Op deze pagina vind je het bibliotheekreglement van VIVES. Dit reglement geldt voor alle campusbibliotheken van de hogeschool.

1_Definities

Gebruikers: iedereen die de bibliotheek bezoekt of gebruikmaakt van de fysieke bibliotheekcollectie, de online collectie of de faciliteiten aangeboden door de bibliotheek, wordt hierna aangeduid als gebruiker. Hierna worden verschillende gebruikersgroepen gedefinieerd:

  • Studenten: dit zijn studenten verbonden aan VIVES
  • Personeel: dit omvat alle personeelsleden verbonden aan VIVES
  • Externe gebruikers: hiermee worden alle gebruikers aangeduid die geen student of personeelslid zijn van VIVES

Collectie: overkoepelende term voor verschillende bibliotheekmaterialen: boeken, tijdschriften, dvd’s, cd’s, naslagwerken, gezelschapsspellen, didactisch materiaal...

2_Algemeen

2.1. Dit reglement is geldig voor het bezoek aan en gebruik van de collectie behorende tot alle bibliotheken van VIVES.

2.2. Alle bibliotheekgebruikers worden verondersteld de bepalingen van dit reglement na te leven.

2.3. Het reglement is een aanvulling bij het Onderwijs- en examenreglement (OER) van de hogeschool voor studenten en het arbeidsreglement voor personeel.

2.4. VIVES is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen die gebruikers meenemen in de bibliotheek. Het bibliotheekpersoneel is niet verantwoordelijk voor het bewaren van of toezicht houden op persoonlijke bezittingen van de gebruikers.

2.5. Alle bibliotheekgebruikers moeten de bepalingen van het auteursrecht volgen. Dit geldt voor zowel fysiek als digitaal materiaal.

2.6. Bij klachten kunnen gebruikers zich richten tot de campusbibliothecaris of de beleidsmedewerker. De klacht wordt in overleg met de beleidsmedewerker en/of de directeur Onderwijsbeleid behandeld.

3_Toegang

3.1. De bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. Iedereen kan ter plekke de materialen raadplegen en gebruik maken van de faciliteiten.

3.2. Openingstijden zijn steeds te raadplegen via de website.

4_Dienstverlening

4.1. Uitleen: registratie en kostprijs

4.1.1. Studenten en personeel van VIVES kunnen op vertoon van hun studenten- of personeelskaart kosteloos materialen uitlenen.

4.1.2. Studenten en personeel van de Associatie KU Leuven kunnen op vertoon van hun studenten- of personeelskaart kosteloos materialen uitlenen.

4.1.3. Leerlingen uit het secundair onderwijs kunnen op vertoon van hun studenten- of identiteitskaart een uitleenkaart laten aanmaken en daarmee kosteloos uitlenen.

4.1.4. Externe bezoekers die niet aan één van bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen zich laten registreren en een uitleenkaart aankopen t.w.v. € 20. Na betaling van deze som kunnen ze gedurende 1 jaar, startend vanaf de datum van de aankoop, bibliotheekmaterialen lenen. Met deze lenerskaart kan een externe bezoeker ook scannen. Kopiëren kan ook mits er met een betaalkaart geld op de lenerskaart geplaatst wordt.

4.2. Uitleentermijn

Er zijn verschillende uitleentermijnen, afhankelijk van de bibliotheekmaterialen en de collectie waartoe ze behoren:

  • 28 dagen (voor VIVES-personeel: 42 dagen)
  • Een aantal didactische materialen hebben een leentermijn van 7 dagen en zijn voorbehouden voor bepaalde VIVES groepen in functie van stage. Andere leners kunnen deze materialen niet ontlenen.
  • 7 dagen
  • 1 dag
  • geen uitleenmogelijkheid

Wanneer er een openstaande schuld is, betekent dit dat je niet meer kunt ontlenen.

4.3. Maximum aantal te ontlenen materialen

Een gebruiker kan maximum 12 materialen ontlenen.

4.4. Verlengingen

De gebruikers kunnen de uitleenperiode verlengen tot maximaal 63 dagen (VIVES-personeel tot maximaal 126 dagen), op voorwaarde dat de bibliotheekmaterialen niet gereserveerd zijn door een andere gebruiker. De uitleenperiode van bibliotheekmaterialen met aangepaste uitleentermijn van 1 week kan maximaal verlengd worden tot 14 dagen. De uitleenperiode van bibliotheekmaterialen met aangepaste uitleentermijn van 1 dag kan maximaal verlengd worden tot 3 dagen.

4.5. Aanvragen (=reservaties)

Uitgeleende bibliotheekmaterialen kunnen gereserveerd worden via de bibliotheekcatalogus.

4.6. Aanvragen op voorhand (=bookings)

Reservaties voor in de toekomst te gebruiken bibliotheekmaterialen kunnen maximaal 6 weken op voorhand aangevraagd worden en dit voor de duur van de toegekende uitleentermijn. Deze reservaties dienen aangevraagd te worden bij het bibliotheekpersoneel en kunnen enkel door hen geplaatst worden. Deze reservaties kunnen enkel door studenten en personeel verbonden aan VIVES aangevraagd worden.

4.7. Te laat inleveren

Als de materialen na het verstrijken van de (desgevallend verlengde) uitleentermijn ingeleverd worden, wordt een boete aangerekend van € 0,30 per werk per dag. Als er een openstaande leenschuld is, wordt er een leenstop toegepast.

4.8. Beschadiging of verlies?

Bij beschadiging of verlies wordt, afhankelijk van de aankoopprijs van het item en de mate van beschadiging, een vergoeding aangerekend. Zolang deze vergoeding niet betaald is, kan de gebruiker geen nieuwe items meer ontlenen. Dit geldt voor alle gebruikers. Indien de gebruiker het verlies of de beschadiging zelf aangeeft aan de baliemedewerker, betaalt hij/ zij enkel een vergoeding ter waarde van de beschadiging of de kost om het materiaal te vervangen. Elke lener blijft verantwoordelijk voor wat hij/zij op zijn kaart ontleende (aan een medestudent iets doorgeven is op eigen verantwoordelijkheid).

Vanaf 1 juni 2019 wordt voor het ontbreken van een item in een spel of in een didactisch materiaal een minimumkost aangerekend van 10 euro.

De lener controleert vóór de uitleen het spel of het didactisch materiaal op volledigheid.

4.9. Niet reageren op maningen

Als de gebruiker niet reageert op maningen en het materiaal niet terugbrengt, volgt een factuur met de vergoeding ter waarde van het item verhoogd met € 10 administratieve kosten.

5_Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

5.1. De bibliotheek kan publicaties of fotokopieën van tijdschriftartikelen uit andere bibliotheken leveren aan studenten en personeel verbonden aan VIVES. De VIVES-bibliotheken aanvaarden ook IBL-aanvragen van andere bibliotheken.

5.2. Kostprijs voor studenten en personeelsleden

  Studenten Personeel
Aanvraag vanuit andere VIVES-bibliotheek gratis gratis
Aanvraag vanuit andere bibliotheek behorende tot Associatie KU Leuven gratis gratis
Aanvraag vanuit andere bibliotheek (niet behorende tot Associatie KU Leuven) € 6,20 gratis

Merk op: niet afhalen van IBL leidt tot een minimumkost van 7 euro.

5.3. Externe bezoekers worden doorverwezen naar hun openbare bibliotheek of bibliotheek van hun eigen instelling.

6_Gebruik van infrastructuur en apparatuur (faciliteiten)

6.1. Gebruikers moeten problemen met hardware onmiddellijk melden aan het bibliotheekpersoneel.

6.2. Kopiëren en scannen in de bibliotheek kan uitsluitend met inachtneming van de wetgeving op het auteursrecht, waarvan de gebruiker bevestigt kennis te hebben.

6.3. De groepswerklokalen kunnen gereserveerd worden via de daartoe voorziene kanalen. Als de lokalen niet gereserveerd zijn, kan er vrij gebruik van worden gemaakt. Reservaties hebben altijd voorrang op vrij gebruik.

6.4. Bij beschadiging of vernieling van de apparatuur en de infrastructuur worden de kosten voor herstelling of vervanging, vermeerderd met € 10,00 administratiekosten, aangerekend aan de gebruiker.

7_Leefregels

7.1. De rust in de bibliotheek moet gerespecteerd worden. Gebruikers spreken op een rustige manier met respect voor de andere gebruikers. Telefoongesprekken worden bij voorkeur buiten de bibliotheek gevoerd, audio wordt alleen met hoofdtelefoon beluisterd en is niet hoorbaar voor andere gebruikers.

7.2. De orde en netheid in de bibliotheek moet gerespecteerd worden.

7.3. De regels i.v.m. eten en drinken, per campusbibliotheek bepaald en geafficheerd aan de ingang van de bibliotheek, moeten gerespecteerd worden.

7.4. Jassen, tassen en andere persoonlijke bezittingen mogen andere gebruikers niet hinderen.

7.5. Aanwijzingen van het bibliotheekpersoneel moeten opgevolgd worden.

7.6. Omwille van corona kunnen extra maatregelen genomen worden, bij code geel wordt het aantal gebruikers beperkt, is handen ontsmetten en het dragen van een mondmasker verplicht in de hele bibliotheek. Bij code oranje wordt de bibliotheek beperkt tot afhaalbibliotheek.

8_Sancties

8.1. Als studenten herhaaldelijk de leefregels overtreden of ander storend gedrag vertonen, is de bibliothecaris bevoegd om de naam door te spelen aan het opleidingshoofd.

8.2. Voor studenten is het Tuchtreglement uit het onderwijs- en examenreglement ook in de bibliotheek geldig

8.3. Overtreding van het bibliotheekreglement kan leiden tot een verbod om de bibliotheek te betreden.

8.4. Het bibliotheekpersoneel kan bij een vermoeden van diefstal de gebruiker vragen om vrijwillig de inhoud van informatiedragers, jassen en tassen te laten zien. Elke diefstal of poging daartoe kan leiden tot een aangifte bij de politie.

9_Campusgebonden afspraken

In sommige VIVES-bibliotheken kunnen aanvullende bepalingen gelden, voor zover deze niet strijdig zijn met dit reglement.