen in vaak kwetsbare situaties.

In relatie staan om te innoveren

In een steeds vernieuwende en veranderende samenleving legt sTimul de basis voor verbindend verbeteren en veranderen via relationele afstemming. Technologieën in sociale vernieuwing missen hun doelstelling wanneer deze worden ingezet zonder verbinding.

Visie

Did-actiek

Via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met partners uit zorg en welzijn ontwikkelt sTimul diverse ervaringsgerichte didactieken, kennis, vaardigheden en attitudes of houdingen die zorgethische groei van mensen in organisaties stimuleren. Dat gebeurt via doen, na-denken (over ‘what we did’) en verder-doen.

Touch

In deze didactieken staan het leren ‘aan den lijve’ en het ervaringsgerichte aspect centraal. Sommige didactieken doen mensen letterlijk in de schoenen staan van de ander. Andere brengen vanuit een verschillende invalshoek nieuwe ervaringen mee. Nog andere brengen een leren-van-en-met elkaar en elkaars ervaringen voort. Steeds brengt het lab een bewogen leerproces op gang. Het aanbod raakt mensen altijd en is daarom zeer effectief op lange termijn.

Mee met mensen

Elk leerproces is uniek. Elke persoon leert anders. Daarom zoekt sTimul in dialoog met mensen naar welk ervaringsgericht aanbod mensen en organisaties het beste past.  Een traject wordt gecreëerd dat ruimer leren van binnenuit mogelijk maakt op meer dan alleen het uitvoerende niveau. Dit schept de correcte condities om te groeien-van-onderuit en mee-met-mensen.