Met sTimul zet VIVES volop in op zorgethiek als het versterken van de zorgrelatie door reflectie op ervaring van zorg verlenen en zorg ontvangen. Via praktijkgericht onderzoek ontwikkelen we daartoe nieuwe leervormen die we via opleiding en dienstverlening met zorgverleners delen. 

Ervaren is het (werk)woord in ons aanbod.

sTimul stelt bloot aan de ervaringen van de zorgontvanger (bv. ervaar de beperkingen via het verouderingspak en slechtziende brillen of ervaar dementie via het opzetten van een VR bril Into D'mentia of via forumtheater) gevolgd door een zorgethische reflectie.

Daarnaast gaat sTimul de kant van de zorgverlener exploreren en bieden we de ervaring aan om in dialoog te gaan over moeilijke dilemma's in de zorg aan de hand van de dialoogsleutels uit het boek ('Zorgen zonder je hart te verliezen.' Vanlaere, 2022).

Aan de slag gaan met persoonsgerichte zorg op een duurzame wijze vraagt reflectieve teams die in een voortdurende interactie met de zorgontvangers en hun context, met elkaar, met de leidinggevenden, met de geleefde en beleefde realiteit van elke dag, zoeken naar hoe ze ondanks de grenzen waarop ze botsen en de hindernissen die ze beleven toch kunnen aansluiten en afstemmen op de beleving van de zorgontvangers zelf. Hiervoor richt sTimul Action Learning Teams (ALT) op om deze ervaringen om te zetten in (haalbare) acties op de werkvloer. 

Er kan uiteraard een aanbod op maat uitgewerkt worden. 

Praktijkgericht onderzoek staat hoog in de prioriteitenlijst.

Via de onderzoeksgroep Care Ethic wordt gezocht in een PWO naar wat spontane zorg teweeg brengt en hoe deugddoend dit kan zijn voor zorgontvanger en zorgverlener. 

ETHCOM is de naam van het ERASMUS+ project, geleid door UCLL, waar sTimul samen met de partners uit Finland, Polen en Portugal op zoek gaan naar de ethische competenties van verpleeg- en vroedkundigen om goede zorg te verwezenlijken. 

Via een samenwerking met Koning Boudewijn Stichting krijgt relatiegerichte zorg aan de hand van het Tubbe-model een permanente plaats in het zorgonderwijs in gezondheids- en welzijnszorg. Scholen en stagementoren kunnen gratis vorming krijgen hierover.

Navorming in het posthogeschoolaanbod mag niet ontbreken.

In het postgraduaat zorgethisch coach kan sTimul zich ten volle uitleven in het vormen van stevige zorgethische ankers op de werkvloer. Deze coaches begeleiden medewerkers om hun krachten in te zetten in het omgaan met zorgethische dilemma's en dat zijn er tientallen op een dag. Dit versterkt het engagement omdat de dialoog niet uit de weg wordt gegaan. Meer informatie.

sTimul werkt samen met Continue in postgraduaat geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, geriatrie, zorgmanagement, peri-operatieve zorg, diabeteseducator,...

 

stimullab

Missie en visie

sTimul engageert zich als zorgethisch lab om zorgethiek te introduceren in zorg- en welzijnsorganisaties en in zorgopleidingen aan de hand van ervaringsleren.

De missie van VIVES (drive, connectie en innovatie) vormt een rode draad doorheen de missie van sTimul. In de visie staan onderzoek, onderwijs en maatschappelijke dienstverlening centraal.

Missie

Ont-moeten als drive

sTimul laat zorgprofessionals, studenten en docenten hun professionele drive (terug)vinden door opnieuw meer verbinding te krijgen met zichzelf, met elkaar, met de organisatie, en bovenal met de zorgontvanger en zijn leefwereld. De aandacht gaat daarom uit naar het zorgethisch ont-moeten zodat er ruimte wordt gecreëerd om te komen tot echte verbinding in de zorgrelatie.

Actie-door-connectie

Zorg vergt connectie: het zien staan van de zorgontvanger, aanrakingen, veilige verbinding, wederkerigheid. Bij sTimul willen we zorgprofessionals, studenten en docenten (verder) stimuleren om te handelen vanuit dit soort diepgaande connectie. We zetten resoluut in op het helpen zoeken naar relationele afstemming. Hierbij vinden we het belangrijk dat er wederkerige zorgrelaties ontstaan waar daadwerkelijk verantwoordelijkheid wordt genomen om correct zorgethisch te handelen in vaak kwetsbare situaties.

In relatie staan om te innoveren

In een steeds vernieuwende en veranderende samenleving legt sTimul de basis voor verbindend verbeteren en veranderen via relationele afstemming via dialoog.

Visie

Did-actiek

Via praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek met partners uit zorg en welzijn ontwikkelt sTimul diverse ervaringsgerichte didactieken, vaardigheden en attitudes die zorgethische groei van mensen in organisaties stimuleren. Dat gebeurt via doen, na-denken (over ‘what we did’) en verder-doen.

Touch

In deze methodieken staan het leren ‘aan den lijve’ en het ervaringsgerichte aspect centraal. Sommige didactieken doen mensen letterlijk in de schoenen staan van de ander. Andere brengen vanuit een verschillende invalshoek nieuwe ervaringen mee zoals bijvoorbeeld het ervaren van dementie via VR bril of het dragen van ouderdomspak. Nog andere brengen een leren-van-en-met elkaar en elkaars ervaringen voort zoals bijvoorbeeld een deelname aan een lerende gemeenschap. sTimul brengt steeds een bewogen leerproces op gang. Het ervaringsgerichte aanbod raakt mensen altijd en is daarom zeer effectief op lange termijn. Het zorgt ervoor dat mensen effectief gaan reflecteren over hun huidige zorg en stilstaan over hoe ze dit anders en meer zorgethisch kunnen aanpakken.

Mee met mensen

Elk leerproces is uniek. Elke persoon leert anders. Daarom zoekt sTimul in dialoog met mensen naar welk ervaringsgericht aanbod het beste past. Als sTimul vinden we het belangrijk dat nagedacht wordt over goede zorg gekoppeld aan de concrete werking die er als is. Dit schept de correcte condities om te groeien-van-onderuit en mee-met-mensen.