gestaltpsychologie

postgraduaat in de gestaltpsychotherapie
postgraduaat in de gestalt-psychotherapie

Postgraduaat in de gestaltpsychotherapie aan VIVES Zuid in samenwerking met het IVC (Kortrijk)

Gestaltpsychotherapie bekijkt de mens als een geheel: gedachten, gevoelens en het lijfelijke worden niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol geheel erkend. Bovendien ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving (gezin, werk, cultuur, geschiedenis...).

Waar kan ik dit volgen?
Gestaltpsychotherapie studeren
gesprek

Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt de cliënt weer voeling met zijn beleving en noden. Gaandeweg leert hij creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven. Als therapeutische stroming situeert de gestaltpsychotherapie zich binnen de ervaringsgerichte, experimentele en existentiële richting.

Gestaltpsychotherapie studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

De opleiding is ervarings - en praktijkgericht, met veel aandacht voor de persoonlijke groei:

 • ervaringsgericht: dat betekent dat je je eigen therapeutisch proces inzet als werkinstrument om de praktijk en de theorie van de gestaltvisie aan te leren.
 • praktijkgericht: vanaf de start van de opleiding krijg je via modelling en processing tools aangereikt om de principes van de gestaltvisie te leren hanteren. Mensen die in hun beroep al therapeutisch bezig zijn, kunnen het geleerde dus op korte termijn toepassen.
 • persoonlijke groei: de kwaliteit van de therapeutische relatie is in de gestaltpsychotherapie van het hoogste belang. Daarom exploreer je als gestalttherapeut in opleiding voortdurend je eigen leertherapeutisch proces, zowel in de opleidingsgroep als individueel.
teamwork

Hoe ziet het programma eruit van deze opleiding?

Eerste jaar: besef verhogen van je eigen levensloop en de manier waarop je jezelf in de wereld toont - oude patronen versus nieuwe manieren om te antwoorden op de situatie – de groep als veldgebeuren – symbolisering van je situatie via genogram, sprookjes en dromen.

Tweede jaar: nadruk op het creatieve proces (met als hoogtepunt de Zoektocht naar de Graal) en creatieve methodieken - theorie en praktijk rond ‘het zelf’ en ontwikkeling - ondersteuning bij opstart praktijk.

Derde jaar: opbouw van de therapeutische relatie, grenzen, ethiek - belangrijke anderen betrekken bij de therapie – psychotherapeutische handelingen vanuit een gestaltbenadering - leren processen.

Vierde jaar: focus op supervisie (o.a. met video opnames) vanuit verschillende invalshoeken: lichamelijk, existentieel, experimenteel, psychopathologisch,….

Wat zijn de inschrijvingsvoorwaarden?

Door de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen van 10 mei 2015 is de psychotherapie omschreven als een behandelvorm binnen de GGZ.  Dit heeft tot gevolg dat enkel personen met een gezondheidzorgberoeptitel, de zogenaamde WUG-beroepen  (arts, klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, apotheker...)  nog de psychotherapie zullen kunnen beoefenen.  Er zijn echter uitzonderingen voorzien voor diegene die reeds de psychotherapie beoefenen, alsook voor alle studenten bachelor van een niet-WUG beroep die hun bacheloropleiding ten laatste in het academiejaar 16-17 aangevat hebben.  Zij kunnen bij afstuderen wel nog instappen in psychotherapie-opleidingen  en na het voltooien ervan onder supervisie van een autonoom beoefenaar in interdisciplinair verband de psychotherapie beoefenen.

jumper

Vanuit welke opleidingen kan ik instromen?

VIVES hanteert voor haar postgraduaten psychotherapie volgende instroomvoorwaarden:

Rechtstreeks instroom vanuit :

 • master in de klinische psychologie,
 • master in de pedagogische wetenschapppen –orthopedagogiek,
 • master in de geneeskunde en
 • bachelor toegepaste psychologie (indien de bacheloropleiding werd aangevat ten laatste in 2016-2017)

Instroom mogelijk mits voorleggen bewijs van gevolgde opleidingsonderdelen over ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en een overzicht van de verschillende therapeutische stromingen, én indien de bacheloropleiding werd aangevat ten laatste in 2016-2017:

 • Master in de seksuologie
 • Master arbeidspsychologie
 • Master schoolpsychologie
 • Bachelor in de gezinswetenschappen
 • Bachelor in de orthopedagogie
 • Bachelor in het sociaal werk
 • Bachelor in sociale readaptatiewetenschappen
 • Bachelor in psychiatrische of sociale verpleegkunde
student VIVES

Hoe kan ik me inschrijven?

Inschrijven voor deze opleiding kan enkel na aanmelding en goedkeuring van je kandidatuur door IVC. Kandidaturen kunnen ingediend worden tot midden augustus 2022.  Meer info hierover vind je op de webpagina van IVC.

student VIVES

Is deze opleiding officieel erkend?

De opleiding is geaccrediteerd voor 100 ECTS door de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT) en de European Association for Gestalt Therapy (EAGT).

Lesinhoud
VIVES campus Sociaal-agogisch werk

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.