• technologie.png
  • drone27.jpg
  • ai18.jpg

Driven by Technology

Associatie KU Leuven - OOF-project

Binnen VIVES is een visie rond blended leren uitgewerkt en wordt deze in de opleidingen geïmplementeerd. Daarbinnen bestaat echter geen instellingsbrede visie over de plaats en functie van digitaal leermateriaal. Het is momenteel de docent die autonoom beslist in welke mate hij (een deel van) het leermateriaal digitaal beschikbaar stelt ten aanzien van de studenten. De manier waarop dit gebeurt, is eveneens een beslissing van individuele docenten.

Binnen de evolutie naar een gedigitaliseerd onderwijs en het belang van leermateriaal als één van de vier bouwstenen binnen het Vier in balans-model, maar ook als cement binnen de diverse aspecten binnen een leeromgeving, willen we met het OOF-project komen tot beleidsadviezen omtrent de functie en de plaats van digitaal leermateriaal. We wensen bovendien zicht te krijgen op hoe we deze transitie voor de docenten kunnen faciliteren via professionaliseringsactiviteiten en hoe we dit alles kunnen afstemmen met ICT-infrastructuur.

Het is belangrijk om docenten te overtuigen van de mogelijkheden van digitaal leermateriaal en met andere woorden de mindset van docenten mee te veranderen. Vandaar dat we bestaande praktijkvoorbeelden binnen VIVES willen verzamelen over de zes studiegebieden heen. Deze voorbeelden zullen bestaande initiatieven zijn van docenten die op een blended manier hun onderwijs vormgeven, met ook specifieke aandacht voor het ontwerp van hun leermateriaal. Bedoeling van de inventarisering en verspreiding van de praktijkvoorbeelden is om andere docenten te inspireren, hen praktische tips & tricks mee te kunnen geven, maar vooral ook om hen de meerwaarde van de inzet van het blended leerconcept te doen inzien en de rol van digitaal leermateriaal daarbij te verduidelijken.

Ook professionalisering van docenten is een belangrijke hefboom in het bewustwordingsproces rond het belang en de meerwaarde van de inzet van digitale tools in het onderwijs. Daarenboven hebben docenten een voorbeeldfunctie naar studenten toe en is het belangrijk dat zij ook zelf over digitale competenties beschikken. Het organiseren van professionaliseringsactiviteiten kan helpen in het stimuleren van deze digitale competenties bij docenten en het bewust maken van het belang ervan.

Naast individuele en bestaande initiatieven van docenten, is het zeker ook belangrijk om oog te hebben voor het VIVESbrede beleid rond blended leren en de plaats daarbinnen van digitaal leermateriaal. Ook vanuit de idee van ‘onderwijsgedreven innovatie’ (Law, 2008; De koster, 2009) dient de visie van de instelling in lijn te zijn met de verwachtingen die aan docenten gesteld worden. Gezien het gebrek aan een VIVESbrede visie rond digitaal leermateriaal, willen we binnen dit project naar de uitwerking van zo’n visie streven en ook nadenken over hoe we hier instellingsbreed in de toekomst verder mee aan de slag wensen te gaan.

Wanneer we het belang van digitaal leermateriaal in een blended leeromgeving willen onderstrepen, dient er ook de nodige aandacht te gaan naar de ICT-infrastructuur en het digitaal leermateriaal zelf. Zo willen we de docenten een platform of webgebaseerde toepassing kunnen aanbieden waarbij hun leermateriaal digitaal kan worden aangeboden zonder dat ze hiervoor technische drempels dienen te overbruggen. Er zal gezocht worden naar meerdere platformen en webgebaseerde toepassingen die in aanmerking komen. Deze zullen worden uitgetest en vergeleken. Pro’s en contra’s van de platformen of toepassingen zullen worden opgelijst en geanalyseerd en de gehele analyses zullen tegenover elkaar geplaatst worden.

Deel dit via
Status: Startdatum: Einddatum:
Afgerond01/09/201831/08/2019
Heb je vragen?Ik help je graag verder!Delphine Wantemail mij

Projectmedewerkers

Interesse om een eigen project te starten?

Neem contact op met Delphine Wante via mail