• studenten.jpg

High impact learning: opleiden in flexibele en uitdagende leeromgevingen

PWO - Opleidingsmodel - High impact learning: opleiden in flexibele en uitdagende leeromgevingen

In de lerarenopleiding (kleuteronderwijs, lageronderwijs en secundair onderwijs) gaat men steeds meer op zoek naar andere, niet-traditionele en meer flexibele organisatie vormen waarbinnen er maximaal ruimte is voor interdisciplinair samenwerken, samen opleiden, zelfsturing door de studenten en autonome opdrachtinvulling door docenten. In dit PWO-project wordt onderzocht wat het effect van deze meer flexibele organisatievormen is op de zelfsturing van de studenten en op het coachen van studenten door docenten.

Methode

In een eerste fase van het onderzoek is gericht gezocht naar een theoretisch kader om een aantal begrippen duidelijk te stellen en af te bakenen binnen de vooropgestelde onderzoeksvraag: Wat is het effect van andere, meer flexibele organisatievormen op de zelfsturing van de studenten en op het coachen van studenten door docenten ? Het HILL-model (High Impact Learning that Lasts) was het uitgangspunt (Dochy F., 2016). Dit model beschrijft zeven bouwstenen om diepgaand en beklijvend leren te ondersteunen.

Binnen dit PWO project werd op basis van de context van de opleidingen waarin de studie plaatsvond gekozen om in te zetten op de bouwsteen learner agency en zelfmanagement. Learner agency ontstaat wanneer een lerende het leren in eigen handen neemt. Deze bouwsteen om diepgaand leren te bevorderen heeft effect op de andere bouwstenen binnen het HILL-model. Een leeromgeving ontwerpen die meer inzet op learner agency vraagt immers ook wijzigingen in een aantal andere bouwstenen.

Dit onderzoek focust op hoe studenten en docenten learner agency definiëren, welke elementen ertoe bijdragen en hoe dit beïnvloed kan worden. Hiervoor maakten we gebruik van een vragenlijst (zelfsturing) en van de focusgroep-methodiek in een pretest-posttest-design.

Binnen de lerarenopleidingen kleuter, lager en secundair onderwijs en de opleiding BNB zorg verbredend en remediërend leren werden docenten bereid gevonden om in een vak naar keuze na te denken eigenaarschap van studenten te verhogen. De collega’s gaven verschillende vakken in de verschillende opleidingsjaren o.a. fysica in 2BASO, levensbeschouwing in 1BAKO, kleuters en zorg in de BNB, PKV in 3BASO, onderwijskunde in 1BASO, agogische vaardigheden in 1BAKO, wereldoriëntatie in 2BALO.

Om invulling te geven aan he begrip learner agency werd gebruik gemaakt van het model van Taks (Taks, 2003). Dit model onderscheidt in een eenvoudig schema vier fasen in sturingsactiviteiten. Deze fasen (oriënteren, plannen, uitvoeren en evalueren) waren de basis om aan de slag te gaan met docenten. Dit model ondersteunt het zoeken naar sturingsactiviteiten van studenten om zo eigenaarschap te verhogen.

Resultaten

Studenten ervaren dit project als zeer zinvol en wenselijk om verder te zetten en uit te breiden mits een aantal belemmerende factoren worden aangepakt. Zowel in de bevraging als in het focusgesprek zijn de studenten zeer positief. De belangrijkste elementen die ze aanhalen zijn: we hebben diepgaand geleerd, we waren meer betrokken, we voelden ons meer eigenaar van ons leerproces.

Ook docenten ervaren de gedane interventies als zinvol en de moeite waard om verder te zetten. Alle deelnemende docenten gaan op deze manier verder en willen nadenken om ook andere OPO’s op deze manier vorm te geven.

Deel dit via
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201731/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Kristof Van de Keeremail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Kristof Van de Keere via mail