sTimul engageert zich als zorgethisch lab om zorgethiek te introduceren in zorg- en welzijnssorganisaties aan de hand van ervaringsleren.

Zo wordt er bijvoorbeeld via het opzetten van lerende gemeenschap opdrachten gegeven aan de deelnemersom te gaan zien in de praktijk waardoor ook niet-deelnemers betrokken worden bij de lerende gemeenschap en er verandering in gang wordt gezet. Daarnaast vormt ook de integratie van zorgethiek in het onderwijsaanbod van de bachelor opleiding verpleegkunde van VIVES een belangrijke doelstelling.

De missie van VIVES (drive, connectie en innovatie) vormt een rode draad doorheen de missie van sTImul. In de visie staan onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening centraal.

Missie

Ont-moeten als drive

sTimul laat zorgprofessionals, studenten en docenten hun professionele drive (terug)vinden door opnieuw meer verbinding te krijgen met zichzelf, met elkaar, met de organisatie, en bovenal met de zorgontvanger en zijn leefwereld. De aandacht gaat daarom uit naar het zorgethisch ont-moeten zodat er ruimte wordt gecreëerd om te komen tot echte verbinding in de zorgrelatie.

Actie-door-connectie

Zorg vergt connectie: het zien staan van de zorgontvanger, aanrakingen, veilige verbinding, wederkerigheid. Bij sTimul willen we zorgprofessionals, studenten en docenten (verder) stimuleren om te handelen vanuit dit soort diepgaande connectie. We zetten resoluut in op het helpen zoeken naar relationele afstemming. Hierbij vinden we het belangrijk dat er wederkerige zorgrelaties ontstaan waar daadwerkelijk verantwoordelijkheid wordt genomen om correct zorgethisch te handelen in vaak kwetsbare situaties.

In relatie staan om te innoveren

In een steeds vernieuwende en veranderende samenleving legt sTimul de basis voor verbindend verbeteren en veranderen via relationele afstemming. Technologieën in sociale vernieuwing zoals o/a het toenemend gebruik van artificiële intelligentie missen hun doelstelling wanneer deze worden ingezet zonder verbinding.

Visie

Did-actiek

Via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met partners uit zorg en welzijn ontwikkelt sTimul diverse ervaringsgerichte didactieken, vaardigheden en attitudes die zorgethische groei van mensen in organisaties stimuleren. Dat gebeurt via doen, na-denken (over ‘what we did’) en verder-doen.

Touch

In deze methodieken staan het leren ‘aan den lijve’ en het ervaringsgerichte aspect centraal. Sommige didactieken doen mensen letterlijk in de schoenen staan van de ander. Andere brengen vanuit een verschillende invalshoek nieuwe ervaringen mee zoals bijvoorbeeld het ervaren van dementie via VR bril of het dragen van ouderdomspak. Nog andere brengen een leren-van-en-met elkaar en elkaars ervaringen voort zoals bijvoorbeeld een deelname aan een lerende gemeenschap. sTimul brengt steeds een bewogen leerproces op gang. Het ervaringsgerichte aanbod raakt mensen altijd en is daarom zeer effectief op lange termijn. Het zorgt ervoor dat mensen effectief gaan reflecteren over hun huidige zorg en stilstaan over hoet ze dit anders en meer zorgethisch kunnen aanpakken.

Mee met mensen

Elk leerproces is uniek. Elke persoon leert anders. Daarom zoekt sTimul in dialoog met mensen naar welk ervaringsgericht aanbod mensen en organisaties het beste past. Een traject wordt gecreëerd dat ruimer leren van binnenuit mogelijk maakt op meer dan alleen het uitvoerende niveau. Als sTimul vinden we het belangrijk dat nagedacht wordt over goede zorg gekoppeld aan de concrete werking die er als is. Dit schept de correcte condities om te groeien-van-onderuit en mee-met-mensen.