Studenten VIVES Kortrijk werken onthaalbeleid uit voor gedetineerden in Brugse gevangenis

Frank Devos
onthaalbeleid.png

Studenten van het studiegebied sociaal-agogisch werk van VIVES Kortrijk hebben in het kader van hun bachelorproef een nieuw onthaalbeleid uitgewerkt voor de afdeling mannen II van de Brugse gevangenis. Dat is de afdeling voor beklaagden en kortgestraften.

De studenten sociaal werk, toegepaste psychologie, maatschappelijke veiligheid en orthopedagogie maakten een filmpje, krantje in zes talen, onthaalbrochure in drie talen, dagindelingsposter, checklist en aangepaste tv-boodschappen. Dit kan ook worden uitgebreid naar andere afdelingen.

“Wij kregen vanuit het penitentiair complex Brugge (PCB) de vraag om het huidige onthaalbeleid van Mannen II te herwerken. Met deze vraag in ons achterhoofd, werden we uitgenodigd om een algemene rondleiding te volgen om op die manier kennis te maken met het huidige gevangeniswezen. Tijdens die rondleiding kregen we een brede waaier aan informatie over de verschillende afdelingen, welke regels er gelden, welke diensten er aanwezig zijn, etc.”, aldus de studenten.

Op basis daarvan formuleerden de studenten een basis- en uitbreidingsdoelstelling(en). De basisdoelstelling luidde als volgt: het onthaalbeleid van Mannen II herwerken. Dit is een afdeling waar beklaagden en kortgestraften verblijven. “Wij vonden het interessant om ons herwerkt onthaalbeleid door te trekken naar de andere zes afdelingen binnen het PCB (Vrouwen, Mannen 1 …). Vandaar kozen wij ervoor om deze als uitbreidingsdoelstelling te beschouwen. Wij achten dit mogelijk mits enkele aanpassingen aan onze producten”.

In totaal werden zes producten uitgewerkt:

  • een onthaalbrochure met praktische informatie. Deze brochure wordt aan de beklaagde/gedetineerde meegegeven op het moment dat de onderzoeksrechter een vrijheidsberoving oplegt. Deze brochure kan ook als bijlage bij de aanmeldingsbrief gevoegd worden. Om te vermijden dat de brochure verloren gaat vanwege het printwerk, kan er geopteerd worden om de brochure in postervorm af te drukken en op te hangen in het politiebureau. De onthaalbrochure wordt in het Nederlands, Frans en Engels aangeboden. 
  • een onthaalfilmpje dat te zien is in de wachtkamer. Op dit filmpje krijgt de beklaagde/gedetineerde de komende stappen te zien die zullen volgen voordat hij op cel terecht komt. 
  • posters op sectie. Deze geven een visueel overzicht weer van de dagindeling. We maakten een onderscheid tussen de voor- en namiddag zodat er geen verwarring kan ontstaan. 
  • een checklistvoorzien voor de sectiebeambte. Op deze checklist worden er enkele aandachtspunten opgesomd waarmee de beambte rekening moet houden. Zo krijgt elke gedetineerde dezelfde informatie tijdens het onthaalmoment.
  • een informatiekrantje met een korte, laagdrempelige en visuele versie van het huishoudelijk reglement. We stelden dit krantje op aan de hand van de tien meest gestelde vragen. In dit krantje vindt de beklaagde/gedetineerde de meeste informatie die nodig is tijdens de eerste periode van zijn detentie. Dit krantje bestaat uit heel wat pictogrammen, maar wordt ook in zes talen aangeboden. Deze zijn Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Arabisch en Russisch.
  • tv-kanaal Info1. Dit is een kanaal dat standaard aangeboden wordt op cel. Op dit kanaal worden er diensten, recepten, praktische weetjes … meegegeven aan de gedetineerde. Dit is al een zeer uitgebreid, gestructureerd en goed uitgewerkt project. We behielden dit kanaal, maar gaven enkele suggesties mee als aanvulling tot optimalisatie. 

“Doorheen de uitwerking van onze producten, stootten wij op enkele hindernissen. Zo dienden we rekening te houden met de grote hoeveelheid beschikbare informatie, de multiculturaliteit en de laagdrempeligheid. Daarnaast waren er ook enkele hindernissen van praktische aard, nl. het gebrek aan budgettaire middelen, gebrek aan laptops en internet, geen eenduidige antwoorden op vragen, etc. Door onze multidisciplinaire kijk konden we in grote mate tegemoetkomen aan bovenstaande hindernissen.”

“Naar onze beleving hebben we op korte termijn veel werk verzet. Rekening houdend met de korte tijdspanne waarin we dienden te functioneren, hebben wij nog enkele suggesties om het onthaalbeleid op lange termijn verder te optimaliseren. Eerst en vooral lijkt het ons bijzonder belangrijk om alle documenten die in verband staan met het onthaalbeleid, zo up-to-date mogelijk te houden. Verder lijkt het ons ook interessant om in de toekomst aan de slag te gaan met een meter/petersysteem. Met oog op de toekomst zou een onthaalmoment voor nieuw binnenkomende gedetineerden in groep een meerwaarde kunnen bieden.”

Begeleidende docent Liesbeth Latré: “De studenten hebben keihard gewerkt en hebben met veel trots hun bachelorproef kunnen afronden. De gevangenis was lovend over de uitgewerkte producten en zijn er effectief mee aan de slag gegaan. Ze hebben op verschillende terreinen ingezet en in totaal 6 producten uitgewerkt om tegemoet te komen aan het onthaal voor nieuwe gedetineerden, rekening houdend met de multiculturaliteit”.

Deel dit via