Zorgleraar in de klas

postgraduaat zorgleraar via afstandsonderwijs

Postgraduaat zorgleraar aan VIVES Noord

Zorg is van cruciaal belang in elke basisschool. Leerlingen hebben verscheidene onderwijsnoden, en als zorgleraar speel jij hierop in.

Zorgleraar worden
Postgrduaat zorgleraar leerlingen met ipad

In het postgraduaat zorgleraar (basisonderwijs) wordt vooral toegespitst op specifieke kennis van zorgvragen en manieren om hierop in te spelen en te anticiperen.

Deze opleiding is gericht op het basisonderwijs. Het gaat dan over handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek en het kind met zorgvragen in diverse perspectieven: cognitieve onderwijsnoden (lezen, wiskunde, spelling), psychomotorische onderwijsnoden, sociaal-affectief-dynamische onderwijsnoden en gedrags- en werkhoudingsmoeilijkheden.

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Heb je een vraag?

Wat leer ik in deze opleiding?

Tijdens de opleiding wordt er gewerkt aan de volgende competenties. Deze competenties zijn een onderdeel van de opleiding bachelor na bachelor zorgverbreding en remediërend leren.

 • DLR 3 De bachelor handelt planmatig om een krachtige onderwijsleeromgeving op maat te realiseren afgestemd op (complexe) specifieke onderwijsbehoeften van een leerling.           
 • DLR 4  De bachelor geeft actief mee vorm aan vernieuwingsprocessen met betrekking tot onderwijs- begeleidings- en ondersteuningsnoden op verschillende beleidsniveaus en levert daarbij een constructieve bijdrage tot het realiseren en actualiseren van het schoolwerkplan.         
 • DLR 5 De bachelor heeft een onderzoekende houding in het domein van onderwijs-, begeleidings- en ondersteuningsnoden en toont een actieve betrokkenheid op maatschappelijke thema’s met focus op diversiteit en inclusie.

De opleiding wordt ingericht als onderdeel van de bachelor na bachelor zorgverbreding en remediërend leren. De opleiding loopt gedurende één academiejaar.  Als je de smaak te pakken krijgt en toch de volledige bachelor-na-bacheloropleiding wil volgen, worden alle reeds gevolgde opleidingsonderdelen van het postgraduaat vrijgesteld.

Alle vakken kunnen ook afzonderlijk worden gevolgd en worden afgesloten met een creditbewijs, als de bijhorende praktijkopdracht met voldoende resultaat werd afgerond. De opleiding leidt tot het getuigschrift postgraduaat zorgleraar. 

Campus Brugge student

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding postgraduaat zorgleraar is een studie van 26 studiepunten. Het modeltraject bestaat uit één opleidingsfase. De minimumduur is 1 academiejaar. Je kan de opleiding ook spreiden over twee of meer academiejaren. Het volledige opleidingsprogramma bestaat uit 6 opleidingsonderdelen.

Studenten die geen initiële lerarenopleiding hebben gevolgd, volgen een extra vak: basisprincipes van leren en onderwijzen. Zo krijgen ze een initiatie in de onderwijswereld en het specifieke vakjargon dat daarmee samenhangt.

 

Campus Torhout

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

Je kiest voor de opleiding in afstandsonderwijs. Dat betekent dat je de aangeboden inhouden zelfstandig verwerkt en met de opdracht aan de slag gaat. Je kan de docent bereiken via mail of via teams. De evaluatie bestaat meestal uit opdrachten die je indient via de digitale leeromgeving. Vaak is een toelichting of presentatie van deze opdracht voorzien. Bij voorkeur sluit je aan bij het voorziene moment op de campus. Indien nodig maak je een afspraak met de docent om dit via teams te doen.

We adviseren een volgorde om de vakken te verwerken en af te leggen. Deze loopt parallel aan de planning van de contactmomenten. Indien je de laatste versie van de jaarkalender wenst, neem dan contact op met de opleidingscoördinator via [email protected].

Je kan het postgraduaat zorgleraar in één academiejaar afronden, maar je kan dit ook spreiden over twee of meer opleidingsjaren.

Heb je een ander traject, dan neem je best contact op met de studietrajectbegeleider via [email protected] of de opleidingscoördinator via [email protected].

Studenten Onderwijs

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Deze opleiding wil een ontmoetingsplaats zijn voor ieder die zorg draagt voor zorg in het onderwijs. Ontmoeten betekent ook dat je open staat om je ervaringen uit te wisselen en elkaars zorgen te delen.

Waar mogelijk, worden jouw ervaring, werkomgeving en school als vertrekpunt gehanteerd voor de studie. Dit gebeurt zeker voor de praktijkgerichte opdrachten die aan de opleiding verbonden zijn. De sterke praktijkcomponent in de opleiding, vereist dat je in je school voldoende ervaring kan opdoen zodat je de geleerde concepten kan toepassen. Bij voorkeur werk je als klasleerkracht, zorgleerkracht of zorgcoördinator.

Werk je in het onderwijs, dan doe je automatisch praktijkervaring op tijdens de uitoefening van je opdracht. Dat betekent dat er geen stage bovenop komt, maar dat je de opdrachten van de opleiding kan uitvoeren in je actuele werkcontext. Werk je niet in een school, dan moet je praktijkervaring/ stage opdoen/ lopen in een zorgfunctie gedurende minstens één dag (7u) per schoolweek (per gevolgd studiepunt). Het opdoen van praktijkervaring kan ook gespreid worden over halve dagen. De praktijktijkervaring is in eerste instantie observerend en bedoeld om de praktijkopdrachten te kunnen toepassen en uitwerken. 

Cocon VIVES Brugge

Kan ik vrijgesteld worden voor sommige onderdelen?

Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om over een opleidingsonderdeel uit het programma van de opleiding, of over een deel ervan, examen af te leggen.

EVC: een eerder verworven competentie betekent dat je over een geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes beschikt dat relevant is voor een competentie in de opleiding, maar dat je om dat te staven geen studiebewijs kan voorleggen.
EVK: een eerder verworven kwalificatie kan je bewijzen door middel van een binnenlands of buitenlands studiebewijs dat aangeeft dat een formeel leertraject, al dan niet binnen onderwijs, met goed gevolg werd doorlopen.

VIVES gaat voluit voor een flexibel hoger onderwijs. Programma’s zijn nog wel netjes uitgetekend als modeltrajecten, maar In de praktijk zijn studenten niet gebonden aan die vaste structuur. Je kan opleidingsonderdelen uit verschillende programmajaren - indien haalbaar - combineren. Studenten kunnen vrijstellingen aanvragen en vervolgens een flexibel individueel studietraject samenstellen.

Postgraduaat zorgleraar studenten

Als je geslaagd bent voor een opleidingsonderdeel, ontvang je een creditbewijs. Dat is de basis van je vrijstellingen. Zo’n creditbewijs is in principe onbeperkt geldig. Maar na vijf jaar kunnen we je wel vragen om je kennis eventueel wat op te frissen. Flexibilisering is dus geen vrijbrief voor 'eeuwige studenten' of kunstmatige studieduurverlenging.

Als je alle vakken goed hebt afgelegd ontvang je een getuigschrift. 

Studenten onderwijs

De functie 'zorgleraar' is binnen ons Vlaamse onderwijs gekoppeld aan het ambt van leraar. Dit betekent dat deze uren enkel kunnen ingevuld worden als uren 'leraar' en je dus het lerarendiploma nodig hebt om deze functie uit te oefenen.

Het is belangrijk om te weten dat deze opleiding niet leidt tot een bewijs van pedagogische bekwaamheid en je dus niet tot leraar vormt. De opleiding vormt een verdieping voor leerkrachten die zich willen bekwamen in zorg en eventueel de functie van zorgleraar willen bekleden.

Voor studenten met een ander, onderwijsgerelateerd, diploma (bijvoorbeeld ergotherapie, logopedie of fsociale psychologie) kan de opleiding een boeiende verdieping zijn. Ze geeft jou echter geen garantie dat je in een basisschool als zorgleraar aan de slag kan.

Ben je in dit laatste geval, dan dien je een bijkomend opleidingsonderdeel te volgen dat je inleidt in de onderwijswereld en de basisbeginselen van didactiek en lesgeven. Ook het volgen van dit opleidingsonderdeel maakt je niet tot leraar. Het dient vooral om je in te leiden in de context waarrond je zal werken in de andere opleidingsonderdelen en waarin je zal terecht komen tijdens je praktijkervaring.

Wat na je studie postgraduaat zorgleraar?
Student torhout

Verder studeren

Binnen het studiegebied onderwijs zijn er ook heel wat specialisatiemogelijkheden:

 • banaba buitengewoon onderwijs
 • banaba schoolontwikkeling
 • banaba zorgverbreding en remediërend leren
  • basisonderwijs
  • secundair onderwijs
 • lager onderwijs via avondonderwijs
 • attest rooms-katholieke godsdienst

Als je de smaak te pakken krijgt en de volledige bachelor-na-bacheloropleiding wil volgen, worden alle reeds gevolgde opleidingsonderdelen van het postgraduaat vrijgesteld.

Aan de slag

Als je een postgraduaat zorgleraar volgt, wil je natuurlijk graag in het onderwijs aan de slag. Jobkansen: individuele begeleiding van leerlingen, zorgleraar, taakleraar, klastitulatuur, logo- of kinesitherapie op school, GON-begeleiding.