• klimmen.png

Microdegrees inzetten voor de aanpak van skills gaps

ESF-project

 

esflogos.png

Een lerende levensloopbaan, blik op de toekomst!

De wereld is voortdurend in verandering. Nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen steken overal de kop op, niet in het minst op de werkvloer. De tijd dat je volledige carrière gelijk stond aan één job of één loopbaan is grotendeels voorbij. Hierbij kijken we enerzijds naar de impact van technologische veranderingen op jobs, beroepskwalificaties en competenties, maar ook naar andere factoren zoals individualisering, flexibilisering, veroudering… die een steeds belangrijkere invloed op een loopbaan zullen hebben. Deze factoren tonen aan dat het nu reeds uitermate belangrijk is om in te zetten op een beleid van ‘Levenslang Leren’ om een zo toekomstbestendige loopbaan uit te bouwen.

 

Hogeronderwijsinstellingen staan voor een grote uitdaging.

Hoe kunnen ze in co-creatie met werkveldactoren een systeem van opleidingen voorzien waar werknemers zich voortdurend kunnen en willen verrijken en bijscholen, verankerd aan de heersende noden, zonder dat dit een zware impact heeft op het welbevinden van de werkende. ‘Tijdsdruk’ mag geen struikelblok zijn om de opleiding te volgen en in te stappen in een ‘Levenslang Leren traject’.

Via het ESF-Project ‘‘Microdegrees inzetten voor de aanpak van skills gaps’ wil UCLL als officiële promotor samen met de 5 andere partners van de Associatie KU Leuven (LUCA School of Arts , Odisee, Thomas More, Vives & KU Leuven) nu reeds inzetten om het terrein te verkennen en een plan uit te tekenen voor dergelijke opleidingen via een proeftuin binnen de zorg, in co-creatie met werkveldactoren. De in kaart gebrachte opleidingsnoden, financiële aspecten, valkuiken, vragen, verwachtingen en de ontwikkeling van de organisatie van de opleidingen uit deze proeftuin, zijn voor de hogeronderwijsinstellingen relevante informatie. Aan de hand van deze informatie willen we een draaiboek en checklist ontwikkelen voor het co-creatief proces met werkveldpartners. Dit alles met oog op het toekomstig levenslangleren-opleidingsaanbod. Deze informatie dient eveneens als basis voor het formuleren van duidelijke aanbevelingen naar de overheid toe met oog op het faciliteren van ‘Levenslang Leren’.

In de proeftuin zelf willen we inzetten op de toekomst van de zorg die veel uitdagingen kent. Eén van deze uitdagingen ligt erin om technologische innovaties werkbaar geïmplementeerd te krijgen bij de zorg- en verpleegkundigen. De oplossing is echter niet zo voor de hand liggend als we denken. Om innovatieve technologie voor de zorg- en welzijnssector te ontwikkelen en op de werkvloer geïmplementeerd te krijgen, is het van belang de zorg- en welzijnssector en de ICT-sector op hun snijpunt samen te brengen.

Daarom kiezen we ervoor, om via de proeftuin, optimaal in te zetten op het opleiden van sleutelfiguren die een brugfunctie kunnen opnemen tussen de zorg verlenende en technologische profielen in het werkveld. De zorg verlenende profielen zijn werknemers in de sector van de gezondheids- en welzijnszorg die de innovatieve technologieën moeten leren kennen en toepassen, met de nodige zorg en aandacht voor de ontbrekende kennis bij de collega’s. Anderzijds zijn er de technologische profielen, om de specifiek noden, taal en moeilijkheden aan de basis, transparant te maken en te vertalen naar de ontwikkelaars van deze technologieën. Via het co-creatief project met organisaties zoals Zorgnet Icuro, Vlaams welzijnsverbond en In4Care bereiken en betrekken we de overgrote meerderheid van zorg- en welzijnsorganisaties in Vlaanderen. 

Het creëren van een brugfunctie willen we bereiken met een gemeenschappelijke opleiding door in te zetten op intense samenwerking tussen de verschillende instellingen van de Associatie KU Leuven. Hierbij richtten we ons op bestaande opleidingsonderdelen en de inhoudelijke expertise van elke partner, om zo snel en optimaal mogelijk tegemoet te komen aan de specifieke opleidingsnoden in de zorgsector. De gemeenschappelijke opleiding zal vorm krijgen in twee microdegrees: Microdegree Health Innovation Management (niveau 7) gericht op managementfuncties en georganiseerd door de KU Leuven én Microdegree Health Innovation Facillitation (niveau 6) gericht op de tactisch - operationele functies.

Binnen het ESF-Project wordt een microdegree gezien als een kort, modulair en diplomagericht opleidingsprogramma ingebed in de reeds bestaande opleidingen. Het modulaire systeem heeft als voordeel dat de cursisten de keuze kunnen maken tussen een volledig opleidingsprogramma (20 à 30 studiepunten) of een module binnen de opleiding (ieder 5 à 6 studiepunten gedurende 10 à 15 weken per module aan een gemiddelde van 10 studie-uren). Praktisch gezien voorzien we een maximale inzet op afstandsonderwijs met enige uitzondering voor de microdegree gericht op Managers. Hier zal het project meer inzetten op een ‘blended’ onderwijsvorm waarbij 80% op afstand zal kunnen gevolgd worden. De overige 20% wil men nog inzetten op ‘live’ uitwisselingen rekening houdend met de agenda’s van de werkenden.

Elk volledig afgelegde module geeft recht een aparte kwalificatie (microdegree) met verworven competenties. Dit is geen diploma op zich, maar wel ‘diplomagericht’ gezien het valt onder één of meerdere opleidingen die recht geven op een diploma van bachelor-, master-, postgraduaat- of MaNaMa niveau. Tevens is het een mooie opstap naar een toekomstig diploma gezien de (automatische) vrijstellingen bij verdere studies. De modulaire vorm combineert voor de levenslang lerende vrijheid, kwaliteit en toekomstgerichtheid.

Voor de realisatie van de proeftuin gaan we via een stappenplan aan de slag. Naast voldoende overleg en afstemming staan een aantal belangrijke deadlines voorop.

 • Najaar 2021: start eerste opleidingscyclus;
 • Voor- en najaar van 2022:
  • start tweede en derde opleidingscyclus gecombineerd met assessmentsgroepen.
  • tussentijdse evaluatie
  • opstellen van het draaiboek voor een co-creatief traject (2e opleidingscyclus)
  • realisatie conclusies en aanbevelingen (3e opleidingscyclus)
 • Najaar 2022: eindevaluatie en administratieve af handeling.

Laat deze proeftuin een weg openen naar een ‘levenslang leren-beleid’ en opleidingsaanbod in hogeronderwijsinstellingen in co-creatie met werkveldactoren!

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/202031/12/2022
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Tina Baetensmail mij

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Tina Baetens via mail