• handen.png

Oudersensitief werken

Oudersensitief werken aan VIVES Noord

Cliëntgericht werken in de eigen context is een belangrijke theoretische en maatschappelijke ontwikkeling. In de praktijk betekent dit dat we als professional steeds meer en intenser betrokken worden in de thuis- en /of schoolomgeving. Hierin worden we geconfronteerd met ouders die bepaalde verwachtingen hebben voor hun kinderen.

Als een beperking, ontwikkelingsstoornis of chronische ziekte in de vroege kinderjaren of op volwassen leeftijd aanwezig is, dan kunnen ouders echter zoekend zijn naar hun rolinvulling. Voor zowel ouders als professionelen is het evenwicht vinden tussen expertise en ervaringsdeskundigheid, tussen zorgnood en ontwikkeling hierbij niet vanzelfsprekend.

In deze studiedag wordt informatie aangeboden over de mogelijke rolinvulling van ouders en professionals. Overleg, afstemming en samenwerking met ouders worden hierdoor gefaciliteerd en ook de grenzen van het ouderlijk en professioneel functioneren worden bewaakt. Dit maakt het mogelijk om naast de professionele expertise rond de problematiek van het kind met de beperking, ook de ouder te begeleiden in zijn relatie tot zijn kind.

De sprekers op deze studiedag brengen vanuit hun expertise in de psychologie, sociaal werk, loopbaanbegeleiding, orthopedagogie en ergotherapie inzicht en praktische handvaten bij het omgaan met ouders van een kind (ook het volwassen kind) met een beperking, ontwikkelingsstoornis of chronische ziekte. Het doel is spanningsvelden beter zichtbaar en bespreekbaar te maken om deze beter te vermijden, te verminderen of op een gezonde manier te tolereren.

Inhoud

 • Leven met een levend verlies
  Prof. Manu Keirse

Leven met een kind of een familielid met een ernstige beperking is leven met een verlies dat nooit eindigt. Bij een verlies door sterven verwacht je dat de pijn van het verlies geleidelijk afneemt, maar het permanent leven met een beperking heeft niets te maken met oplossing of beëindiging. Het is een verlies dat niet afneemt en wonden die niet genezen. Het gaat over verlies dat permanente energie en moed vraagt om nieuwe crisissen het hoofd te bieden. Je moet je voortdurend aanpassen aan veranderingen die het leven in belangrijke mate veranderen. Het gaat over jaar na jaar leven met de onvermijdbaarheid van het verlies dat continueert en over het vinden van een balans in het leven zonder je greep te verliezen.

 • Wie begrijpt die ouders?
  Mevr. Linda De Mey

Ouder-zijn van een kind met een handicap is een allesdoordringende levenservaring met veel intense en dubbele gevoelens, van ‘onbeschrijfelijk mooi’ tot ‘dieprakende droefenis’. Het is een ongewoon levenspad waarin (blijvende) verlieservaringen van wat niet is, niet voor het kind maar ook niet voor de ouder, een rol spelen. Omgaan met de zorgen van deze ouders vraagt daarom expertise én sensitiviteit. Het is omgaan met wat er is  zonder beleving en betekenisverlening uit het oog te verliezen. In deze lezing wordt vanuit theorie en getuigenissen onderliggende ‘natuurlijke’ processen en ‘onzichtbare’ inspanningen van het ‘anders’- of ‘+++’-ouder-zijn benoemd en zichtbaar gemaakt. We staan stil bij de gevoeligheden en de eigenheid van de ouder, maar ook bij de mogelijkheden én grenzen van de professionele respons. We reflecteren over privacy, kwaliteit van leven, gezinsparadigma’s en mildheid.

 • Het voorkomen en omgaan met conflicten: Naar partnerschap met ouders van een kind met een handicap.
  Dhr. Michel Rosius

Veel conflicten zijn te voorkomen. Enerzijds heeft de organisatie werk te verrichten naar het uitklaren van (eerste en vooral interne) standpunten tav een aantal thema’s en deze vervolgens tijdig te communiceren. Anderzijds dienen professionals te beseffen dat de experten-rol  niet meer automatisch de status autoriteit met zich mee brengt. Gezag en vertrouwen zijn te verwerven. Wanneer het tot een conflict komt bouw je dit samen op. De escalatietrap van Gläsl verschaft ons hier inzicht in.

 • Oudergericht werken in de praktijk. De betekenis van familie-gecentreerd werken.
  Mevr. Ank Eijkelkamp

In deze lezing wordt het begrip familie gecentreerd werken vanuit verschillende kanten belicht. We staan stil bij de belangrijkste kenmerken van familie gecentreerd werken, alsook de vaardigheden die we als hulpverlener nodig hebben om familie gecentreerd te werken.

Aan de hand van workshops kan dit inzicht verder uitgewerkt worden tot een praktijkgerichte leidraad in de aanpak binnen het eigen werkveld.

 • Wat willen ouders in het onderwijs? Samenwerkingsproblemen en handelingsverlegenheid.
  Linda De Mey

De omkadering van kinderen  met een chronische conditie in de schoolloopbaan bestaat, naast ouders met eventueel een persoonlijk assistent,  uit een uitgebreid team binnen en vaak ook van buiten de school. We zoeken a.d.h.v. praktijkvoorbeelden en onderbouwd vanuit recente onderzoeksresultaten naar competenties en kwaliteiten die dit samenspel met en het zoeken naar verbinding met alle betrokkenen kan bevorderen. Kennismaking met het GOL(D)D-concept komt hier ook aan bod.

 • Escalatietrap benaderd vanuit communicatie-axioma’s Watzlawick.
  Michel Rosius:

In de workshop gaan we in op de communicatie-axioma’s van Watzlawick om inzicht te krijgen in hoe communicatie werkt en linken dit met de escalatietrap van Gläsl. We passen deze inzichten toe op de casussen die deelnemers aanbrengen.  Daarnaast verkennen we de competentie “onderhandelen” die bestaat uit 7 deelcompetenties. Je kan jezelf hierop scoren en zien waar je ontwikkelpunten liggen.

 • Het gebruik van de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) bij ouders en andere familieleden.
  Ank Eijkelkamp

De COPM is een valide ergotherapeutisch meetinstrument om de zorgen en wensen m.b.t. het betekenisvol handelen van personen uit de sociale omgeving van het kind in kaart te brengen. Hiervoor zijn goede interviewtechnieken belangrijk. In deze workshop oefenen we op het gebruik van de COPM binnen de praktijk.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor professionelen uit de medische en paramedische sector, het onderwijs en sociaal-agogisch werk.

Certificering

Attest van deelname

Data

Donderdag 9 november 2017:  9u - 16u

Prijs

95 euro (incl. syllabus, lunch)
40 euro (enkel voor Vives-studenten : mits doormailen kopie studentenkaart naar [email protected])

Sprekers

Prof. Manu Keirse is  emeritus hoogleraar aan de Faculteit Geneeskunde van de K.U.Leuven en hoogleraar deeltijds aan de Benelux-universiteit te Eindhoven.  Hij is voorzitter van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, van de Federale Evaluatiecommissie Palliatieve Zorg, van de Academie Levenseinde, van twee voorzieningen voor ouderenzorg te Leuven en van het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus te Sint-Denijs-Westrem, en van het DELA-fonds bij de Koning Boudewijnstichting. Hij is ondervoorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Hij is aangezocht als expert om de Belgische bisschoppen te helpen in het uitbouwen van een herstelbeleid voor slachtoffers van seksueel misbruik.
Hij is master in de klinische psychologie, in de familiale en seksuologische wetenschappen, in de medico-sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid aan de KU Leuven.  Hij specialiseerde in de gezondheidsethiek aan de RU Maastricht en in de groeps- en organisatiebegeleiding aan het LUC Hasselt. Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde aan de RU Leiden.
Hij is auteur van verschillende boeken over verlies en verdriet die reeds op tienduizenden exemplaren werden verspreid.

Mevr. Linda De Mey is projectverantwoordelijke ‘Ademruimte in de OuderRuimte’. Zij is naast orthopedagoge en voormalig leerkracht buitengewoon onderwijs en ION, coach en counselor voor ouders van kinderen met een chronische conditie en eveneens een ervaringsdeskundige ouder.

Dhr. Michel Rosius is systeemtherapeut en momenteel VOCA-trainer en adviseur in de Social Profit. Hij is ook 8 jaar directeur van vzw St-Augustinus voor bijzondere jeugdzorg geweest. Hij bouwt mee aan goede communicatie en partnerschap met ouders van een kind met een handicap, ook als er spanning en weerstand is.

Mevr. Ank Eijkelkamp is ergotherapeut, docent en onderzoeker aan de opleiding ergotherapie van de Arteveldehogeschool. Haar expertise ligt vooral op het gebied van occupation-focused werken met (jonge) kinderen met (ernstig) meervoudige beperkingen. Zij doet onderzoek naar familie gecentreerd werken vanuit het perspectief van professionals en primaire verzorgers van een kind met een meervoudige beperking.

Inschrijven

Inschrijven kan tot 20 oktober 2017 online. Na ontvangst van je inschrijvingsformulier krijg je een bevestiging  en een factuur per post toegestuurd.
Annulatie: Gelieve per e-mail te annuleren als je niet aanwezig kan zijn. [email protected]
Annuleren gebeurt conform de annuleringsvoorwaarden die op de website gepubliceerd zijn. 
De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding niet te laten doorgaan bij onvoldoende inschrijvingen.

Deel dit via

Donderdag 9 november 2017 : 9u - 16u

€ 95
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Heidi Descheemaeckermail mij
Ontvang de brochure