Voor wie helemaal niet vertrouwd is met de terminologie van onze expertisecentra, zetten we het allemaal nog graag eens op een rijtje. Want zeg nu zelf, het is toch bijzonder vervelend om samen te werken met al die ‘insiders’ die je ongegeneerd om de oren slaan met begrippen als ‘PWO’, ‘IWT-TETRA’, ‘ESF’.

Kwaad opzet of een misplaatste verwaandheid moet je er niet achter zoeken. Eerder een soort onbewustzijn van vakjargon door de dagelijksekostsoep. Voor wie wil mee-eten en –praten, kan het studeren beginnen.

PWO-project

PWO staat voor Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek of het onderzoek dat hogescholen verrichten op basis van praktijkgerichte vragen van partners uit het werkveld. De bedoeling is vooral innovatief: de onderzoekers willen nieuwe producten, diensten, methodieken, maatregelen en structuren ontwerpen, ontwikkelen en aanbieden. De Vlaamse Gemeenschap maakt hiervoor middelen vrij.

Wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door hogescholen

Edulex, de Vlaamse speler die voor de wetgeving zorgt voor het Vlaamse onderwijs, omschrijft die dienstverlening als ‘alle prestaties ten behoeve van derden, tegen vergoeding geleverd door diensten van een universiteit of een hogeschool of hieraan verbonden personen in uitoefening van hun opdracht aan de universiteit of hogeschool en die voortvloeien uit aan de universiteit of hogeschool aanwezige kennis, resultaten van wetenschappelijk of projectmatig wetenschappelijk onderzoek of technologie'. Vaak gaat het om projecten op vraag van het werkveld waaraan ook studenten onder begeleiding van een docent/onderzoeker meewerken.

TETRA-project

Het Vlaamse agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) lanceert elk jaar een oproep voor dit type projectaanvragen. De Vlaamse Regering legt er jaarlijks een budget voor vast. TETRA staat voor TEchnologie TRAnsfer. Het programma richt zich tot Vlaamse hogescholen en universiteiten die actief bezig zijn met praktijkgericht onderzoek. Zij voeren binnen TETRA kortlopende projecten uit die ‘beschikbare (academische) kennis vertalen naar gevalideerde en direct bruikbare concepten of prototypes die inspelen op de noden van een ruime groep ondernemingen en/of socialprofitorganisaties of die voor hen nieuwe marktopportuniteiten betekenen.’

Lerend Netwerk

In een Lerend Netwerk komen betrokkenen uit verschillende organisaties samen om ervaringen en expertise uit te wisselen, te delen en op te bouwen rond actuele arbeidsmarktthema’s. Vaak gaat het om een samenwerking tussen werkgevers, intermediairs, belangenorganisaties en betrokkenen uit de onderwijs- en onderzoekswereld. Voorstellen voor een lerend netwerk kunnen ingediend worden bij het Agentschap Vlaanderen dat via het Europees Sociaal Fonds (ESF) middelen vrijmaakt.

EFRO Vlaanderen

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is één van de structuurfondsen die de Europese Unie in het leven heeft geroepen om doelstellingen van het regionaal beleid te kunnen verwezenlijken. Met dit regionaal beleid wil de Europese Unie de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio’s verkleinen.
Het Vlaamse EFRO programma subsidieert projecten die het concurrentievermogen vergroten en werkgelegenheid stimuleren. Het beheer van EFRO is in handen van het Vlaams centraal programmasecretariaat van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO). Er zijn 7 EFRO-contactpunten – 1 per provincie en 1 in de grootsteden Antwerpen en Gent - opgericht voor de projectwerving, begeleiding van (potentiële) projectpromotoren en voor de opvolging van de goedgekeurde projecten. Meer info

Interreg (EFRO Vlaanderen én Europa)

EFRO Interreg (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) is een verzamelnaam voor meerdere programma’s die - samen met andere EU Fondsen of programma’s (bijv. Horizon 2020) functioneren binnen hetzelfde EU 2020 kader gericht op duurzame groei en jobs. Samen met het EFRO Vlaanderen programma vormen Interreg programma’s het EFRO luik van het Cohesiebeleid in Vlaanderen. Binnen dit EFRO luik wordt volop gefocust op de transformatie of structurele aanpassing van onze regionale economie.
INTERREG is een Europese subsidieregeling, waarbinnen partijen uit meerdere landen samenwerken in projecten op het terrein van de ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Projecten kunnen klein of groot zijn, worden uitgevoerd door partners uit minstens twee verschillende landen (een project kan dus nooit alleen 'Vlaams' zijn), en krijgen, als ze aan alle voorwaardenvoldoen, de helft van de kosten vergoed door de Europese Unie. Meer info

Horizon2020

Horizon2020 is hét Europese subsidie programma voor Onderzoek en Innovatie in Europa. De totale omvang van het programma bedraagt ruim 70 miljard Euro en is daarmee het grootste onrderzoeks- en innovatieprogramma van Europa. Horizon 2020 is gericht op het verbeteren van de mondiale concurrentiepositie van Europa. De Europese Unie is wereldleider in tal van technologieën maar krijgt in toenemende mate te maken met concurrentie van traditionele wereldmachten en opkomende economieën. Horizon 2020 zal de economie rechtstreeks stimuleren en stelt onze wetenschappelijke en technologische grondslag en ons industrieel concurrentievermogen voor de toekomst veilig met de belofte van een slimmere en duurzamere samenleving waarbij minder mensen aan de zijlijn staan.

VLAIO

VLAIO, het Agentschap Innoveren & Ondernemen is hét aanspreekpunt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Men stimuleert en ondersteunt innovatie en ondernemerschap. Dit doet men in samenwerking met tal van partners, in het bijzonder de Innovatiecentra, Flanders DC en tal van kennisinstellingen. Het agentschap doet dit door ondernemingen financieel te ondersteunen via subsidies om te kunnen groeien, transformeren of innoveren. Voorbeelden van dergelijke subsidies zijn de kmo-portefeuille, de kmo-groeisubsidie, kmo innovatieprojecten en onderzoeks- & ontwikkellingsprojecten. Het agentschap steunt organisaties die samenwerking en dynamiek op gang brengen binnen een groep van ondernemingen en kennisinstellingen via oa onderzoekstrajecten. Het agentschap is verantwoordelijk voor het beheer van de Europese subsidies voorzien voor Vlaanderen zoal EFRO en Interreg. VIVES is erkend voor opleiding en advies binnen de KMO-portefeuille.

Koning Boudewijnstichting

De Stichting is in België en Europa een actor van verandering en innovatie in dienst van het algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet zich in om een maximale impact te realiseren door de competenties van organisaties en personen te versterken. Haar actiedomeinen momenteel zijn armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed en ontwikkelingssamenwerking. Lees meer

LED Netwerk Vlaanderen

Via het LED-netwerk (laagdrempelige expertise- en dienstverleningscentra) bieden hogescholen kosteloos hun praktische kennis aan. Je kan er beroep doen op snelle en directe dienstverlening op maat. Ook VIVES heeft enkele LED's (Voeding, Zorgtechnologie, Netwerken in voertuigen & HRM).

OOF-project

Sinds de start van de Associatie KU Leuven investeren de associatieleden in het Onderwijsontwikkelingsfonds (OOF) dat innovatieve projecten ondersteunt met een focus op onderwijsontwikkeling. Iedere instelling krijgt een proportioneel deel van het OOF-budget. Daarmee werken ze projecten uit die kaderen in de associatievisie op onderwijs- en studentenbeleid. Extra stimulansen moedigen samenwerking over instellingsgrenzen heen aan. Doel is het stimuleren van onderwijsinnovatie. Via een projectmatige werking kan het OOF snel en flexibel inspelen op actuele onderwijsnoden en -tendensen.

Erasmus+

Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport in Europa. Met een budget van 14,7 miljard euro geeft het vier miljoen Europeanen de kans om in het buitenland te studeren, ervaring op te doen of als vrijwilliger actief te zijn. Erasmus+ is een programma dat loopt tot 2020 en allerlei kansen biedt, niet alleen voor studenten. Het is een bundeling van zeven voorgaande programma's met mogelijkheden voor particulieren en organisaties. Het bredere doel van Erasmus+ is een bijdrage te leveren aan Europa 2020, de strategie voor groei, banen, sociale gelijkheid en inclusie, en aan de doelstellingen van ET2020, het strategisch kader van de EU voor onderwijs en opleiding. Erasmus+ mikt ook op de duurzame ontwikkeling van zijn partners in het hoger onderwijs, en draagt bij tot de doelstellingen van de EU-strategie voor jongeren. Meer info

PDPO-project

Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling is één van de vijf structuur- en investeringsfondsen om de economische, sociale en territoriale samenwerking in de Europese Unie te versterken (periode 2014-2020). Binnen PDPO III wordt ingezet op 3 maatregelen: 'Omgevingskwaliteit en vitaliteit platteland', 'Leader' en 'Plattelandsontwikkeling door samenwerking met de stedelijke omgeving'. Het programma wordt op provinciaal niveau beheerd en elke provincie legt eigen accenten. Er kunnen zowel investerings- als dienstverleningsprojecten worden ingediend. Het project wordt beheerd door het Plattelandsloket West-Vlaanderen.

O&O-project

Een O&O-bedrijfsproject is een individueel project van onderzoek of ontwikkeling, uitgevoerd door één of meerdere bedrijven, al dan niet in samenwerking met onderzoekspartners. Het vertrekt daarbij vanuit een concrete probleemstelling of opportuniteit waarrond verder kennis moet opgebouwd worden en die naar realisatie toe een belangrijke onzekerheid in zich draagt. Het project kan een ruim gamma van doelstellingen en activiteiten inhouden, die zowel technologisch als niet-technologisch kunnen zijn.
Er is geen voorkeur voor bepaalde sectoren, toepassingsdomeinen of kennisgebieden. Prioriteit gaat naar projecten met een hoger risico en een grotere potentiële impact in Vlaanderen op economisch en eventueel ruimer maatschappelijk vlak.
De regeling is permanent open voor het indienen van aanvragen. Elke aanvraag wordt individueel behandeld.

EaSI-project

Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI - Employment and Social Innovation) is een financieringsinstrument dat kwalitatief goede en duurzame werkgelegenheid promoot bij een aanvaardbaar en passend niveau van sociale bescherming, tegen sociale uitsluiting en armoede, en voor betere arbeidsomstandigheden. EaSI staat onder rechtstreeks beheer van de Europese Commissie. Het is eigenlijk een fusie van drie aparte EU-programma's uit de periode 2007-2013: PROGRESS, EURESen Progress Microfinance. Meer info

AMIF-project

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) is een financieel instrument van de Europese Commissie gericht op een efficiënter beheer van migratiestromen en de versterking en ontwikkeling van een gemeenschappelijke aanpak van asiel, migratie en integratie. België kan als lid van de EU een beroep doen op middelen uit het AMIF. Voor de volledige programmaperiode 2014-2020 gaat het om 89 miljoen euro Europese middelen. Ongeveer een derde van het budget gaat naar integratie. Meer info

ESF Vlaanderen

Het Europees Sociaal fonds (ESF) stimuleert Vlaamse organisaties om de arbeidsmarkt te versterken en de werkgelegenheid te vergroten. Het fonds helpt mensen omscholen naar een nieuwe job of begeleidt hen bij het zoeken naar een eerste baan. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Om de Vlaamse werkenden, werkzoekenden en organisaties te helpen zich te wapenen tegen de veranderende arbeidsmarkt, ontvangt het ESF kapitaal van de Europese Unie en de Vlaamse overheid. Het Europees Sociaal Fonds Vlaanderen verdeelt deze middelen – in de vorm van subsidies - onder organisaties die de Vlaamse arbeidsmarkt stimuleren om werkzoekenden nieuwe kansen te geven en werknemers tevreden aan het werk te houden.

Het ESF-Vlaanderen valt onder de bevoegdheid van de Vlaams ministers van werk en sociale economie.
Meer info

UAS (University of Applied Sciences)

UAS are present in many European countries and are known by different names. The list below provides an overview of UAS in different languages and countries across Europe:

 • Austria: Fachhochschule
 • Belgium: Hogeschool / School of Arts / Haute école / Ecole supérieure d‘art
 • Croatia: Veleučilište
 • Denmark: Erhvervsakademi
 • Estonia: Rakenduskõrgkool
 • Finland: Ammattikorkeakoulu (AMK) / Yrkeshögskola (YH)
 • Germany: Fachhochschule / Hochschule für angewandte Wissenschaften / Technische Hochschule
 • Ireland: Institute of Technology
 • Lithuania: Kolegija
 • Netherland: Hogeschool
 • Norway: Høyskoler
 • Portugal: Instituto Superior Politécnico
 • Spain: Universidad Politécnica
 • Sweden: Yrkeshögskola
 • Switzerland: Fachhochschule / Haute Ecole Spécialisée / Scuola Universitaria Professionale

VIS-project

De belangrijkste doelstelling van het VIS-trajecten programma is om vanuit een concrete probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit van een collectief van bedrijven, innovatieve oplossingen aan te bieden die op korte termijn toepasbaar zijn en die resulteren in zichtbare veranderingen met een duidelijke (economische) meerwaarde voor de ruime doelgroep. Kenmerkend voor de VIS-trajecten is dat men het volledige traject van kennisverwerving tot kennisgebruik kan integreren in één project. In functie van de noden kunnen de activiteiten modulair samengesteld worden waarbij de aanvrager in samenspraak met de doelgroep de omvang en de volgorde van de afzonderlijke activiteiten bepaalt. Het verwerven van kennis speelt een belangrijke rol, maar dient steeds in functie te staan van het ingang doen vinden van de projectresultaten bij de doelgroepbedrijven.

Kenmerkend voor VIS trajecten is een geïntegreerde aanpak, waarbij alle activiteiten die kunnen gesteund worden onder het VIS-besluit, gaande van kennisverwerving tot kennisoverdracht en het concreet toepassen van die kennis bij de doelgroepbedrijven, zolang deze activiteiten bijdragen aan de oplossingen.

De doelgroep van het VIS-trajecten programma zijn in eerste instantie kmo’s, hoewel ook grote (al dan niet O&O-intensieve) bedrijven een rol kunnen spelen in een VIS-traject

Meer info

Als grootste hogeschool van West-Vlaanderen en een van de grootste van heel Vlaanderen verzorgt VIVES hoger onderwijs én praktijkgericht onderzoek. Samen met instellingen en bedrijven formuleren we onze onderzoeksvragen en we betrekken hen actief bij het onderzoek. Ontdek wat VIVES voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen.