Herman Van Rompuy op Vlhora Global Minds Conference in Brugge

Frank Devos
aureus1.png

Vlhora, de koepel van de Vlaamse Hogescholen, organiseert op vrijdag 11 oktober 2019 zijn tweede Global Minds Congres. Dit vindt plaats in provinciehuis Boeverbos, in samenwerking met VIVES en Howest.

Eén van de keynote sprekers is Herman Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad en eerder winnaar van de Aureus VIVES-prijs. De dienst internationalisering van VIVES werkte hiervoor een inspiratiekader uit voor Globaal Engagement binnen hoger onderwijsinstellingen.

De dertien Vlaamse hogescholen zijn gezamenlijk ingestapt in het vijf jaren Global Minds-programma van VLIR-UOS, of de Vlaamse Interuniversitaire Raad-Universitaire Ontwikkelingssamenwerking. Hun project zet in op capaciteitsversterking van de Vlaamse hogescholen met betrekking tot hun Zuidwerking en voorziet hierin beleidsondersteuning, uitwisseling van praktijken en praktische ondersteuning. Ook het verhogen van de zichtbaarheid van lopende projecten staat binnen de hogescholen centraal. In dit kader vindt jaarlijks het Vlhora Global Minds congres plaats.

Tijdens deze tweede editie van het Global Minds congres willen de hogescholen een prominente rol opnemen in globale en duurzame samenwerking in de 21ste eeuw. Hierbij wordt ook het geladen woord ontwikkelingssamenwerking in vraag gesteld en de rol die hoger onderwijs hierin kan spelen, daar het onderhevig is aan verandering en evolutie. Zeker in de 21e eeuw zijn hier nog een aantal extra uitdagingen bijgekomen als o.a. klimaatopwarming, stijgende bevolkingsgroei, watertekort, voedseltekort...

Zo is de huidige samenwerking met landen in het Globale Zuiden niet meer dezelfde als pakweg vijftig jaar geleden. De relatie verandert, het concept verandert en daardoor ook de machtsverhouding. Het eerdere vertrekkader vanuit een hulp biedende relatie, verandert naar een gelijkwaardige samenwerking in evenwicht waarin de partners zich bewust zijn van hun impact. De input van de partner komt meer centraal te staan.

VIVES

Heel wat concepten worden herdacht en anders ingevuld. Zo kregen ook de millenniumdoelstellingen van de Verenigde Naties een update en sturen ze mee de internationale samenwerking van de 21ste eeuw door middel van de SDG’s of de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en hun indicatoren. Hogescholen staan niet buiten deze veranderende kaders, ze werken er binnen en vullen ze verder in. Vanuit deze opzet heeft de dienst internationalisering van Hogeschool VIVES een nieuw inspiratiekader uitgewerkt: Global Engagement in Higher Education; dat wordt tijdens het congres gelanceerd.

Leidraad hiervoor zijn de UN Sustainable Development Goals (Agenda 2030) daar deze een inspirerend referentiekader bieden om internationalisering en duurzame ontwikkeling met elkaar te verbinden. In dit ambitieuze actieplan worden alle stakeholders op alle niveaus opgeroepen zich ertoe te verbinden om mee te ijveren voor structurele verandering met het oog op duurzame ontwikkeling. Ook hoger onderwijsinstellingen worden uitgedaagd om hun verantwoordelijkheid op te nemen en zo een actieve rol te spelen in de zoektocht naar duurzame antwoor­den op globale uitdagingen. Internationale samenwerking via onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren. 

Tijdens het congres wil men het debat openen over de rol die hoger onderwijsinstellingen kunnen spelen op het vlak van globaal engagement en welke acties zij hiertoe kunnen opnemen. Keynotesprekers Herman Van Rompuy, Anne Snick en Pamela Roy trachten in hun keynote  dieper in te zoomen op: Hoe ziet de vernieuwde samenwerking voor ontwikkeling  eruit? En wat is de rol van de hogescholen in dit nieuwe concept? Wat is de rol van de partner in deze vernieuwde samenwerking? Wat zijn de nieuwe accenten binnen deze nieuwe samenwerkingsvorm? Aan welke voorwaarden moet samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen en partners in het Globale Zuiden voldoen?

Later op de dag staat ook uitwisseling van good practices tussen hogescholen en andere partners van mondiaal engagement centraal. We sluiten de dag af met de uitreiking van de tweede Global Minds Awards. 

Deel dit via