VIVES staat in voor de borging van de kwaliteit van haar opleidingen en houdt daarbij een transparante houding aan. De  interne  kwaliteitszorg  van de hogeschool is  een  gedeelde  verantwoordelijkheid  over  verschillende  niveaus  heen  – instelling,  studiegebied,  opleiding  –   waarbij  een  evenwicht  wordt  gezocht  tussen  centrale aansturing en ondersteuning enerzijds en decentrale bevoegdheden en uitvoering anderzijds.

Over de opleiding

Op de opleidingspagina vind je algemene informatie over het curriculum, de organisatie, studieduur, studiemateriaal, beroepskansen, enz. van de opleiding.

Over de kwaliteit van de opleiding

Omwille van de inkanteling in 2018 beschikken de meeste graduaatsopleidingen momenteel over een voorlopige accreditatie. Om op korte termijn tegemoet te komen aan een kwaliteitsvolle werking integreren zij een PDCA-cyclus aan de hand van een operationele werking met jaarplannen: de neerslag van concrete doelstellingen en acties waarvoor inspiratie gevonden wordt in het VIVES-referentiekader voor graduaatsopleidingen, in het VIVES-onderwijsbeleidsplan en daarnaast in aanbevelingen uit POC (Permanente Onderwijs Commissie) en adviesraden, resultaten van monitoringinstrumenten, doelstellingen die vanuit de actualiteit naar voor komen, enz. Dit laat toe dat op korte termijn vanuit diverse hoeken zowel interne als externe stakeholders op voldoende wijze betrokken worden voor overleg en advies.

In de periode 2022-2026 start voor de meeste graduaatsopleidingen het proces naar een definitieve accreditatie met het schrijven van een zelfevaluatierapport en het plaatsvinden van een locatiebezoek door NVAO. Hierna volgen de geaccrediteerde graduaatsopleidingen de verschillende stappen in de kwaliteitszorgcyclus zoals beschreven in de eigen regie.