Hogeschool VIVES wil een integere en veilige werkomgeving bieden. Toch kan je als medewerker of externe geconfronteerd worden met onregelmatigheden of zaken waar je je vragen bij stelt. Bespreek dit in eerste instantie best met de betrokkene(n) of je direct leidinggevende. In bepaalde gevallen kan je ook terecht bij het Meldpunt Klokkenluidersregeling.

Deze meldingsprocedure is in lijn met het Decreet tot bescherming van klokkenluiders in het onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap van juni 2023.

Wie kan een melding doen?

Alle personen die verbonden zijn met Hogeschool VIVES in het kader van een werkrelatie. Het gaat dan in de eerste plaats om werknemers, zowel statutaire als contractuele personeelsleden maar ook om anderen zoals sollicitanten, stagiairs en (onder)aannemers en leveranciers. Deze meldingsprocedure is niet van toepassing op studenten.

Wat kan je melden?

Een klokkenluider kan een melding doen wanneer hij of zij vermoedt dat er binnen de hogeschool een inbreuk plaatsvindt op:

 • de wetgeving overheidsopdrachten
 • regels ter voorkoming van het witwassen van geld en terrorismefinanciering
 • regelgeving over productveiligheid en -conformiteit
 • regels over veiligheid van het vervoer
 • regelgeving ter bescherming van het milieu
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • regelgeving over voedselveiligheid, veiligheid van diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • regelgeving met betrekking tot de volksgezondheid
 • regels die betrekking hebben op consumentenbescherming
 • de privacyregelgeving en regels over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen

Deze regeling is niet van toepassing op klachten die enkel de melder zelf betreffen.

Hoe kan je een melding doen?

Als lid van Katholiek Onderwijs Vlaanderen is Hogeschool VIVES aangesloten bij het desbetreffende intern meldpunt. Inbreuken kunnen ook rechtstreeks gemeld worden via het externe meldkanaal als men van mening is dat de inbreuk intern niet doeltreffend behandeld kan worden of dat er een risico op represailles bestaat.

Intern meldpunt

Contactgegevens

 • [email protected]
 • Meldpunt Katholiek Onderwijs

  Guimardstraat 1

  1040 Brussel
 • 02 507 07 12

Meer info: Klokkenluidersregeling (katholiekonderwijs.vlaanderen)

Extern meldpunt

Contactgegevens

 • [email protected]
 • Meldpunt Regeringscommissariaat Hoger Onderwijs

  Consciencegebouw, toren 7C, bus 915

  koning Albert II-laan 15

  1210 Brussel
 • 02 553 98 15

Meer info: Meldpunt voor klokkenluiders hoger onderwijs (vlaanderen.be)

In welke mate ben je beschermd als melder?

Er zijn verschillende maatregelen ter bescherming van personen die een melding doen. Het gaat dan om het geheimhouden van de identiteit van een melder en een verbod op represailles door de werkgever. Hogeschool VIVES verbindt zich ertoe om geen maatregelen te nemen (of hiermee te dreigen) tegen klokkenluiders die onder de bescherming van het Klokkenluidersdecreet Onderwijs vallen, als vergelding voor een melding of openbaarmaking.