1. Al onze facturen dienen betaald te worden ten laatste veertien dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een andere vervaldag aangegeven werd.
  2. Elke betwisting in verband met deze factuur dient kenbaar gemaakt te worden bij aangetekend schrijven binnen de veertien dagen na de factuurdatum. Na die datum doet de student / klant formeel afstand van ieder protest.
  3. Minnelijke invordering: Bij gebreke aan betaling op de vervaldag wordt de student/klant elektronisch (per e-mail) aangemaand om de betaling te voldoen. Vanaf de 2e aanmaning, die per e-mail én per post wordt verzonden, is van rechtswege een jaarlijkse interest van 7% verschuldigd boven op het factuurbedrag, alsook een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van € 20. Als de student/klant na de 2e aanmaning nog steeds in gebreke blijft, dan gaat de hogeschool over tot de gerechtelijke invordering.
  4. Gerechtelijke invordering: Bij gebreke aan betaling na het doorlopen van de procedure tot minnelijke invordering, gaat de hogeschool over tot de gerechtelijke invordering. In voorkomend geval zijn alle administratieve en gerechtelijke kosten ten late van de student/klant en wordt de forfaitaire schadevergoeding verhoogd naar € 100.
  5. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de opeisbaarheid van alle andere openstaande facturen met zich mee, ook deze die nog niet vervallen zijn.
  6. Voor studenten die omwille van bewezen bijzondere omstandigheden niet in staat zijn om hun financiële verplichtingen na te komen, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de mogelijkheid van financiële bijstand door de dienst studentenvoorzieningen (STUVO).
  7. Een student kan slechts deelnemen aan een examen als hij het verschuldigde studiegeld en de verschuldigde studiekosten betaald heeft of daarover een regeling getroffen heeft via STUVO. Als niet aan deze voorwaarde is voldaan, wordt de inschrijving geschorst, worden de eventueel al behaalde resultaten als niet bestaande beschouw en ontvangt de student geen creditbewijs voor de betrokken opleidingsonderdelen (zie hiervoor ook het onderwijs- en examenreglement). Deze maatregelen blijven van kracht tot ze worden herroepen na betaling van de verschuldigde studiegelden en / of studiekosten. Een eventuele herinschrijving is slechts mogelijk na het betalen van de verschuldigde bedragen voor de al afgewerkte periode.
  8. Alle betwistingen in verband met de facturen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.

 

Bij de definitieve inschrijving voor een graduaats- of bacheloropleiding sluit je een overeenkomst waardoor je akkoord gaat met het onderwijs- en examenreglement.

Alle inschrijvingen voor een navorming van hogeschool VIVES zijn onderhevig aan de standaard inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden.