student maatschappelijk werk

maatschappelijk werk via afstandsonderwijs

bachelor sociaal werk afstudeerrichting maatschappelijk werk via afstandsonderwijs

Als maatschappelijk werker specialiseer je je in het informeren en adviseren van mensen, het ondersteunen en begeleiden van mensen, het behartigen van hun belangen en het signaleren van knelpunten die je tegenkomt in je werk. Voel je van jezelf dat je graag naast mensen wil staan om hen te ondersteunen, te versterken, dan hopen we je hier verder te kunnen informeren over deze afstudeerrichting binnen de bachelor sociaal werk via afstandsonderwijs. 

Welkom op onze startdag op onze campus te Kortrijk (gebouw S) op vrijdag 15 september vanaf 9u15. Via deze pagina kan je je inschrijven voor de startdag of kijken wanneer onze eerstvolgende startsessie doorgaat.

Ook op campus
Maatschappelijk werker worden
oudere met wandelstok

Als maatschappelijk werker kijk je hoe je mensen kan versterken en verbinden met hun omgeving. Een belangrijke klemtoon ligt dus op het werken aan het psycho-sociaal welzijn van de mens in zijn ruimere context. Je neemt een politiserende rol op en gaat aan de slag met knelpunten die je tegenkomt in je werk als hulpverlener. Je zoekt mee naar meer duurzame oplossingen voor de mens in zijn context.

Via onze opleiding in afstandsonderwijs kan je ook in combinatie met je werk dit bachelordiploma behalen. Na de opleiding bachelor sociaal werk krijg je de beschermde titel van maatschappelijk assistent. 

 

Wat leer ik in deze opleiding?

Als bachelor in het sociaal werk is jouw focus het werken met mensen en het stimuleren van sociale verandering. Mensenrechten en sociale rechtvaardigheid zijn fundamentele richtlijnen in je werk. Je wil mensen krachtiger maken om hun welzijn te bevorderen. Als startende bachelor krijg je eerst een algemeen vormende opleiding in het sociaal werk. Daarna kies je voor een specialisatie in één van de drie afstudeerrichtingen; maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk of maatschappelijke advisering.

Als maatschappelijk werker specialiseer je je in het informeren en adviseren van mensen, het ondersteunen en begeleiden van mensen, het behartigen van hun belangen en het signaleren van knelpunten die je tegenkomt in je werk als maatschappelijk werker. 

In de opleiding zetten we onder andere in op het inoefenen van gesprekstechnieken, methodieken van maatschappelijk werk en systeemgerichte hulpverlening, kennis van sociaal beleid en de geestelijke gezondheidszorg en het leren werken met de  sociale kaart en sociale wetgeving. Je helpt mensen individueel maar je neemt ook je politiserende rol op door aan de slag te gaan met obstructies, knelpunten, ... die je ervaart in je werk. 

De opleiding combineert een theoretische basis met vaardigheden, methodieken en praktijk.

In het begin van de opleiding laten we je een aantal uren vrijwilligerservaring proeven van de het werkveld. Je leert het werkveld kennen via een combinatie van theoretische lessen en opdrachten in de praktijk.

Je eindigt je opleiding met twee stageperiodes, bij voorkeur op dezelfde stageplaats.

De kers op de taart van de opleiding is een bachelorproef rond een zelf gekozen onderwerp op verder werkend op één van de keuzetrajecten die we aanbieden via afstandsonderwijs.Het werkveld staat klaar om je als student afstandsonderwijs te verwelkomen!

student sociaal werk

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

De docenten ontwerpen het studiemateriaal zo dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. Syllabi bestel je via de webshop. Handboeken kan je aankopen via de webshop, bestellen in de boekhandel op de campus of in een boekhandel bij jou in de buurt. De docenten stellen voor elk opleidingsonderdeel bovendien een studiewijzer op met informatie over inhoud, leerdoelstellingen (wat we van je verwachten) en evaluatiewijze. Naast de handboeken en/of syllabi en de studiewijzer is er het digitaal leerplatform Toledo. Via dit platform krijg je extra ondersteuning voor het zelfstandig doornemen van de leerstof, bijvoorbeeld via aangepaste opdrachten, filmpjes ter verheldering van de inhoud, filmopnames van lessen, ingesproken PowerPointpresentaties en een discussieforum om vragen te stellen aan de docent of aan elkaar.

Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat!

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn een beperkt aantal contactmomenten op de campus, telkens op vrijdag. Op afstand studeren is zelfstandig studeren, maar we helpen je uiteraard op weg.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je bachelordiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. De docent zal je per mail graag verder helpen. Voor bepaalde opleidingsonderdelen zijn er ook filmpjes, ingesproken presentaties, voorbeeldexamenvragen,... die je ondersteunen bij het instuderen.

Studiemateriaal

De docenten ontwerpen het studiemateriaal zo dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. Syllabi bestel je via de webshop. Handboeken kan je aankopen via de webshop, bestellen in de boekhandel op de campus of in een boekhandel bij jou in de buurt. De docenten stellen voor elk opleidingsonderdeel bovendien een studiewijzer op met informatie over inhoud, leerdoelstellingen (wat we van je verwachten) en evaluatiewijze. Naast de handboeken en/of syllabi en de studiewijzer is er het digitaal leerplatform Toledo. Via dit platform krijg je extra ondersteuning voor het zelfstandig doornemen van de leerstof, bijvoorbeeld via aangepaste opdrachten, filmpjes ter verheldering van de inhoud, filmopnames van lessen, ingesproken PowerPointpresentaties en een discussieforum om vragen te stellen aan de docent of aan elkaar.

Zelfstudie wil niet zeggen dat je er alleen voor staat!

student sociaal werk

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Afstandsonderwijs betekent een traject op maat van jou in combinatie met je werk, gezin,...

Per academiejaar kies je in overleg met de opleiding het aantal vakken. De grootteorde van een vak wordt aangeduid in studiepunten.

Het aantal studiepunten die je kan opnemen is afhankelijk van je werk- en gezinssituatie, de tijd die je kan vrijmaken voor je studies, je studiemethode,...

Combineer je je studies met werk dan kan je niet voltijds studeren. Voltijds studeren is gelijk aan 60 studiepunten opnemen per jaar.

Je gaat best van start met een studiepakket tussen de 30 en 45 studiepunten om een combinatie met werken haalbaar te houden. 

Bij opstart kan je ook voor minder studiepunten inschrijven en later op het jaar vakken bijboeken.

ouderenhulp maatschappij

Studieduurverkorting

Studieduurverkorting verkrijgen kan op twee verschillende manieren:

  1. Je wordt op basis van een eerder behaald diploma toegelaten tot een verkort studieprogramma.
  2. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid tot het aanvragen van individuele vrijstellingen voor één of meerdere opleidingsonderdelen (of delen daarvan) via een vrijstellingsportfolio, op basis van een EVK of EVC. Bekijk de programmagids om meer info te krijgen rond de opleidingsonderdelen waar je een vrijstelling voor zou aanvragen. 
VIVES gebouw inkomhal

Vrijstellingen aanvragen

  • Vrijstelling op basis van EVK (Eerder Verworven Kwalificatie). Geef in je vrijstellingsportfolio duidelijk aan voor welke vakken uit het curriculum bachelor in het sociaal werk je een vrijstelling aanvraagt en toon aan dat je te behalen domeinspecifieke leerdoelen van dit opleidingsonderdeel al verworven hebt. Zorg voor een volledig dossier met de nodige bewijsstukken (creditbewijzen, deelresultaten,…).  
  • Vrijstelling op basis van EVC (Elders Verworven Competenties): De EVC procedure is een betalende procedure. Je betaalt 55 euro instapkost en 50 euro tot 590 euro per bekwaamheidsonderzoek. Voorbeelden hiervan zijn het verkrijgen van vrijstelling voor bv. sociale vaardigheden, praktijkervaring en reflectie, verkenningsstage,… op basis van vrijwilligerswerk, relevante werkervaringen,…  Neem vooraf contact rond je mogelijke vrijstellingen en de te volgen procedure. 
studenten sociaal werk

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Deze opleiding op afstand volgen betekent dat het aantal contactmomenten op de campus in Kortrijk tot een minimum herleid is. We werken met een heel beperkt aantal contactmomenten per academiejaar, altijd op vrijdag, examendata niet inbegrepen. Je bent niet verplicht aanwezig te zijn op die contactmomenten. Deze contactmomenten en de examendata liggen gespreid over het hele academiejaar en zijn vanaf het begin van het academiejaar (september) beschikbaar in een opleidingskalender. Er zijn een 3-tal opleidingsonderdelen in de opleiding waarvoor je je wel naar de campus zal moeten begeven.  

studiegebied SAW VIVES

Zelfstandig studeren

De docenten ontwerpen het studiemateriaal zo dat je het zelfstandig kan doornemen en verwerken. Cursussen en handboeken bestel je via de webshop. Je kan kiezen tussen een digitale of gedrukte versie van een cursus. Je kan je bestelling per post laten opsturen naar je thuisadres of je laten leveren in een Standaard Boekhandel.

Via het digitale leerplatform Toledo krijg je extra ondersteuning bij het zelfstandig doornemen van de leerstof. Je vindt er aanvullend studiemateriaal, oefeningen, ondersteunend filmmateriaal, (ingesproken) PowerPointpresentaties, een discussieforum,.. . Uiteraard kan je ook terecht bij docenten voor inhoudelijke vragen. Naast deze inhoudelijke begeleiding kan je als student steeds rekenen op de coördinator afstandsonderwijs, de traject- en studiebegeleider voor vragen over je studieloopbaan, individueel studietraject, je vrijstellingen, studeren met functiebeperkingen …. 

 

studenten sociaal werk

Hoe verloopt mijn stage?

De stage is een belangrijk leer- en vormingsmoment en het sluitstuk van de opleiding bachelor in het sociaal werk, ook in afstandsonderwijs. Op je programma staat een verkenningsstage van 7 weken (35 werkdagen) en een bekwamingsstage van 13 weken (65 werkdagen).

Je gaat als student zelf op zoek naar een stageplaats. Je kan mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, je stage koppelen aan je werksituatie. Graag wel vooraf aftoetsen!

De stage kan voltijds, in een regime van 4/5de of met een minimum van halftijds, in één aaneensluitende periode binnen eenzelfde academiejaar worden opgenomen. Om de stage te kunnen volbrengen, kiezen werkende studenten er voor om tijdelijk minder te gaan werken of een stelsel van loopbaanonderbreking aan te spreken.

Je stage wordt steeds gekoppeld aan je gekozen afstudeerrichting en beide stages vinden bij voorkeur plaats op dezelfde stageplaats. We geven er de voorkeur aan om beide stages zoveel mogelijk op het einde van de opleiding in te plannen.

student maatschappelijk werk

Waar en wanneer leg ik mijn examens af?

Examens zijn meestal schriftelijk, maar soms ook mondeling of in de vorm van een presentatie of opdracht. Als student afstandsonderwijs kan je gebruik maken van flexibele examenmomenten die gespreid zijn over het volledige academiejaar. Aan het begin van het jaar ontvang je een kalender waarin het tijdstip en de locatie van de examenmomenten zijn opgenomen. Bijna alle examens vinden plaats in het examencentrum op de campus in Kortrijk. Je kan voor de meeste vakken ook examen afleggen van thuis uit via een betalende procedure.

  • Voor opleidingsonderdelen die werken met een schriftelijk examen zijn er per academiejaar minstens vier flexiblokken vastgelegd om het examen af te leggen (drie flexiblokken in eerste zit en één flexiblok in tweede zit). Dit zijn volledige weken (van dinsdag tot en met zaterdag) waarbij er op enkele weekdagen examens mogelijk zijn overdag, ’s avonds en op zaterdagmorgen. Uit dit aanbod kies jij een moment om examen af te leggen.
  • Voor mondelinge examens of presentaties kan je doorgaans kiezen uit drie examenmomenten (twee in eerste zit en één in tweede zit).
  • Je werkt tijdens je opleiding ook meerdere (praktijk)opdrachten af. Er zijn drie mogelijke inlevermomenten in éérste zit en één in tweede zit.
ouderenhulp

Wanneer kan ik starten met deze opleiding?

De opleiding start halverwege september, maar later inpikken kan ook. Na je inschrijving, nodigen we je uit voor een eerste contactmoment: de startdag. Op die startdag krijg je alle praktische informatie die je nodig hebt om vlot van start te kunnen gaan met jouw opleiding, zoals over studeren op afstand, Toledo of examensVoor academiejaar 2023-2024 gaan we van start op vrijdag 15 september om 9u15. 

teamwork maatschappelijk werk
 Quote signs

Het systeem van afstandsonderwijs is win-win situatie! In mijn werk als begeleider bij de Dienst Begeleid Wonen kom ik namelijk vaak ideale casussen of situaties tegen waarop ik hetgeen ik leer meteen kan toepassen.

Wat na je studie maatschappelijk werk?
Verder studeren

Verder studeren

Binnen het studiegebied zijn er mogelijkheden om in één jaar een extra professionele bachelor te behalen (60 studiepunten) of je kan een keuzetraject (30 studiepunten) volgen om je sociaal-agogische kennis en knowhow te verbreden.

Je kan via een schakelprogramma ook instappen in een academische master. Voor de opleiding sociaal werk is het schakelprogramma naar de master in het sociaal werk de meest voor de hand liggende.

studiegebied sociaal agogisch werk

Aan de slag

Als maatschappelijk werker specialiseer je je in het informeren en adviseren van mensen, het ondersteunen en begeleiden van mensen, het behartigen van hun belangen en het signaleren van knelpunten die je tegenkomt in je werk als maatschappelijk werker. Maatschappelijk werkers gaan aan de slag bij het OCMW, CAW, slachtoffer- en daderhulp, vrouwenopvang, arbeidstrajectbegeleiding, diensten voor kinderopvang, adoptie- en pleeggezinnendiensten, binnen de jeugdhulp, in de thuiszorg, de ouderenzorg, de zorg voor personen met een beperking, het justitieel welzijnswerk …

Verkorte studieroute

Een diploma na je diploma?

Wie een diploma heeft binnen het sociaal-agogisch studiegebied (orthopedagogie, sociaal werk, toegepaste psychologie, maatschappelijke veiligheid en sociale readaptatiewetenschappen) kan via een verkorte leerroute een tweede diploma behalen in 60 tot 67 studiepunten. 

Ook wie een diploma behaalde buiten het studiegebied sociaal-agogisch werk, krijgt studieduurverkorting. Wie al een bachelor of master op zak heeft, legt nog maximaal 120 studiepunten af.

student die verder studeert aan vives
In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.