• ggz.png
Postgraduaat in de gezondheidszorg

Postgraduaat geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie - Module 3

Postgraduaat geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie - Module 3 aan VIVES Zuid

De geestelijke gezondheidszorg blijft volop in beweging, met een sterke impact op het verpleegkundig werk. Zorgvernieuwing is een toverwoord en verschillende diensten versmelten zich tot eenheden of andere vormen van samenwerking. Dit heeft invloed op de posities die door verpleegkundigen worden ingenomen. Op het werkterrein worden we beïnvloed door een kanteling van aanbod gerichte, voornamelijk intramurale zorg naar een vraaggerichte zorg die zich ook steeds meer extramuraal situeert.

Dit gegeven, in combinatie met beroepsinhoudelijke en maatschappelijke ontwikkelingen, zorgt voor nieuwe uitdagingen! Om aan dit alles te kunnen beantwoorden is het belangrijk dat de gespecialiseerde verpleegkundige goed in contact staat met de eigen persoon en op een actieve, systematische manier toewerkt naar het uitbouwen en verstevigen van de therapeutische relatie met de zorgvrager.

Centraal in de benadering is het geloof van de zelfhelende krachten van de zorgvrager en het belang van de helpende grondhoudingen bij de hulpverlener. Psychiatrische begeleiding wordt gezien als een continu proces, waarbij vertrokken wordt vanuit zowel de mogelijkheden in de eigen persoon als hulpverlener, al vanuit de krachten van de zorgvrager en/of zijn netwerk.

Doelgroep

Verpleegkundigen en gezondheidswerkers die werkzaam zijn in de GGZ.

Didactische aanpak
Er wordt gekozen voor een actiegerichte en ervaringsgerichte methodiek. Er wordt bij verschillende vormingsdagen actief gewerkt met het materiaal dat door de deelnemers zelf wordt ingebracht. De deelnemers worden van bij de start uitgedaagd hun rol in de groep volwaardig op te nemen. De groep fungeert als discussie- en experimenteerruimte waarin leerinhouden hun plaats krijgen.

Deelnemers worden ook uitgedaagd om vakliteratuur door te nemen, om op die manier voeling te houden met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen in het vakgebied van de GGZ. Ook staat het continu in vraag stellen van de eigen visie en werkmethode centraal in de opleiding. Hierbij worden er reflectie- en literatuuropdrachten gegeven, ter voorbereiding en ter verdieping van bepaalde leerinhouden. In die zin wordt er steeds een terugkoppeling gemaakt naar het eigen werkveld.

Doelstellingen

 • De cursist ondersteunen en versterken in zijn/haar identiteit als GGZ-verpleegkundige.
 • De cursist toerusten met noodzakelijke GGZ competenties zodat hij/zij een verpleegkundige referentierol kan opnemen binnen eigen afdeling, eigen team en eigen organisatie.

Hiertoe willen we een opleiding aanbieden die:

 • verdiepend is op vlak van persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling als GGZ-verpleegkundige
 • de verpleegkundige stimuleert om de eigen rol als verpleegkundige nadrukkelijker te expliciteren binnen het team
 • actief kunnen inspelen op wat er zich binnen een vernieuwde GGZ afspeelt, zodat de verpleegkundige hierin zijn eigen opdracht kan kaderen en vorm geven.

Data - Module 3

18 dagen telkens op dinsdag van 9u00 tot 17u00 (met uitzondering van startvoormiddag op 23/01/18 van 9u00 tot 12u30 en afsluitende namiddag op 04/06 (13u30 tot 17u00)
Data 2018: 23/01, 06/02, 20/02, 06/03, 20/03, 17/04, 08/05, 29/05, 25/09, 09/10, 23/10, 13/11, 27/11, 11/12
Data 2019: 15/01, 29/01, 12/02, 26/02 (reserve dag 12/03/2019)

Programma

 • Kennismaking en ontmoeting met diepgang (halve dag)
 • Persoonsgerichte begeleiding en behandeling uitbouwen in functie van herstel ondersteunende zorg (8 dagen)
  - Verpleegkundige Presentiebenadering (1 dag)
  - Herstelgericht werken in de dagdagelijkse zorg (1 dag)
  - Ondersteunende methodieken bij herstelgericht werken (1 dag)
  - Krachtgerichte gesprekken vanuit narratieve (1 dag)
  - Werken met ervaringsdeskundigheid: mogelijkheden en valkuilen (halve dag)
  - Interpersoonlijke en mentaliserende benadering (anderhalve dag)
  - Motivationeel werken en gespreksvoering (1 dag)
  - Oplossingsgerichte benadering (1 dag)
 • Samenwerken met familie: aandacht hebben voor de context en deze benaderingen meenemen in het begeleidingswerk (twee en een halve dag)
  - Doelgericht werken met familie en context als verpleegkundige (Contextuele benadering, Open Dialogue, …)
 • Zorg continuïteit als schakel van een geheel rond de zorgvrager (3 dagen)
  - In dialoog gaan met zijn/haar netwerk, outreachend werken: hoe? (2 dagen)
  - Opdracht werkveldverkenning delen in groep (halve dag)
  - Beroepsgeheim en aansprakelijkheid (halve dag)
 • Crisisondersteunende zorg in de begeleidingsrelatie  (anderhalve dag)
  - verpleegkundige veiligheidsmanagement vanuit de herstelvisie (met risicotaxatie)
  - herstelgerichte visie op crisiszorg in context van de vermaatschappelijking: werken met crisiskaart, signaleringskaart, …
 • Teamgericht werken (drie dagen)
  - Veranderingsmanagement: mandaat creëren, verantwoordelijkheid nemen en verbindend werken, coachend te werk gaan, … (2 dagen)
  - Ethisch reflecteren en veerkracht in team (1 dag)
 • Afronding (halve dag)
  Terugblik op de opleiding door presentatie van de portfolio met de weergave van de verpleegkundige eigenheid en de persoonlijke groei. Terugkoppeling van paper. Afscheid.

Opdrachten

Opdracht in functie van werkveldverkenning:

Doel: Als GGZ-verpleegkundige is het van belang zicht te hebben op het GGZ-landschap , op de sociale kaart. Zicht op doorverwijsfunctie (wat heeft de zorgvrager nu nodig?) Het is de bedoeling om onze  eigen invalshoek te leren zien in de veranderende GGZ.
Zelf op pad gaan en een initiatief verkennen. (dit kan al of niet aansluiten met jouw huidig werkveld) Zelf het bezoek organiseren en afspraken maken.
Portfolio: reflecteren omtrent eigen handelen
Vanuit de vormingsdagen kunnen de cursisten stil blijven staan bij zichzelf, bij de  eigen krachten, valkuilen, uitdagingen én obstakels en vooral ook de leerervaringen. Lesgevers worden ook aangespoord om bij hun vormingsdag  specifieke vragen mee te geven zodat jullie deze in het  portfolio kunnen uitwerken. Zo heeft iedere cursist de mogelijkheid om zijn eigenheid in zijn rol als GGZ-verpleegkundige verder te ontwikkelen. Deze portfolio is dus een soort toetsing, een rode lijn door de vormingsdagen heen.

Paper in functie van een veranderingstraject van de afdeling:

De opdracht heeft tot doel dat de cursist op een actieve,  zelfbewuste en reflectieve manier aan de slag gaat met inhouden vanuit de vormingsdagen en deze actief kan toepassen binnen de specificiteit van de eigen werkcontext van de psychiatrisch verpleegkundige en in de beleidsvisie van de afdeling.
De cursist gebruikt hiervoor de leerstof zoals deze in module 3 werd aangeboden, maar daarnaast probeert de cursist ook op een gerichte en systematische manier andere kennisbronnen aan te spreken. Het selecteren en gebruiken van relevante verpleegkundige vakliteratuur en deze literatuur actief inzetten in de eigen werkcontext is hierin belangrijk. Door opgedane inzichten en bedenkingen bij teamleden af te toetsen, hopen we dat nog een dieper niveau van leren kan bereikt worden.

Certificering

Bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een postgraduaat getuigschrift. 
Niet bachelors die met vrucht het portfolio afwerken ontvangen een getuigschrift. 
Wie enkel de lessen volgt ontvangt een attest van deelname.

Deel dit via

Start op dinsdag 23 januari 2018 om 9u

€ 1.195