VIVES staat in voor de borging van de kwaliteit van haar opleidingen en houdt daarbij een transparante houding aan. De  interne  kwaliteitszorg  van de hogeschool is  een  gedeelde  verantwoordelijkheid  over  verschillende  niveaus  heen  – instelling,  studiegebied,  opleiding  –   waarbij  een  evenwicht  wordt  gezocht  tussen  centrale aansturing en ondersteuning enerzijds en decentrale bevoegdheden en uitvoering anderzijds.

Over de opleiding

Op de opleidingspagina vind je algemene informatie over het curriculum, de organisatie, studieduur, studiemateriaal, beroepskansen, enz. van de opleiding.

Over de kwaliteit van de opleiding

In het kader van de eigen regie binnen Hogeschool VIVES  doorloopt de opleiding ‘voertuigtechnieken’ een kwaliteitszorgcyclus die tot doel heeft de cultuur van permanente kwaliteitszorg en kwaliteitsontwikkeling in de opleiding te ondersteunen en te stimuleren. Door de nadruk te leggen op verbetering en kwaliteitsontwikkeling wil VIVES de opleiding uitdagen om te groeien en waar mogelijk op bepaalde punten uit te stijgen boven de basiskwaliteit.

Via dit cyclisch proces zet VIVES eveneens in op kwaliteitsverantwoording door middel van het publiek delen van informatie over de kwaliteit van de opleiding doorheen de cyclus en het borgingsbesluit op het einde van een cyclus.

Op twee vooraf afgesproken tijdstippen doorheen deze cyclus (na het managementgesprek en na het evaluatiegesprek) is er een terugkoppeling voorzien. De opleiding wordt ook gestimuleerd om op basis van de lopende kwaliteitszorgprocessen tussenin aandacht te schenken aan het breder informeren over de kwaliteit van de opleiding.

Terugkoppeling na managementgesprek (2023)