• Gezondheidszorg Flesjes

Stralingsprotectie

Stralingsprotectie

Personen die gebruik (helpen) maken van ioniserende stralingen bij medische toepassingen moeten bijkomende opleidingen in de stralingsbescherming volgen.  (ARBIS, KB 20 juli 2001). Artikel 53.2 § 1. vermeldt hieromtrent:  “Verple(e)g(st)ers, paramedici en gelijkgestelden mogen de in artikel 50.2 bedoelde bronnen van ioniserende stralingen en radiologische uitrustingen alleen gebruiken voor geneeskundige doeleinden volgens de instructies en onder de werkelijke controle en verantwoordelijkheid van personen die vergund zijn met toepassing van artikel 53.1.

De exploitant van de inrichting ziet erop toe dat de in het eerste lid van artikel 53.2 § 1 bedoelde help(st)ers een opleiding hebben genoten die overeenstemt met hun beroepsbezigheden. Op eenvoudige vraag van het Agentschap, moet de exploitant bij machte zijn om voor elk van deze help(st)ers, een diploma, een getuigschrift of een attest van bekwaamheid voor te leggen, waaruit blijkt dat zij een gepaste opleiding hebben gevolgd van een niveau dat op zijn minst overeenstemt met dat van het niet-universitair hoger onderwijs, en dat in totaal minstens 50 uur omvat, waarvan ten minste 20 % praktijk, en dat zij met succes een kenniscontrole betreffende deze opleiding hebben ondergaan. In het geval het aanwenden van röntgenstralen beperkt is tot de botdensitometrie, is deze opleiding herleid tot een totaal van minstens 8 uur, waarbij bijzondere aandacht besteed wordt aan botdensitometrie.

Bovenvermelde opleiding heeft betrekking op de aangewende technieken, de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ioniserende stralingen, de praktische regels van de stralingsbescherming, met inbegrip van hun fysische grondslagen, de wetgeving inzake stralingsbescherming, de kwaliteitsborging en, in het bijzonder de procedures inzake de kwaliteitsbeheersing van de gebruikte toestellen. De opleiding besteedt een bijzondere aandacht aan de medische blootstelling van kinderen, aan deze uitgevoerd in het kader van medische bevolkingsonderzoeksprogramma's, en aan deze waarbij aan de patiënt hoge doses worden toegediend, zoals bijvoorbeeld bij interventionele radiologie, computertomografie en radiotherapie.

Voor de nucleaire geneeskunde en/of de radiotherapie dient men daarenboven een gepaste aanvullende opleiding van 10 uur gevolgd te hebben en met succes een kenniscontrole betreffende deze opleiding ondergaan te hebben.

De exploitant waakt er over dat de in artikel 53.2 bedoelde personen van een permanente vorming in de betrokken materie genieten.

Inhoud

Dag 1 -  10 feb '20 - Stralingsprotectie

 • wetgeving inzake stralingsbescherming
 • het optimalisatieprincipe (ALARA–principe)
 • stralingsbescherming voor:
  personeel
  patiënten: volwassenen en kinderen
 • factoren die de dosis in de patiënt bepalenstralingspreventie in laboratoria
 • limietdoses voor beroepshalve blootgestelde personen
 • bevolkingsonderzoeken
 • nucleaire noodplanning

Dag 2 - 11 feb '20 -  De fysische basis van de biologische stralingseffecten - Stralingsbiologie:

 • definitie van straling
 • bronnen van straling
 • verschillende stralingseenheden
 • interactie van straling met materie
 • blootstelling aan ioniserende stralen: radio–biologische effecten en pathogenese
  celbiologie
  invloed van straling op de cellen
  somatische effecten
  genetische effecten
  factoren die het biologisch effect beïnvloeden

Dag 3 - 23 mrt '20 - Detectie en meting van ioniserende stralen

 • meetprincipes en meettechnieken
 • dosimetrie in de radiodiagnostiek
 • meetinstrumenten: eigenschappen en soorten:
  ionisatiekamer, Geiger–Müller telbuis – luminescentie – scintillatie
  schatten van inwendige dosissen
  dosimeters: badge – TLD – actieve dosi–meters – pendosimeter – contaminatie–monitor
 • dosisevaluatie
 • registratie
 • meting van patiëntendosissen in de radio–diagnostiek

Dag 4 - 24 mrt '20 - Apparatuur en dosisbeperkende maatregelen bij onderzoeken

 • radioprotectie en preventie bij conventionele radiologische technieken
  röntgenstralen
  eigenschappen van röntgenstralen en protectie
  koppeling kwaliteit en dosis
 • veiligheidsaspecten bij MR
 • computertomografie
 • stralingsbelasting van het personeel in de röntgendiagnostiek en bij  interventionele radiologie - CT–angiografie
 • aanbevelingen voor reductie van de patiëntendosis door aanpassingen van procedure en verbetering van de uitrusting
 • kwaliteitscontrole

Toetsing

Om aan de hierboven vermelde voorwaarden te voldoen wordt binnen de Katholieke Hogeschool VIVES een permanente vorming met getuigschrift georganiseerd, die overeenkomt met een studiebelasting van 3 studiepunten. Deze worden als volgt ingevuld:

4 lesdagen + 18 uren stage.

De verschillende in artikel 53 vermelde thema’s komen aan bod.

Het praktijkdeel bestaat uit een stage en een hieraan gekoppelde opdracht. 
Om het getuigschrift van permanente vorming te behalen, moet men de lessen volgen, stage lopen, de opdracht maken en slagen voor het examen.

Data

De lesdagen zijn gepland van 8.30u. tot 17.00u.
10, 11 februari 2020
23, 24 maart 2020
maandag 25 mei 2020
 (geïntegreerde toets)

Certificering

Permanente Vorming met getuigschrift

Kostprijs en inschrijven

€ 365,00 (koffiepauzes en digitaal cursusmateriaal inbegrepen). Inschrijven kan online via onderstaande link (zolang er plaatsen beschikbaar zijn (max 80)). 
Uiterste inschrijvingsdatum: 3 februari 2020 
Na online inschrijving ontvangt u een bevestiging op je mail, deze is het bewijs van inschrijving.
Een factuur volgt vanuit de dienst boekhouding.

Indien je NIET aanwezig kunt zijn gelieve per email te annuleren aan [email protected]
Annuleren gebeurt conform onze inschrijvings-en annulatievoorwaarden.
De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding niet te laten doorgaan bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via

10 februari 2020 tot 25 mei 2020
De lesdagen zijn gepland van 8.30u. tot 17.00u.

€ 365,00 (incl koffie - digitaal syllabusmateriaal)
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Michiel Nemegeermail mij