Humanity Centered

De mensen op de eerste plaats. Innovatie is pas duurzaam wanneer rekening gehouden wordt met de impact die een product of dienst heeft op alle mogelijke stakeholders. Lokale verankering, het streven naar maatschappelijke impact die verder gaat dan economische impact, oplossingsgerichtheid en interdisciplinariteit staan centraal in onze benadering.

In het EC Sociale Innovatie staan volgende onderzoekslijnen centraal:

Mens, Maatschappij en Technologie

In opbouw.

Actief & inclusief burgerschap

De onderzoekslijn ‘Actief en Inclusief Burgerschap’ vertrekt vanuit de idee dat burgerschap een meerlagig begrip is en dus méér is dan lidmaatschap aan een bepaalde gemeenschap gelinkt aan een set van rechten en plichten. Naast deze formele status slaat burgerschap ook op hoe burgers deze status beleven: Welke betekenis geven ze aan hun lidmaatschap en in welke mate beïnvloedt dit hun identiteit? Welke rollen willen én kunnen burgers opnemen in de samenleving? Het belang van onderzoek rond deze vragen is groot: verschillende maatschappelijke organisaties, bedrijven en besturen staan in de huidige context van verandering, onzekerheid en complexiteit voor de uitdaging om (nieuwe vormen van) verbinding te zoeken tussen de burgers en de samenleving, en hen te betrekken bij de vormgeving ervan. Deze uitdaging blijkt groter voor groepen die vaak worden uitgesloten. Tegelijk zien we vandaag ook heel wat, vaak bottom-up, initiatieven die burgerschap een inclusieve invulling geven.

De projecten gelinkt aan deze onderzoekslijn beogen daarom steeds antwoorden te zoeken op de vraag: Hoe krijgt actief burgerschap vorm en krijgt iedereen alle kansen om dit (actieve) burgerschap op te nemen? We kijken naar burgerinitiatieven, burgerparticipatie, en in-/exclusie van burgers met betrekking tot allerlei thema’s: onderwijs, gezondheid, vrije tijd, vrijwilligerswerk, arbeidsmarkt, veiligheid, klimaat, …De participatieve methodieken in deze projecten (co-creatie, leergemeenschappen, onderzochten als medeonderzoeker, …) kennen bovendien expliciet een actieve rol toe aan de burgers waar het over gaat door de stem van participanten centraal te zetten.

onderzoeker computer

Lokaal sociaal beleid en ondernemerschap

In opbouw.

Welzijn en Verbondenheid

In opbouw.

veiligheid op straat

Veiligheid en Leefbaarheid

In opbouw.

Naast praktijkgericht onderzoek biedt het expertisecentrum ook dienstverlening en vorming op maat. Wij hebben een jarenlange ervaring in maatschappelijke dienstverlening voor profit & socialprofit organisaties en overheden (OCMW, lokaal bestuur, provincie...).

Bij het Expertisecentrum Sociale Innovatie kun je terecht voor:

  • consulting, auditing, procesbegeleiding en onderzoek
    vb. onderzoek naar opleidingsbehoeften van medewerkers, tevredenheidsmeting bij cliënten, verwerking en interpretatie van enquêtes, omgevings- en probleemanalyses, het meten van sociale impact...

  • praktijkgerichte vorming, training en opleiding op maat
    vb studiedagen en het modereren van debatten over uiteenlopende thema's die aansluiten bij de expertise van de docenten

  • begeleiden van veranderingsprocessen, teamvorming en conflicthantering,
    vb supervisie (individueel of in groep) en intervisie vanuit een pragmatische aanpak en een probleemoplossende benadering

 Meer info over de medewerkers en de projecten van het Expertisecentrum vind je op https://vivesweb.be/ec-sociale-innovatie/