studenten maatschappelijke advisering

maatschappelijke advisering via afstandsonderwijs

maatschappe-lijke advisering via afstands-onderwijs

De bachelor sociaal werk - afstudeerrichting maatschappelijke advisering focust op het verlenen van juridisch advies aan mensen die dat nodig hebben. Vaak gaat het over mensen die onvoldoende inzicht hebben in hun eigen rechten en plichten. Met de opleiding maatschappelijke advisering kan jij het verschil maken als juridische dienstverlener waarbij het sociaal emotioneel aspect nog steeds een belangrijke rol speelt. Deze opleiding combineren met werk, gezin of een andere studie? Dan is deze opleiding in afstandsonderwijs echt iets voor jou.

Welkom op onze startdag op onze campus te Kortrijk (gebouw S) op vrijdag 15 september vanaf 9u15. Via deze pagina kan je je inschrijven voor de startdag of kijken wanneer onze eerstvolgende startsessie doorgaat.

Ook op campus
Juridisch dienstverlener worden in de sociale sector
student sociaal werk

Als maatschappelijk adviseur doe je aan sociaal-juridische dienstverlening. Je focust op hoe je mensen met hun rechten kan helpen door hen op een goede manier te informeren en te adviseren. Naast een aantal extra rechtsvakken is er aandacht voor bemiddeling en verslaggeving en leer je hoe je de belangen kan behartigen van mensen die het nodig hebben.

Via onze opleiding in afstandsonderwijs kan je ook in combinatie met je werk een bachelor sociaal werk behalen. 

Wat leer ik in deze opleiding?

Als bachelor in het sociaal werk is jouw focus het werken met mensen en het stimuleren van sociale verandering. Mensenrechten en sociale rechtvaardigheid zijn fundamentele richtlijnen in je werk. Je wil mensen krachtiger maken om hun welzijn te bevorderen. Als startende bachelor krijg je eerst een algemeen vormende opleiding in het sociaal werk. Daarna kies je voor een specialisatie in één van de drie afstudeerrichtingen; maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk of maatschappelijke advisering.

In de afstudeerrichting maatschappelijke advisering word je klaargestoomd om mensen te informeren en te adviseren, je helpt mensen wegwijs maken in het doolhof van wetten en voorzieningen en bemiddelt waar nodig …

Specifieke opleidingsonderdelen: onderhandelen en bemiddelen, methodiek juridische vaardigheden, rapportering en verslaggeving, casuïstiek (sociale kaart en sociale wetgeving), methodisch werken in sociaaljuridische dienstverlening, juridische casussen, individueel arbeidsrecht, …

We combineren theoretische kaders, vaardigheden, methodieken en praktijk. We voorzien in een kwalitatieve stage- en bachelorproefbegeleiding op het einde van je opleiding.

studenten sociaal werk

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

De docenten ontwerpen het studiemateriaal zo dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. Syllabi bestel je via de webshop. Handboeken kan je aankopen via de webshop, bestellen in de boekhandel op de campus of in een boekhandel bij jou in de buurt. De docenten stellen voor elk opleidingsonderdeel bovendien een studiewijzer op met informatie over inhoud, leerdoelstellingen (wat we van je verwachten) en evaluatiewijze. Naast de handboeken en/of syllabi en de studiewijzer is er het digitaal leerplatform Toledo. Via dit platform krijg je extra ondersteuning voor het zelfstandig doornemen van de leerstof, bijvoorbeeld via aangepaste opdrachten, filmpjes ter verheldering van de inhoud, filmopnames van lessen, ingesproken PowerPointpresentaties en een discussieforum om vragen te stellen aan de docent of aan elkaar.

Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat!

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn geen lesmomenten op de campus en toch sta je er niet alleen voor. Je docenten helpen je volledig op afstand.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. De docent zal je per mail graag verder helpen. Voor bepaalde opleidingsonderdelen zijn er ook filmpjes, ingesproken presentaties, voorbeeldexamenvragen,... die je ondersteunen bij het instuderen.

Studiemateriaal

De docenten ontwerpen het studiemateriaal zo dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. Syllabi bestel je via de webshop. Handboeken kan je aankopen via de webshop, bestellen in de boekhandel op de campus of in een boekhandel bij jou in de buurt. De docenten stellen voor elk opleidingsonderdeel bovendien een studiewijzer op met informatie over inhoud, leerdoelstellingen (wat we van je verwachten) en evaluatiewijze. Naast de handboeken en/of syllabi en de studiewijzer is er het digitaal leerplatform Toledo. Via dit platform krijg je extra ondersteuning voor het zelfstandig doornemen van de leerstof, bijvoorbeeld via aangepaste opdrachten, filmpjes ter verheldering van de inhoud, filmopnames van lessen, ingesproken PowerPointpresentaties en een discussieforum om vragen te stellen aan de docent of aan elkaar.

Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat!

ouderenhulp op juridisch vlak

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Afstandsonderwijs betekent een traject op maat van jou in combinatie met je werk, gezin,...

Per academiejaar kies je in overleg met de opleiding het aantal vakken. De grootteorde van een vak wordt aangeduid in studiepunten.

Het aantal studiepunten die je kan opnemen is afhankelijk van je werk- en gezinssituatie, de tijd die je kan vrijmaken voor je studies, je studiemethode,...

Combineer je je studies met werk dan kan je niet voltijds studeren. Voltijds studeren is gelijk aan 60 studiepunten opnemen per jaar.

Je gaat best van start met een studiepakket tussen de 30 en 45 studiepunten om een combinatie met werken haalbaar te houden. 

Bij opstart kan je ook voor minder studiepunten inschrijven en later op het jaar vakken bijboeken. 

studiegebied sociaal agogisch werk

Studieduurverkorting

Studieduurverkorting verkrijgen kan op twee verschillende manieren:

  1. Je wordt op basis van een eerder behaald diploma toegelaten tot een verkort studieprogramma (info vind je hier).
  2. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid tot het aanvragen van individuele vrijstellingen voor één of meerdere opleidingsonderdelen (of delen daarvan) via een vrijstellingsportfolio, op basis van een EVK (Elders Verworven Kwalificatie) of EVC (Elders Verworven Competentie). Bekijk de programmagids om meer info te krijgen rond de opleidingsonderdelen waar je een vrijstelling voor zou aanvragen. 
student VIVES

Vrijstellingen aanvragen

  • Vrijstelling op basis van EVK (Eerder Verworven Kwalificatie). Geef in je vrijstellingsportfolio duidelijk aan voor welke vakken uit het curriculum bachelor in het sociaal werk je een vrijstelling aanvraagt en toon aan dat je te behalen domeinspecifieke leerdoelen van dit opleidingsonderdeel al verworven hebt. Zorg voor een volledig dossier met de nodige bewijsstukken (creditbewijzen, deelresultaten,…).  
  • Vrijstelling op basis van EVC (Elders Verworven Competenties): De EVC procedure is een betalende procedure. Je betaalt 55 euro instapkost en 50 euro tot 590 euro per bekwaamheidsonderzoek. Voorbeelden hiervan zijn het verkrijgen van vrijstelling voor bv. sociale vaardigheden, praktijkervaring en reflectie, verkenningsstage,… op basis van vrijwilligerswerk, relevante werkervaringen,…  Neem vooraf contact rond je mogelijke vrijstellingen en de te volgen procedure. 
studenten sociaal werk

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Deze opleiding op afstand volgen betekent dat het aantal contactmomenten op de campus in Kortrijk tot een minimum herleid is. We werken met een heel beperkt aantal contactmomenten per academiejaar, altijd op vrijdag, examendata niet inbegrepen. Je bent niet verplicht aanwezig te zijn op die contactmomenten. Deze contactmomenten en de examendata liggen gespreid over het hele academiejaar en zijn vanaf het begin van het academiejaar (september) beschikbaar in een opleidingskalender. Er zijn een 3-tal opleidingsonderdelen in de opleiding waarvoor je je wel naar de campus zal moeten begeven.  

studenten sociaal werk

Zelfstandig studeren

De docenten ontwerpen het studiemateriaal zo dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. Cursussen en handboeken bestel je via de webshop. Je kan kiezen tussen een digitale of gedrukte versie van een cursus. Je kan je bestelling per post laten opsturen naar je thuisadres of je laten leveren in een Standaard Boekhandel.

Via het digitale leerplatform Toledo krijg je extra ondersteuning bij het zelfstandig doornemen van de leerstof. Je vindt er aanvullend studiemateriaal, oefeningen, ondersteunend filmmateriaal, (ingesproken) PowerPointpresentaties, een discussieforum,.. . Uiteraard kan je ook terecht bij docenten voor inhoudelijke vragen. Naast deze inhoudelijke begeleiding kan je als student steeds rekenen op de coördinator afstandsonderwijs, de traject- en studiebegeleider voor vragen over je studieloopbaan, individueel studietraject, je vrijstellingen, studeren met functiebeperkingen …. 

studenten sociaal werk

Hoe verloopt mijn stage?

De stage is een belangrijk leer- en vormingsmoment en het sluitstuk van de opleiding bachelor in het sociaal werk, ook in afstandsonderwijs. Op je programma staat een verkenningsstage van 7 weken (35 werkdagen) en een bekwamingsstage van 13 weken (65 werkdagen).

Je gaat als student zelf op zoek naar een stageplaats. Je kan mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, je stage koppelen aan je werksituatie. Graag wel vooraf aftoetsen!

De stage kan voltijds, in een regime van 4/5de of met een minimum van halftijds, in één aaneensluitende periode binnen eenzelfde academiejaar worden opgenomen. Om de stage te kunnen volbrengen, kiezen werkende studenten er voor om tijdelijk minder te gaan werken of een stelsel van loopbaanonderbreking aan te spreken.

Je stage wordt steeds gekoppeld aan je gekozen afstudeerrichting en beide stages vinden bij voorkeur plaats op dezelfde stageplaats. We geven er de voorkeur aan om beide stages zoveel mogelijk op het einde van de opleiding in te plannen.

ouderenhulp juridische sector

Waar en wanneer leg ik examens af?

Examens zijn meestal schriftelijk, maar soms ook mondeling of in de vorm van een presentatie of opdracht. Als student afstandsonderwijs kan je gebruik maken van flexibele examenmomenten die gespreid zijn over het volledige academiejaar. Aan het begin van het jaar ontvang je een kalender waarin het tijdstip en de locatie van de examenmomenten zijn opgenomen. Bijna alle examens vinden plaats in het examencentrum op de campus in Kortrijk. Je kan voor de meeste vakken ook examen afleggen van thuis uit via een betalende procedure.

  • Voor opleidingsonderdelen die werken met een schriftelijk examen zijn er per academiejaar minstens vier flexiblokken vastgelegd om het examen af te leggen (drie flexiblokken in eerste zit en één flexiblok in tweede zit). Dit zijn volledige weken (van dinsdag tot en met zaterdag) waarbij er op enkele weekdagen examens mogelijk zijn overdag, ’s avonds en op zaterdagmorgen. Uit dit aanbod kies jij een moment om examen af te leggen.
  • Voor mondelinge examens of presentaties kan je doorgaans kiezen uit drie examenmomenten (twee in eerste zit en één in tweede zit).
  • Je werkt tijdens je opleiding ook meerdere (praktijk)opdrachten af. Er zijn drie mogelijke inlevermomenten in éérste zit en één in tweede zit.
student sociaal werk

Wanneer kan ik starten met deze opleiding?

Je schrijft je bij voorkeur in voor het begin van het academiejaar (= voor halverwege september), hoewel we later instappen ook nog toelaten.

We starten elk academiejaar met een startdag waarop we heel wat informatie geven over studeren op afstand, Toledo, examens … Voor academiejaar 2023-2024 gaan we van start op vrijdag 15 september om 9u15. 

Nog vragen, contacteer de coördinator afstandsonderwijs.   

Heidi Claerbout
 Quote signs

Ik studeer bachelor sociaal werk, met als afstudeerrichting maatschappelijke advisering. Ik heb voor VIVES gekozen omdat
ik gehoord had dat de begeleiding en ondersteuning hier top was.

Wat na je studie maatschappelijke advisering
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied zijn er mogelijkheden om in één jaar een extra professionele bachelor te behalen (60 studiepunten) of je kan een keuzetraject (30 studiepunten) volgen om je sociaal-agogische kennis en knowhow te verbreden. Je kan via een schakelprogramma ook instappen in een academische master. Voor de opleiding sociaal werk is het schakelprogramma naar de master in het sociaal werk de meest voor de hand liggende.

student sociaal werk

Aan de slag

In de afstudeerrichting maatschappelijke advisering word je klaargestoomd om mensen te informeren en te adviseren, je helpt mensen wegwijs maken in het doolhof van wetten en voorzieningen en bemiddelt waar nodig … Studenten met dit diploma zijn aan de slag binnen justitiehuizen, vakbonden, sociale verhuurkantoren, mutualiteiten, VDAB, OCMW, andere overheidsdiensten zoals bijvoorbeeld RVA, sociale inspectie, diensten huisvesting.

Verkorte studieroute

Een diploma na je diploma?

Wie een diploma heeft binnen het sociaal-agogisch studiegebied (orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, maatschappelijke veiligheid en sociale readaptatiewetenschappen) kan via een verkorte leerroute een tweede diploma behalen in 60 tot 67 studiepunten. 

Ook wie een diploma behaalde buiten het studiegebied sociaal-agogisch werk, krijgt studieduurverkorting. Wie al een bachelor of master op zak heeft, legt nog maximaal 120 studiepunten af.

student die verder studeert aan vives
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.