Kwaliteitszorg

VIVES heeft gekozen voor een systeem van interne kwaliteitszorg dat rust op twee pijlers: het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan 2017-2022. 

Het referentiekader beschrijft de basiskwaliteit die VIVES van elke opleiding verwacht. Het bestaat uit zes kwaliteitskenmerken: leerresultaten, opleidingsprogramma, onderwijsproces, personeel, resultaat van het onderwijsproces en kwaliteitszorg. Voor elk kwaliteitsken­merk werden er criteria geformuleerd. Met haar onderwijsbeleidsplan wil VIVES een viertal onderwijskundige ambities van het referentiekader extra kracht bijzetten, namelijk integratie van het werkveld en de maatschappij in de leeromgeving, internationalisering in de curricula, de digitale competenties stimuleren en de externe blik in de opleidingen versterken. Beide steunen op de VIVES-onderwijsvisie.

schema systeem van interne kwaliteitszorg.png

Kwaliteitszorgcyclus

Voor de realisatie van beide pijlers kiest VIVES voor een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar, ge­richt op verbetering en borging van de onderwijskwaliteit van de opleidingen. Vanuit een eigen kritische reflectie en een opleidingsaudit door een panel van externe deskundigen, formuleert een opleiding doelstellingen op middellange termijn om haar onderwijsproces en opleidingskwaliteit te optima­liseren en te verbeteren. Hierbij zijn het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan richtinggevend. De kwaliteitszorgcyclus wordt gesloten met een formele evaluatie door het management van de hogeschool.

cyclus.png

De kwaliteitszorgcyclus en het bijhorende VIVES-referentiekader staan beschreven in volgend document: 

Jaarlijks starten gemiddeld vijf tot zes opleidingen de kwaliteitszorgcyclus met een kritische reflectie. In de loop van het semester na het indienen van de kritische reflectie volgt een opleidingsaudit. Na een managementgesprek dat daarop volgt, maakt de opleiding een meerjarenplan. 

Volgende opleidingen zijn gestart in de kwaliteitszorgcyclus:

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

Na 2023

Instellingsreview 2017

De instellingsreview is een periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een instelling. Een externe commissie voert de review uit in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). 

Deze toetsing gebeurt aan de hand van een beoordelingskader met vier standaarden: visie en beleid, beleidsuitvoering, evaluatie en monitoring en verbeterbeleid. Als rode draad komt in het kader bij elke standaard de kwaliteitscultuur in de instelling aan bod. De commissie geeft op elk van de standaarden een gewogen en gemotiveerd oordeel. Vervolgens geeft zij een gewogen en gemotiveerd eindoordeel.

In academiejaar 2016-2017 werd de kwaliteit van het onderwijsbeleid van VIVES getoetst. Het oordeel ervan is te lezen in onderstaande rapporten: