• patientdeskundigheid.jpg

Valorisatie van patiëntdeskundigheid in zorg en onderwijs

PWO project

Patient-engagement is een steeds belangrijker wordende hoeksteen van kwaliteitszorg binnen ziekenhuizen (Bombard et al., 2018). Patiënt-engagement krijgt in de praktijk meestal vorm in de directe zorg (Jones et al., 2007). Maar patiënten kunnen ook op meer strategisch niveau betrokken worden. Zo kunnen patiënten bijv. deel uitmaken van ziekenhuisbrede werkgroepen of adviesgroepen met als doel dat hun inbreng meegenomen wordt in het verbeteren van de dienst- en zorgverlening binnen het ziekenhuis. Dit is vandaag nog verre van de norm (Liang et al., 2018).

In dit 3-jarig onderzoeks- en implementatieproject waren de directe betrokkenheid en de ervaringen van patiënten die het zorgtraject IBD (Inflammatory Bowel Disease) & NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) doorliepen zowel het vertrekpunt als het medium om concrete verbeteracties op te zetten in beide zorgtrajecten. Drie thematische lijnen werden gedefinieerd op basis van de input die door patiënten werden aangeleverd: 1) Inzetten op persoonsgerichte informatievoorziening; 2) Inzetten op het actief delen en leren van ervaringen van medepatiënten; 3) Aandacht voor continuïteit in de zorg met bijzondere aandacht voor transitiemomenten.

Het onderzoeksproject werd uitgevoerd volgens de methodiek van participatief actieonderzoek (Lewin, 1946). Onder supervisie van een gemengde stuurgroep van patiënten, leidinggevenden, onderzoekers, zorgverleners en andere betrokkenen werden twee van mekaar onafhankelijke werkgroepen opgericht die op geregelde tijdstippen samenkwamen en verbeteracties opzetten in respectievelijk het IBD- zorgtraject en het NAH-zorgtraject. Als methodiek hiervoor werd de 3 B-methodiek (Behouden, Bannen, Bereiken) toegepast. Data-analyse gebeurde via thematische inhoudsanalyse na transcriptie van alle verzamelde data (stuurgroepoverleg, werkgroepoverleg, informeel overleg).

Het resultatenstuk van dit project is uitgeschreven op inhoudelijk niveau, procesgericht niveau en op vlak van gegenereerde leerwaarde voor de betrokkenen.

Het onderzoek legde voorwaarden en dynamieken bloot die een duurzaam partnership kunnen faciliteren of bemoeilijken. Het project is een pleidooi om structureel te investeren in duurzame vormen van dialoog tussen patiënten en zorgverleners. 

Via volgende link kan u een publicatie vinden die op basis van dit project werd ontwikkeld:

(Nl): https://www.canva.com/design/DADq7BkT_7E/Igs3ANXLyUv15UIRDudckA/view?utm... 

(Eng): https://www.canva.com/design/DAD05qBMZYw/tTjK5VHWDekfG_bm8fl1BQ/view?utm...

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201631/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Lisa Kerckhof+32 50 40 59 26
mail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Lisa Kerckhof op +32 50 40 59 26 of via mail