• computer
  • computer
  • computer kind

STEM Computer!

221.00 Vlaamse Overheid

Er is veel aandacht voor STEM in het onderwijs en traag maar zeker sijpelt dit binnen in de scholen. Binnen het STEM onderwijs echter ontbreekt er voldoende aandacht voor computationeel denken. Een integratie binnen een STEM context lijkt nochtans meer dan wenselijk, maar op dit moment, krijgt computationeel denken daarbij niet de aandacht die het verdient. Daarvoor zijn er wellicht 2 belangrijke redenen:

  1. Er is onvoldoende aandacht voor ‘computationeel denken’ in eindtermen en leerplannen. ICTeindtermen slaan voornamelijk op digitale geletterdheid en het leren omgaan met software, en binnen wiskunde eindtermen is er momenteel onvoldoende aandacht voor logisch en algoritmisch denken.
  2. De meeste leerkrachten kunnen dit niet alleen verwezenlijken omdat ze hiervoor niet opgeleid zijn of er aanvankelijk weinig affiniteit mee hebben.

Binnen extra-curriculaire initiatieven waar het informele leren centraal staat, zoals de STEM academies, is er daarentegen wel reeds aandacht voor programmeren. In 2016 werden ruim 600 extra-curriculaire initiatieven aangeboden door een tachtigtal organisatoren. Daarbinnen komt uiteraard niet altijd uitsluitend ‘computationeel denken’ aan bod, maar in de programmatie is het vaak wel opgenomen als een activiteit in het aanbod. Sommige STEM academies focussen er bovendien doelgericht op. Het spreekt voor zich dat er bij de vrijwilligers die zich hiervoor inzetten, veel expertise zit.

De bedoeling van dit project is om de expertise omtrent STEM-didactiek, die onder andere momenteel sterk vorm krijgt via en vanuit de lerende netwerken BaO en SO, te koppelen aan de aanwezige inhoudelijke expertise rond computationeel denken in de extra-curriculaire initiatieven. Dit met als uiteindelijke doel om de expertise rond computationeel denken ook binnen het regulier onderwijs in te kantelen. Hiervoor zullen we via de methodiek van ‘ontwerponderzoek’ (zie infra ‘Gedetailleerd plan van aanpak met timing en mijlpalen’) een aantal STEM-ICT initiatieven (100/projectjaar) uitrollen binnen verschillende extra-curriculaire settings waarbij het computationeel denken geïntegreerd wordt binnen een STEM-didactiek. De synergie van didactische én inhoudelijke knowhow zal hierbij centraal staan. Doordat deze settings gecontroleerd worden, is het mogelijk om het effect van deze aanpak op attitude en vaardigheden m.b.t. STEM en computationele vaardigheden bij de deelnemende kinderen te meten.

Bij het vastleggen van de initiatieven wordt er ook rekening mee gehouden dat een zo groot mogelijke diversiteit aan kinderen (gender, sociaal economische status, ..) in de dataset opgenomen wordt. Er zijn STEM academies die zich specifiek tot bepaalde doelgroepen (vb. meisjes, kansarmen, ..) richten en waarbinnen we STEM-ICT activiteiten kunnen uitrollen, maar het zal ook noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van pilootscholen waar een diversiteit aan kinderen aanwezig is en waar de synergie van expertise in didactiek en expertise in computationeel denken kan samengebracht worden. Een initiatief dat we hieromtrent willen uitrollen in dit project zijn de naschoolse en/of tijdens de middag ingerichte STEM clubs op school (naar analogie met Code clubs), met als doel de instroom in de STEM-ICT initiatieven te faciliteren. Bovendien geeft dit ons meteen ook de mogelijkheid om opportuniteiten te verkennen om ‘computationeel denken’ in te voeren in het reguliere onderwijs.

www.stemcomputer.be

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201731/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail