Vrouw met baby

vroedkunde via afstandsonderwijs

vroedkunde via afstands-onderwijs
Bachelor in de vroedkunde aan VIVES Zuid

Geboeid door geboortes? Wil je de belangrijkste zorgverlener zijn voor, tijdens en na de zwangerschap? De bachelor vroedkunde is iets voor jou!

Met de bachelor vroedkunde word jij expert in zwangerschap en bevalling
Baby wordt gewassen

Vroed- of verloskundige zijn gaat veel verder dan enkel mama's (en papa's) bijstaan bij één van de mooiste momenten uit hun leven. Hij of zij begeleidt koppels van bij de kinderwens tot in de postnatale periode. Zo vormen zij bijvoorbeeld een erg belangrijk aanspreekpunt bij de begeleiding van borstvoeding geven. Bij VIVES kun je voltijds (in dagonderwijs) of deeltijds (op afstand) studeren.

De opleiding vroedkunde legt het accent in de eerste opleidingsfase op de fysiologische of normale zwangerschap, baring en kraamperiode. In de tweede opleidingsfase wordt je kennis verdiept rond verloskundige pathologie. Je krijgt onder andere les rond fertiliteit, gynaecologie en de pasgeborene met risico’s. De hoogrisico verloskunde komt aan bod in de derde opleidingsfase.

Als afgestudeerde vroedvrouw kun je zelfstandig vrouwen en hun partners begeleiden tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Je bent dus in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en om adequaat te handelen in normale situaties en in noodsituaties. Communicatieve vaardigheden, theoretische en praktische kennis, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij heel belangrijk en spelen dan ook een prominente rol in de opleiding. 

Vroedkunde op afstand studeren

Wat leer ik in deze opleiding?

Als vroedvrouw begeleid je de aanstaande ouders vanaf het moment van zwangerschapswens tot na de geboorte. De begeleiding strekt zich dus uit tijdens de preconceptionele fase, de volledige zwangerschap, arbeid en bevalling alsook de postnatale periode. Om al deze facetten in het beroep onder de knie te krijgen is dan ook een veelzijdige opleiding noodzakelijk waarin je de kans krijgt om je persoonlijkheid en talenten te ontplooien.

Vroedkunde is een sterk praktijkgerichte opleiding. De ene helft van de opleiding bestaat uit theoretisch onderwijs en de andere helft uit klinisch onderwijs (vaardigheidstraining, simulatieonderwijs en stages). Stapsgewijs worden alle kennis en vaardigheden aangeboden en verwerkt.

Eerste opleidingsfase

In het begin van je opleiding ligt het accent op de fysiologie, de normale verloskunde. Je leert alles over hoe een normale zwangerschap, bevalling en postpartumperiode eruit zien en over hoe je koppels in deze periode kunt begeleiden.

Tweede opleidingsfase en derde opleidingsfase

Doorheen de opleiding leer je steeds meer over problemen en verwikkelingen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de weken na de bevalling. Je krijgt onder andere inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van medisch geassisteerde bevruchting en prenatale diagnostiek.

Vierde opleidingsfase

In het afstudeerjaar is er bijzondere aandacht voor stage en geïntegreerde casuïstiek. Je sluit je opleiding af met een bachelorproef waarin je al je verworven competenties kan aantonen.

Verdere inhoudelijke informatie kan doorgenomen worden via de programmagids.

doptone zwangere vroedkunde afstandsonderwijs

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Kijk al eens een cursus in:

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Leren zonder lessen

Theorievakken verwerf je via zelfstudie, voor de praktijkvakken organiseren we elk semester zes praktijkdagen.

Leren zonder lessen

Binnen het afstandsonderwijs is het aantal contactmomenten sterk gereduceerd. Toch wordt er gemiddeld om de 2 weken een volledige contactdag georganiseerd. Deze contactmomenten vinden steeds plaats op vrijdag. Op deze contactmomenten wordt jouw aanwezigheid uiteraard verwacht. Gezien de beperkte contactmomenten ligt de nadruk binnen het afstandsonderwijs op zelfstudie. Op contactdagen komen zowel theoretische als praktijklessen aan bod. Tijdens de theoretische lessen komen uitgelichte stukken theorie aan bod en kunnen er vragen gesteld worden. Tijdens de praktijklessen wordt de geziene theorie toegepast en ingeoefend. Doorheen het academiejaar bestaat ook de mogelijkheid om op enkele momenten zelfstandig te oefenen in het praktijklokaal.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Kijk al eens een cursus in:

Vrodkundige met baby

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding vroedkunde in afstandsonderwijs telt zoals alle bacheloropleidingen 180 studiepunten. Een opleiding aanvatten via afstandsonderwijs betekent kiezen voor een traject van vier jaar. De combinatie studeren, werken en/of gezin vraagt immers wat meer spreiding. Elk jaar omvat ongeveer 45 studiepunten.

Vrijstellingen en studieduurverkorting kunnen eventueel verkregen worden op basis van eerder verworven kwalificaties en competenties (diploma’s, attesten, werkervaring …). De mogelijkheid tot vrijstellingen en studieduurverkorting wordt besproken met de studie- en trajectbegeleider. Je stelt een portfolio samen waarin je alle relevante bewijsstukken opneemt. Op basis van dit portfolio worden vrijstellingen al dan niet toegekend en krijgt jouw individueel leertraject vorm. 

Er kunnen ook redenen zijn om te kiezen voor een minder zwaar studieprogramma om zo de opleiding over meer dan vier jaar te spreiden. Eindeloos spreiden wordt echter afgeraden. De studie- en trajectbegeleider kan je helpen bij het samenstellen van een geschikt traject.  

Pop bevalt van baby

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

VIVES biedt je via afstandsonderwijs de mogelijkheid om, onder deskundige begeleiding, een volwaardig bachelordiploma te behalen. Afstandsonderwijs moet toelaten de opleiding te combineren met een professioneel en familiaal leven

Naast theoretische lessen en praktijklessen worden ook stages en simulatieonderwijs georganiseerd om je op te leiden tot professionele bachelor. Informatie rond stage vind je verder. Onder simulatieonderwijs verstaan we training in het doorlopen van levensechte casussen aan de hand van ‘hoogtechnologische simulatoren’ in een veilige leeromgeving (de school). In tegenstelling tot de echte praktijk is het binnen simulatie niet zozeer belangrijk wat je doet maar wat je eruit leert!

Naast de voorziene contactdagen wordt het leerproces ondersteund door het gebruik van multimedia. Zo worden het elektronisch platform Toledo, discussieforums en Microsoft Teams-groepen aangewend om je tijdens je opleiding verder te kunnen begeleiden.

Baby in couveuse

Hoe verloopt mijn stage?

Een belangrijk onderdeel van de opleiding zijn de stages. Tijdens de stage maakt men in eerste instantie kennis met het werkveld van de vroedvrouw en leert men uiteraard alle geziene theorie en praktijk toe te passen. De stages zijn essentieel binnen de opleiding tot vroedvrouw.

De stages omvatten 60 van de totale 180 studiepunten. De stages starten pas vanaf de tweede opleidingsfase. Dit heeft als grote voordeel dat je al wat kennis hebt opgedaan alvorens je op de werkvloer komt. Tijdens de 2de opleidingsfase wordt in totaal 10 weken stage gelopen (1 blok 6 weken materniteit, 1 blok 4 weken verloskwartier). In het laatste jaar ligt de nadruk heel sterk op de praktijk en wordt in totaal 20 weken stage gelopen. Tijdens deze stage kunnen verscheidene disciplines aan bod komen: eerste lijn, materniteit, verloskamer, neonatologie, gynaecologie, fertiliteitcentra en Maternele Intensive Care (MIC).

De stageperiodes en stageplaatsen worden bepaald vanuit de opleiding. Mits grondige reden kan een aanvraag voor afwijkende periode en/of stageplaats besproken en bekeken worden. De mogelijkheden worden samen met de stagecoördinator overlopen.

gezondheid diagram

Waar en wanneer leg ik examens af?

Afstandsonderwijs staat voor flexibiliteit. Dit geldt ook voor het afleggen van examens. Algemeen zijn de examens over het gehele academiejaar gespreid. Dit voorkomt het werken met concrete en intense blokperiodes en laat aldus toe de studietijd flexibeler in te plannen en examenperiodes te combineren met professionele en/of familiale engagementen.

De opleiding stelt een concrete examenplanning op, met voor studenten afstandsonderwijs maximale en meest ideale spreiding. Binnen deze concrete examenplanning kunnen de examens bovendien binnen de voorziene lesdagen afgelegd worden. Omwille van persoonlijke redenen kan een individuele examenplanning opgesteld worden (zie ook verder).

Voor ieder vak zijn er 2 examenkansen (1ste zittijd en 2de zittijd). Binnen eerste zittijd (loopt van oktober tot en met juni) zijn voor heel wat examens meerdere examenmomenten gepland. Wanneer om één of andere reden (vb. later instappen in de opleiding of ziekte) het eerste examenmoment niet kan gehaald worden, kan gekozen worden voor een later tijdstip.

Een laatste voordeel binnen afstandsonderwijs is de mogelijkheid om een examen op afstand af te leggen. Dit betekent dat het examen rechtstreeks van thuis via de pc kan gemaakt worden. Let wel, het afleggen van examens op afstand is niet gratis (kleine meerprijs) en wordt niet altijd toegestaan (vb. mondelinge examens). Bovendien dient deze mogelijkheid tijdig aangevraagd te worden.

Brugge VIVES

Wanneer kan ik starten met deze opleiding?

Net zoals bij de meeste bacheloropleidingen is starten bij aanvang van het nieuwe academiejaar (halfweg september) het ideale moment. Dit betekent immers dat je van bij aanvang mee bent met de organisatie van de opleiding, tot een vaste klasgroep behoort en geen examenmomenten mist. Inschrijven voor het nieuwe academiejaar kan reeds in de maanden voorafgaand aan de start.

Ondanks dat starten met de aanvang van het nieuwe academiejaar de voorkeur geniet, kan je ook doorheen het academiejaar nog instappen. Elke student die na aanvang van het academiejaar wenst in te stappen, dient langs te komen bij onze studie- en trajectbegeleider. De studie- en trajectbegeleider kan zo de mogelijkheid van een latere instap met je bekijken. Afhankelijk van het moment zullen bepaalde vakken al dan niet gevolgd kunnen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de volgtijdelijkheid van het curriculum en opleiding. Het opbouwende karakter van de opleiding laat aldus niet toe om op ieder moment van het academiejaar de volledige opleidingsfase op te nemen.

Op onze inschrijvingspagina leggen we je uit hoe je je kan inschrijven voor deze opleiding.

Om in Vlaanderen te kunnen starten aan een opleiding in het hoger onderwijs, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen in verband met diploma, taal en leerkrediet. Raadpleeg hiervoor de inschrijvingsvoorwaarden voor een professionele bacheloropleiding. Om te starten met een opleiding op afstand hoef je geen werkstudent te zijn.

Nog niet helemaal overtuigd? Contacteer gerust de coördinator afstandsonderwijs (contactpersoon vermeld op deze pagina) voor verdere informatie.

Marilyn
 Quote signs

"In september 2018 startte ik aan de opleiding vroedkunde bij VIVES. Het was een zeer pittige start. De lessen volgden elkaar snel op, de examens werden ingepland, de eerste resultaten kwamen binnen. Ook was het zoeken naar een evenwicht tussen privé (ik heb vier kindjes), werk en studeren. Hoe combineer je dit alles? Het is gelukt dankzij de goede online lessen en de vele chatsessies via Teams. De docenten doceren niet alleen, maar zijn ook een goede coach. Ik ben hen dan ook zeer dankbaar. Naast de docenten bouw je ook een goede band op met je medestudenten. Zij ervaren dezelfde problemen en verzuchtingen. Via WhatsApp motiveren we elkaar, stellen we vragen en luchten we ons hart. "

drie personen overleggen aan twee laptops over de startinformatie en info rond 'Wat kost studeren?'

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie vroedkunde?
Verder studeren

Verder studeren

Heb je na het behalen van je bachelordiploma nog zin om verder te studeren? Mogelijkheden genoeg! Je kan een bachelor na bacheloropleiding of een postgraduaatopleiding volgen. Als afgestudeerde vroedvrouw kan je een bijkomend diploma bachelor in de verpleegkunde behalen via een verkort traject van 120 studiepunten. Je kan ook een masterdiploma behalen via een schakelprogramma van één jaar. Enkele mogelijkheden: master in de verpleegkunde en vroedkunde, master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering, master in de seksuologie of master in het management en het beleid van de gezondheidszorg.

Meer info? Op www.associatie.kuleuven.be/opleidingen vind je een overzicht van alle bachelors, masters, banaba's (bachelor-na-bachelors) en manama's (master-na-masters) in de instellingen van de Associatie KU Leuven.

Ten slotte bieden wij na je studie ook tal van permanente vormingen aan zoals referentievroedvrouw diabetes, menopauzeconsulent of coördinator klinische studies.

aan de slag

Aan de slag

Na het behalen van je diploma bachelor in de vroedkunde heb je tal van mogelijkheden. De meeste vroedvrouwen in België werken binnen een ziekenhuis op de dienst materniteit en/of verloskwartier. Je kan echter ook tewerkgesteld worden op andere diensten zoals neonatale intensive care, gynaecologie, fertiliteitscentrum en prenatale consultatie. Sommige vroedvrouwen gaan liever buiten de muren van het ziekenhuis aan de slag en kiezen voor een job binnen organisaties zoals Kind en Gezin of gaan zelfstandig aan de slag. Als zelfstandige vroedvrouw kan je eveneens de fysiologische zwangerschap, bevalling en/of postpartum begeleiden. Gezien de verkorte ligdagen in het ziekenhuis wint de zelfstandige vroedvrouw aan belang in België. Ongeacht welke weg je inslaat, als vroedvrouw speel je een cruciale rol in kwaliteitsvolle zorg voor moeder, kind en omgeving. Doorheen de opleiding bieden de stages je voldoende kansen om na te gaan welke aspecten jou het beste liggen en welke setting je voorkeur geniet.

Na het behalen van je bachelordiploma kan je er ook voor kiezen om nog verder te studeren en bijvoorbeeld een masteropleiding aan de universiteit te starten, een tweede bachelordiploma te behalen (bachelor in de verpleegkunde, een Banaba) of een posthogeschoolvorming aan te vatten. Tal van interessante postgraduaten, studiedagen en bijscholingen behoren eveneens tot de mogelijkheden.

In een oogopslag

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Brochures

Heb je een vraag?

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.