Studiedag It’s all about relations: voorbij de verzakelijking in hulp- en dienstverlening

sociaal-agogisch werk

Toenemende administratie, strakke procedures, voortschrijdende digitalisering… De hulp- en dienstverlening zette de voorbije decennia steeds sterker in op meet- en maakbaarheid. Economische waarden zoals efficiëntie, effectiviteit, ondernemerschap, winst, concurrentie en disciplinering lijken de bovenhand te krijgen. Maar hoe maken we in de huidige hulp- en dienstverleningscontext nog ruimte voor het niet of anders peilbare? Staat deze evolutie haaks op relationeel werken?

Deze studiedag wil een lans breken voor een relationele visie op hulp- en dienstverlening. Hoe wordt een dialoog mogelijk tussen de idee dat mens en samenleving objectieve meetbare dingen zijn, en de idee dat beide kwetsbare, open evoluerende en complex relationele netwerken zijn?

Voormiddagprogramma

Keuzes in de hulp- en dienstverlening vanuit een mens- en maatschappijbeeld vergen de noodzakelijke transities op meso- en macroniveau. Via lezingen, debat en workshops gaan we met het publiek in dialoog over de noodzakelijkheid en uitdagingen van relationeel werken, ruimer opgevat dan op micro-niveau. Zowel theoretici als practici krijgen het woord.

9u00 - Onthaal
9u30 - Inleiding op het thema
9u40 - Rob Devos: Andere tijden, andere hulpverlening

Rob Devos bespreekt de paradigmaverandering in de hedendaagse hulpverlening: van caritas, over de naoorlogse welvaartsstaat naar het actuele neoliberalisme. We merken een verzakelijking en vandaag zelfs een toenemende verharding in het beleid t.a.v. hulpbehoevenden. Rob Devos is professor emeritus. Hij doceerde cultuurfilosofie, ethiek en hedendaagse politieke theorieën in Leuven. Hij publiceerde over politieke vertegenwoordiging, maatschappelijke uitsluiting en over ‘waarheid spreken’ in hulpverlening.

10u20 - Henk Vandaele: It’s all about relations

Henk Vandaele getuigt hoe hij vanuit zijn opdracht als ondersteuner van zorgorganisaties en als lector aan de opleiding sociaal werk, vanuit een filosofie van de relatie, zoekt naar een alternatief voor de verzakelijking in hulp- en dienstverlening. Henk Vandaele is verpleegkundige en doctor in de wijsbegeerte. Hij is docent filosofie, ethiek en praktijk aan de hogeschool VIVES en de Kulak. Hij is tevens als zorgethicus werkzaam in een aantal zorgorganisaties.

11u00 - Koffiepauze
11u20 - Lieven Verlinde: Van Hoopverlening naar Overbruggen, een belangrijke stap in het realiseren van menselijke relaties als uitgangspunt voor duurzame armoedebestrijding en het realiseren van de sociale grondrechten.

Lieven Verlinde getuigt hoe ’t Lampeke rechtstreeks werkt met de kansarme doelgroep. De werking is expliciet afgestemd op mensen binnen én buiten de buurt die, om welke reden ook, maatschappelijk kwetsbaar zijn of dat dreigen te worden. ’t Lampeke wil kansarmoede opmerken en doorbreken en ondersteunt mensen door samen met hen de problemen aan te pakken, door samen met hen op weg te gaan. Lieven Verlinde is adjunct-coördinator van buurtwerk ’t Lampeke (Leuven) en projectverantwoordelijke voor ‘Overbruggen'.

12u00 - Panelgesprek met Rob Devos, Henk Vandaele en Lieven Verlinde onder leiding van Elke Plovie
12u45 - Broodjeslunch met soep

Namiddagprogramma

In het namiddaggedeelte bestaat de mogelijkheid om 2 workshops naar keuze te volgen uit een aanbod van 6 verschillende workshops. De thema’s en begeleiders van deze workshops staan hieronder toegelicht. Bij inschrijving wordt gevraagd een keuze door te geven.

13u30 - Workshop ronde 1
14u30 - Koffiepauze
15u00 - Workshop ronde 2
16u00 - Afsluitende receptie

Workshop 1: Victoria Deluxe (AFGELAST)

Workshop 2: Bindwerk in jeugdwerk

Workshop 3: Open-Hart-Cirkels - Re-Member

Workshop 4: Leuven Restorative City

Workshop 5: Mezuri: een unieke samenwerking tussen een buurtwerk en een ITC-bedrijf

Workshop 6: Learning community als zuurstof voor relationeel werken in de zorg

Meld je nu aan!

De studiedag vindt plaats op donderdag 21 maart 2019 in The Cube van VIVES Kortrijk. Deelname aan deze studiedag kost 60 euro. Studenten betalen 15 euro. Aanmelden kan tot en met 14 maart 2019.

Aanmelden is niet meer mogelijk.

De uiterste datum om je aan te melden is voorbij.
Deel dit via