Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg aan hogeschool VIVES bestaat uit zes standaarden: beoogd eindniveau, opleidingsprogramma, onderwijsproces, personeel, resultaat van het onderwijsproces en kwaliteitszorg. Voor elke standaard zijn criteria geformuleerd. Het VIVES-referentiekader is geen keurslijf, maar biedt aan opleidingen ruimte om eigen accenten te leggen. Het daagt uit om de basiskwaliteit te overstijgen en te werken aan een kwaliteitscultuur. 

Kwaliteitszorg van een opleiding – VIVES-referentiekader

Sinds de invoering van de instellingsreview als extern systeem van kwaliteitszorg voor het hoger onderwijs in Vlaanderen, hebben hogescholen een grotere autonomie ten opzichte van de overheid. Hogescholen krijgen de mogelijkheid om binnen de instellingsreview te bewijzen dat ze een eigen en goed uitgewerkt onderwijs- en kwaliteitsbeleid hebben, waarmee ze de kwaliteit van opleidingen kunnen garanderen.

VIVES kiest voor een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar, gericht op verbetering en borging van de onderwijskwaliteit. Vanuit een kritische reflectie en een opleidingsaudit door een panel van externe ‘peers’ en andere deskundigen, formuleert een opleiding doelstellingen om haar onderwijsproces te optimaliseren. Hierbij is het VIVES-referentiekader richtinggevend. De kwaliteitszorgcyclus en het bijhorende VIVES-referentiekader staat beschreven in onderstaand document:

 

Auditrapporten opleidingen

In een auditrapport wordt per standaard van het VIVES-referentiekader een overzicht gegeven van de sterke punten van een opleiding en de suggesties voor verbetering. Daarbij wordt ook een samenvatting toegevoegd. Het rapport wordt vervolledigd met de samenstelling van de commissie, het programma en een overzicht van de bijlagen die de commissie bestudeerd heeft. 

De auditrapporten worden hieronder gepubliceerd:

2016-2017

 

Instellingsreview 2017

De instellingsreview is een periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een instelling. Een externe commissie voert de review uit in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Deze toetsing gebeurt aan de hand van een beoordelingskader met vier standaarden: visie en beleid, beleidsuitvoering, evaluatie en monitoring en verbeterbeleid. Als rode draad komt in het kader bij elke standaard de kwaliteitscultuur in de instelling aan bod.

De commissie geeft op elk van de standaarden een gewogen en gemotiveerd oordeel. Vervolgens geeft zij een gewogen en gemotiveerd eindoordeel.

Het oordeel voor VIVES is te lezen in onderstaande rapporten: