Praktijkstage

Op deze pagina bundelen we alle informatie over de stageovereenkomsten en de documenten die voor de studenten uit de verschillende opleidingen en campussen ter beschikking staan om hun stage optimaal voor te bereiden en te laten verlopen.

Stageovereenkomsten

Om de administratie met betrekking tot het opmaken van de stageovereenkomsten tot een minimum te beperken werken wij als hogeschool bij voorkeur met een raamovereenkomst stage waarin we de afspraken inzake het doel van de stage, de bijzondere verplichtingen voor de stageplaats en de student, de richtlijnen inzake geheimhouding, veiligheid en gezondheid … voor onbepaalde duur vastleggen met alle scholen die vervat zitten in eenzelfde scholengemeenschap of scholengroep of die thuis horen onder eenzelfde gemeente- of provinciebestuur. Soms kan de stageovereenkomst ook naar een enkele school of stageplaats verstuurd worden..

Daarnaast vragen we al onze studenten bij de start van ieder academiejaar een individuele verklaring te ondertekenen waarin ze zich ertoe verbinden de bepalingen opgenomen in de raamovereenkomst strikt te zullen naleven tijdens stages.

Wanneer studenten zelf op zoek gaan naar een stageplaats wordt doorgaans gebruik gemaakt van een toestemmingsformulier (die bij de raamovereenkomst hoort) waarin de stageplaats aangeeft dat een student er inderdaad stage kan lopen, of er wordt soms ook gebruik gemaakt van een individuele stageovereenkomst waarvan de inhoud hetzelfde is als deze in de raamovereenkomst stage.

Stagereglement: geen familie tot in de derde graad bloedverwantschap

In onze stageovereenkomsten staat te lezen dat studenten geen stage mogen lopen op een stageplaats waar de beoordelaar van de stage een familielid is met bloedverwantschap of aanverwantschap tot en met de derde graad.

Deze richtlijn geldt voor studenten uit alle studiegebieden van de hogeschool, maar binnen het studiegebied onderwijs hanteren we voor studenten die een educatieve bacheloropleiding tot leraar in het kleuter- of het lager onderwijs volgen een strengere regel zoals verwoord in het toestemmingsformulier: “Een student mag geen stage lopen in een school (vestigingsplaats) waar familie tot in de derde graad bloedverwantschap werkt en/of waar de eigen kinderen school lopen.”

Stageregistratiesysteem

Heel wat scholen uit het secundair onderwijs maken sinds meerdere jaren gebruik van het stageregistratiesysteem www.lerarenstage.be voor het toegestuurd krijgen en het verwerken van stageaanvragen. Nieuw vanaf vorig schooljaar was dat ook stageovereenkomsten via het systeem kunnen worden opgemaakt met een digitale handtekening kunnen worden goedgekeurd door de drie belanghebbende partijen, zijnde de stagiair, de stageschool en de lerarenopleiding.

Vanaf de start van het schooljaar 2020-2021 zullen wij op vraag van heel wat stagescholen voortaan systematisch ook stageovereenkomsten via het systeem uitsturen, gekoppeld aan iedere stageaanvraag. Op die manier kunnen stageaanvragen en -overeenkomsten in eenzelfde beweging worden afgehandeld.

Voor scholen die voor de stageovereenkomsten nog niet via het digitale stageregistratiesysteem willen of kunnen werken, blijven wij werken met de raamovereenkomsten. En omdat het soms ook zo is dat binnen eenzelfde scholengemeenschap of scholengroep sommige scholen wel en andere nog niet met de stageovereenkomsten werken in het systeem, blijven we de raamovereenkomsten overal op de achtergrond gebruiken als een soort vangnet.

Stagedocumenten

Via onderstaande linken kom je terecht bij de stagedocumenten voor de opleidingen: