Onderzoek van VIVES wijst uit dat ruim kwart van bedrijven residentiële woningbouw verlieslatend is

Frank Devos
huis.jpg

Ruim een op vier bedrijven actief in de residentiële woningbouw is verlieslatend. Bij algemene bouwbedrijven van residentiële gebouwen is dat 27,29 % en bij bedrijven gespecialiseerd in de ontwikkeling van residentiële bouwprojecten zelfs 37%.

Dat is verontrustend want verliezen tasten de kapitaalbuffer en de kredietwaardigheid van een bedrijf aan. Binnen de groep van verlieslatende ondernemingen heeft tussen de 7 en 10% een negatief eigen vermogen, en het is bij deze bedrijven dat de particulier bijzonder opmerkzaam moet zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van VIVES bij een kleine 10000 bedrijven.

‘Hoe kredietwaardig zijn de bedrijven die actief zijn binnen de residentiële woningbouw?’ Deze onderzoeksvraag kadert binnen een bredere onderzoeksvraag door Ilse Aerts en Laure Buyse, docenten aan VIVES Kortrijk. Hierbij wordt onderzocht op welke manier particuliere eigenaars van een riante grond de ontwikkeling van deze grond zelfstandig kunnen uitvoeren.

Eén van de hoofdbezorgdheden hier zou kunnen zijn dat de particulier onzeker en ook onwetend is naar de financiële draagkracht van de bouwfirma’s waarmee hij of zij een aannemerscontract ondertekenen. Blijkt de bouwfirma immers insolvabel en vraagt deze het faillissement aan gedurende het bouwproject dan blijft de particuliere bouwheer achter met een financiële kater. Zeker binnen een ontwikkelingsproject kan de financiële schade aanzienlijk zijn.

Gevolgen van falingen

Uit recente artikels blijkt welke verstrekkende gevolgen een faling van een bouwfirma kan hebben voor de bouwheer zelf. Het is daarom aanbevolen om de kredietwaardigheid van het bedrijf te screenen waarmee men in zee gaat. De selectie omhelsde 9 994 ondernemingen. Geografisch opgesplitst: Antwerpen (26%), Oost-Vlaanderen (25%), West-Vlaanderen (21%), Limburg (21%) en Vlaams-Brabant (7%).

Om particulieren een algemeen kader aan te bieden waarbinnen ze een bouwbedrijf kunnen beoordelen werd eerst een grondige analyse gemaakt van twee sectoren, met name de algemene bouwbedrijven van residentiële gebouwen en de bedrijven actief in de ontwikkeling van residentiële bouwprojecten. Beide sectoren zijn relevant voor de particulier die een eigen grond wenst te ontwikkelen en daarbij beroep wil doen op een professionele partner.

Kernratio’s financiële gezondheid

De kernratio’s die een beeld geven over de financiële gezondheid van een bedrijf en die de particulier een eenvoudig en duidelijk overzicht geven zijn de volgende:

Het resultaat van het boekjaar af te lezen in de resultatenrekening van de jaarrekening;

  • de ebidta (Earnings before intrests, taxes, depreciation and amortisations: hiervoor kan het bedrijfsresultaat genomen worden uit de resultatenrekening;
  • de cashflow: het resultaat van het boekjaar vermeerderd met de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen; dit kerncijfer moet zelf worden berekend en kan niet worden afgelezen in de resultatenrekening;
  • de solvabiliteit: de verhouding van het eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen; deze ratio dient berekend te worden;
  • de liquiditeit aan de hand van de current ratio; dit is de verhouding van het vlottende actief ten opzichte van de schulden op korte termijn. 
grafiekresi.png

Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde waarde van de meest kenmerkende ratio’s wanneer we de ratio’s van een individueel bedrijf wensen te beoordelen. Of bepaalde ratio’s zoals het resultaat, de solvabiliteit als voldoende dan wel als onvoldoende beoordeeld kan worden, hangt sterk af van de gemiddelde waarde binnen de sector.

De onderzoekers maken nog een kritische opmerking bij de inschatting van de rendabiliteit. De echte gemiddelde rendabiliteit van de beide sectoren is negatief, met name respectievelijk -0,1% en -2,55%. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat een positieve rendabiliteit het gevolg kan zijn van een negatief resultaat en een negatief eigen vermogen. Dergelijke bedrijven zijn immers niet rendabel en worden geweerd uit de berekening. Daarnaast hebben sommige bedrijven een zeer hoge rendabiliteit als gevolg van een zeer laag eigen vermogen. Op zich is dat geen probleem tenzij de solvabiliteit eigenlijk problematisch is.

Deel dit via