• ouderenzorg.jpg

Postgraduaat ouderenzorg

Postgraduaat ouderenzorg (BBT) aan VIVES Zuid

Mensen worden steeds ouder, de levensverwachting blijft stijgen. De uitdaging voor de ouderenzorg ligt erin om de zelfstandigheid van deze oudere, ondanks eventuele gezondheidsproblemen, te bewaren en de aanwezige mogelijkheden optimaal te benutten. Kwaliteitsvolle en efficiënte ouderenzorg betekent, naast professionele zorg dus ook preventief en proactief handelen.

Binnen de complexiteit van de ouderenzorg fungeert de gespecialiseerde zorgverlener als coach en innovator die een voortrekkersrol kan opnemen binnen het team. Hij/zij moet tevens in staat zijn om de aangeleerde kennis en kunde over te dragen naar collega’s en andere professionals.

Ouderenzorg is een interdisciplinair (en transmuraal) gebeuren, waar verschillende actoren hun specifieke taak hebben. Dit alles vereist een deskundigheid van hoog niveau. In de eerste plaats moet de zorgverlener inzicht hebben in de gerontologie. Daarnaast is een uitgebreide kennis van fysiologie en pathologie noodzakelijk en moet hij/zij ook geschoold zijn op vlak van visie, ethiek, psychologie, groepsdynamica, …. Hij/zij dient te beschikken over een uitgebreid arsenaal aan vaardigheden en attitudes van zowel technische als psychosociale aard.

Deze gespecialiseerde opleiding beoogt een degelijk programma aan te bieden voor de zorgverlener die de hierboven geschetste ambities wil waarmaken.

Mogelijke rollen                                                                                                 
- algemene preventie
- organisatie en coördinatie van de zorgverlening
- coaching van medewerkers
- opleiding en vorming
- zorgbemiddeling en verwijzing
- innovatie en kwaliteitsbewaking

Mogelijke domeinen
- thuiszorg
- WZC en PVT
- centra voor gezondheidszorg
- geriatrische afdeling in het ziekenhuis
- referentiepersoon op niet-geriatrische afdeling

Het programma heeft een waarde van 60 studiepunten en omvat 4 modules. 
Elke module bestaat uit theorie en stage.

  • Module 1. De zorgverlener als coach en innovator (2018 - 2019)
  • Module 2. Zorg voor de oudere in de samenleving  (2018 - 2019)
  • Module 3. Zorg voor de oudere met een geriatrisch profiel  (2019 - 2020)
  • Module 4. Zorg voor de oudere met psychische problemen  (2019 - 2020)

Data

Academiejaar 2019-2020:

  • Module 3 - 27/09, 08/10, 22/10, 05/11, 19/11, 03/12, 17/12/2019 en 14/01/2020
  • Module 4 - 04/02, 18/02, 03/03, 17/03 en 31/03/2020

Doelgroep

Deze vorming richt zich tot verpleegkundigen met grote interesse in de ouderenzorg, die op zoek zijn naar verdieping.

Met deze opleiding is het mogelijk om de bijzondere beroepstitel ‘verpleegkundige gespecialiseerd in de geriatrie’ te verkrijgen.
Om de bijzondere beroepstitel te behalen MOET aan een aantal voorwaarden voldaan worden:
- diploma van bachelor verpleegkundige bezitten
- volgen van 4 modules (gespreid over 2 academiejaren); theorie en stage

Na het volgen van én geslaagd zijn voor de 4 modules, kan de bijzondere beroepstitel aangevraagd worden.

Andere zorgverleners van het multidisciplinaire zorgteam zijn eveneens welkom.
Wie niet het volledige programma wenst te volgen, kan zich inschrijven voor aparte modules. In dit geval wordt een getuigschrift (na evaluatie) of attest (zonder evaluatie) toegekend per gevolgde module.

Evaluatievorm

Aanwezigheid op elke cursusdag is verplicht. De evaluatie gebeurt door middel van opdrachten, papers, presentaties,... tijdens het volgen van iedere module.

Certificering

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift. 
Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift. 
Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

Prijs

€ 975 voor de 2 modules (Incl. koffiepauze en digitale syllabi op online leerplatform Toledo)

KMO-portefeuille

Deze opleiding komt in aanmerking voor steun via de kmo-portefeuille. Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien dagen na de start van de opleiding. 
Meer info op www.kmo-portefeuille.be - erkenningsnummer VIVES-zuid: DV.O101992

Praktisch

  • Annuleren kan enkel via e-mail: [email protected]
  • Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn.
    De organisatie is niet verantwoordelijk voor elk geval van overmacht, zoals stakingen, ongevallen, files, ziekte of andere onvoorziene omstandigheden waardoor spreker en/of deelnemers niet of laattijdig op de afspraak zijn.    

Contact

Inhoudelijke coördinator:
Peter Burggraeve - [email protected]
Tel. 051 23 23 30  – fax 051 22 82 58                                                                        

Deel dit via
bijzondere beroepstitel

Academiejaar 2019-2020
Module 3 start op 27/09/2019
Module 4 start op 04/02/2020

Heb je vragen?Ik help je graag verder!Sylvie Demeulemeesteremail mij
Ontvang de brochure