• studentkortrijk.jpg
  • groepstudenten.png

Naar een kwaliteitsvolle(-re) lerarenopleiding voor M/V met talent

PWO - M/V Talent-Quid pro quo?

Het is al langer geweten dat de enige echte grondstof die België nog rijk is, kennis, beter benut moet worden. De basis van die kennis zijn de leraren die voor de klas komen te staan. De laatste jaren is er commotie om de hogere instroom van niet- ASO- opleidingen in de lerarenopleiding enerzijds en om de verdere feminisering van het onderwijs anderzijds. Dat tweede aspect houdt in dat er steeds meer vrouwen voor de klas komen te staan en dus tegelijk minder mannen.

Dit tweejarig PWO- project heeft een vijfdelige doelstelling zijnde (i) de oorzaken van de lage instroom van jongens en cognitief sterken in kaart brengen, (ii) de oorzaken van de lage doorstroom van jongens en cognitief sterken in kaart brengen, (iii) uitwerken van een opleidingstraject voor studenten die nood hebben aan uitdaging, verbreding, verdieping, (iv) acties uitwerken die de doorstroom van jongens in de opleiding vergroten en tot slot (v) ontwikkelen van promomateriaal dat inspeelt op de bevindingen van voorgaande doelstellingen. 

Om deze doelstellingen te beantwoorden is gekozen voor een mixed methods aanpak waar een kwantitatieve voorstudie een aantal uitgangspunten geeft voor kwalitatieve focusgroepen en diepte- interviews. Die bevindingen worden vervolgens voorgelegd aan een resonantiegroep bestaande uit leden uit de onderwijsgemeenschap, aan de docententeams van de opleidingen en daarnaast opnieuw aan mensen uit de onderwijswereld op een permanente onderwijscommissie. Na afloop van het onderzoek worden de bevindingen tot slot teruggekoppeld aan het Onderwijsmanagementteam (OMT) om de haalbaarheid van de voorstellen te concretiseren. 

De belangrijkste algemene bevinding uit dit PWO-project steunt op de rolmodelliteratuur. Het is namelijk zo dat studenten in dit onderzoek vaker voor een onderwijsopleiding kiezen wanneer ze een rolmodel in hun directe omgeving hebben. In die zin past de campagne van de huidige legislatuur van Onderwijs ‘word een echte influencer’ binnen dit elan. Beide doelgroepen geven aan te hebben gekozen voor een onderwijsopleiding omwille van een voorbeeldfiguur, meer specifiek een persoon binnen het kerngezin die binnen onderwijs werkt. Zowel de cognitief sterken als de jongens geven aan dat het imago van het beroep het niet aantrekkelijk maakt ervoor te kiezen indien dit de enige bron van info is over de studie en/of het beroep. 

Cognitief sterken hebben daarnaast bijkomende verbreding en verdieping nodig in de vorm van een (i) sneller afstuderen, (ii) het expliciet aanbieden van een keuzetraject (vb. KULAK), (iii) het overschot van studiepunten uit het versneld traject kunnen inzetten voor bijkomende (geaccrediteerde) vakken. Uit de bevindingen van het kwantitatief luik blijkt dat jongens op zich wel interesse hebben voor het beroep van leraar, maar niet steeds kiezen op basis van die interesse. Mannelijke studenten mét reeds interesse voor het lerarenberoep worden vooral afgeschrikt door (i) de administratieve werklast, (ii) een aantal vakken met een meer uitgesproken vrouwelijke connotatie, (iii) verkeerde of desinformatie over de opleiding of het beroep vooraf. 

Om de instroom van beide doelgroepen te verhogen dient er een maatschappelijke verandering te komen met meer appreciatie voor het beroep en bovenal een bredere taak- en functiedifferentiatie waarbij er een vlottere overschakeling in en uit het onderwijs kan zijn. Wat betreft de doorstroom zijn bovengenoemde punten van belang. Het promomateriaal dat hiervan in het teken staat, moet dan ook die sterktes waar de lerarenopleiding van VIVES op inspeelt in de kijker zetten.  

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentra:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201731/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Leen Van der Vorstmail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Leen Van der Vorst via mail