graduaat maatschappelijk werk via afstandsonderwijs
graduaat maatschappelijk werk via afstands-onderwijs

graduaat maatschappelijk werk aan VIVES Zuid

Deze graduaatsopleiding bereidt je voor om mensen in allerlei situaties te ondersteunen. Je leert hoe je mensen met een hulpvraag kan informeren, adviseren en begeleiden. Als het je aanspreekt om mensen wegwijs te maken in de boeiende wereld van wetgeving en hulpverleningsinstanties, hen wil ondersteunen en versterken en voor hen wil bemiddelen, dan is deze opleiding zeker iets voor jou.

Ook op campus
Maatschappelijk werker worden
gesprek aangaan

Binnen deze opleiding bieden we je de handvaten en kennis om met mensen te werken en hen bij uiteenlopende noden te ondersteunen. We leren een luisterend oor bieden en mee zoeken naar oplossingen.

Je leert in team overleggen over de begeleiding die je mensen en hun omgeving kunt bieden.

Je leert als verantwoordelijke binnen een organisatie op een constructieve en empathische wijze gesprekken aangaan. Conflicten en problemen pak je anders aan, gedrag van mensen bekijk je met een andere bril.

 

graduaat maatschappelijk werk studeren

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

We zorgen voor een evenwicht tussen theoretische opleidingsonderdelen enerzijds en methodiek- en vaardigheidsonderdelen anderzijds. 

Hierdoor geven we onze studenten een sterke basiskennis en basisvaardigheden mee die hen sterker maken in het handelen in de praktijk van het brede welzijnswerk en dit in tal van sectoren en contexten.  De methodiekcursussen zijn praktijkgericht en eerder ‘verdiepend’ van aard. De praktijkervaring loopt als een rode draad doorheen de opleiding, waarbij ook voldoende oog is voor een terugkoppeling van de praktijkervaring naar de leerinhouden.

De opleiding is een praktijkgerichte opleiding. Dit betekent dat we van bij de start van de opleiding vertrekken vanuit beroepssituaties. 

De opleiding bestaat voor meer dan 1/3de uit werkplekleren. Dit werkplekleren kan, onder bepaalde voorwaarden, ook plaatsvinden binnen je eigen job of in een groeitraject binnen je huidige jobcontext.

koffie drinken

Hoe ziet mijn studieparcours eruit?

De start van deze opleiding is voorzien in februari 2022. 

De duurtijd van het modeltraject van deze opleiding is 2,5 jaar en heeft een studieomvang van 120 studiepunten. Graduaatsopleidingen bereiden voor op een beroep, maar ze bereiden je ook voor op de doorstroom naar een professionele bacheloropleiding in het hoger onderwijs.

De opleiding voorziet in een brede basis zodat je als professioneel maatschappelijk werker stevig in je schoenen staat op de werkvloer. We zorgen voor een evenwicht tussen werkplekleren en theorie waarbij de nadruk ligt op het toepassen van kaders, methodieken en het trainen van vaardigheden op je werkplek. 

De opleiding is sterk praktijk- en beroepsgericht waarbij een geïntegreerde competentieontwikkeling centraal staat (kennis, vaardigheden en attitudes). Deze mix vertalen we voor jou rechtstreeks in een flinke dosis werkplekleren en hapklare casussen zodat je als student meteen een allround kijk op situaties leert ontwikkelen. Ook de evaluatie gebeurt op een geïntegreerde manier. Via praktijkoefeningen, supervisies, taken en opdrachten stimuleren we je om meteen ook het verband met de praktijkervaring te leggen. Lesgevers zijn erop gericht om je maximaal te coachen en te stimuleren. Bij jouw trajectbegeleider kan je steeds terecht voor vragen en persoonlijke begeleiding.

Als je de opleiding tot een goed einde brengt, behaal je het diploma van gegradueerde.

teambuilding handen bij elkaar

Hoe verloopt het werkplekleren?

De opleiding bestaat voor meer dan 1/3de uit werkplekleren. Je werkplekleren kan je plannen binnen algemeen welzijnswerk, jeugdhulp, thuiszorg, zorg voor mensen met een beperking, geestelijke gezondheidszorg en onderwijs.

Dit werkplekleren kan, onder bepaalde voorwaarden, ook plaatsvinden binnen je eigen job of in een groeitraject binnen je huidige jobcontext.

Ook in functies binnen andere contexten, waar je instaat voor het versterken, begeleiden, coachen en ondersteunen van anderen, kan deze opleiding je heel wat bijkomende vaardigheden en kennis bieden. Denk maar aan vertrouwensfiguren en ploegverantwoordelijken binnen (productie)bedrijven, afdelings-of teamverantwoordelijken binnen maatwerkbedrijven of woonzorgcentra en ziekenhuizen, hulpverleners op vlak van psychosociaal welzijn binnen preventie, ...

persoon met down syndroom en begeleider

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

Je kan de opleiding volgen via een modeltraject van vijf semesters. De opleiding wordt georganiseerd in afstandsonderwijs waarbij het aantal contactmomenten op campus tot een minimum herleid is. Je krijgt de mogelijkheid om je studieprogramma te spreiden over een langere periode. De trajectbegeleider helpt jou bij het opmaken van jouw studieprogramma.

De praktijkervaring loopt als een rode draad doorheen de opleiding. Het werkplekleren wordt opgebouwd in 4 blokken, per semester vanaf semester 2. Hier wordt de focus telkens uitgebreid, in lijn met de verworven kennis en vaardigheden. Het werkplekleren bouwt stapsgewijs op naar inhoud, doelstellingen en tijdsinvestering toe. Het werkplekleren kan zowel op vrijwillige basis als binnen een betaalde job gebeuren.

student tine vanneste
 Quote signs

Ik zie het echt zitten om problemen aan te pakken, mensen met psychische en andere noden te begeleiden … Ik wil mijn steentje bijdragen aan een betere maatschappij, vooral dan voor de jeugd, die het volgens mij steeds moeilijker krijgt. Mijn droom is dan ook om later met jongeren te werken.

Lesinhoud
begeleider met oudere

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

Momenteel wordt de ECTS-fiche nog uitgeschreven voor deze opleiding. Deze komt zo snel mogelijk online.

 ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Er zijn een beperkt aantal contactmomenten op de campus. Op afstand studeren is zelfstandig studeren, maar we helpen je uiteraard op weg.

Leren zonder lessen

Ons team afstandsonderwijs ondersteunt je heel graag op weg naar je graduaatsdiploma. Het aangepast studiemateriaal, de studiewijzer en de Toledocursus zullen je zeker een heel eind verder helpen. Heb je nog bijkomende vragen of zijn er zaken nog niet helemaal duidelijk, dan kan je steeds bij de docent van het betreffende opleidingsonderdeel terecht. De docent zal je per mail graag verder helpen. Voor bepaalde opleidingsonderdelen zijn er ook filmpjes, ingesproken presentaties, voorbeeldexamenvragen,... die je ondersteunen bij het instuderen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na studie maatschappelijk werk?
kind aan trappen

Verder studeren

Veel graduaatsstudenten gebruiken hun diploma om daarna via een verkort traject een professionele bachelor te gaan studeren. Het opleidingshoofd vertelt je aan het eind van je opleiding graag meer over de verschillende mogelijkheden.

gesprek aangaan

Aan de slag

Als gegradueerde in het maatschappelijk werk informeer, adviseer en begeleid je mensen met een hulpvraag, bemiddel je en bied je psychosociale hulpverlening aan kinderen, gezinnen, ouderen, medewerkers, personen met een beperking….  Concreet kun je in volgende sectoren aan de slag:

 • algemeen welzijnswerk (centrum algemeen welzijnswerk, slachtofferhulp, vrouwenopvang)
 • arbeidstrajectbegeleiding (jobcentrum)
 • zorg voor kinderen en gezinnen (adoptie- en pleeggezinnendiensten)
 • jongerenwelzijn (opvangcentrum voor jongeren)
 • ouderenzorg ( dienstencentrum, woon- en zorgcentrum, dagcentrum)
 • thuiszorg (diensten voor gezins- en ouderenzorg)
 • zorg voor personen met een beperking (voorzieningen voor personen met een beperking, beschutte werkplaatsen)
 • gezondheidszorg (sociale diensten van ziekenhuizen)
 • geestelijke gezondheidszorg (psychiatrische ziekenhuizen, crisisopvangcentrum)
 • integratie van minderheden (integratiecentrum voor allochtonen)
 • onderwijs (centrum voor leerlingenbegeleiding, leerlingenbegeleiding in scholen)
 • (productie) bedrijven als vertrouwenspersoon, afdelingshoofd, medewerker van de sociale dienst.
 • non-profit organisaties zoals ziekenhuizen, WZC, ... als afdelingshoofd of teamverantwoordelijke.
 • Als medewerker in kader van preventie-en welzijnsbeleid binnen organisaties.