Ombudspersonen

Elk academiejaar wordt per groep van studenten door de studiegebieddirecteur een lid van het onderwijzend personeel of een ander personeelslid met relevante ervaring in onderwijs aangesteld tot ombuds en een ander tot plaatsvervangend ombuds. De aanstelling en bekendmaking van de ombudsen gebeurt ten laatste bij het begin van het academiejaar. De ombuds oefent de functie uit gedurende alle examenperiodes van dat academiejaar.

De studenten kunnen doorheen het academiejaar bij de ombuds terecht voor aspecten van onderwijsverzorging die, omwille van hun persoonsgebondenheid, niet afdoende kunnen worden behandeld door de docent, opleidingscoördinator, opleidingshoofd, studiegebieddirecteur, ... of wanneer de rechtspositie van de student in het gedrang komt. De ombuds bemiddelt indien nodig  en altijd discreet in volle onafhankelijkheid tussen de betrokken studenten, de docenten en de beleidsinstanties.

Bij evaluaties is de ombuds het  aanspreekpunt en kan hij adviserend optreden bij geschillen en onregelmatigheden. De ombuds neemt deel aan de examencommissie met raadgevende stem.

Een overzicht van alle ombudspersonen voor elke opleiding en elke campus vind je hier: