• kortrijk02.png
  • kortrijk01.png
  • Station Kortrijk

Burgers als partners in lokale veiligheidszorg; een praktijkonderzoek in Kortrijk

PWO project

Veiligheid is niet meer weg te denken uit de (internationale) actualiteit en is een belangrijke bekommernis van lokale besturen. Vanuit de federale overheid wordt verwacht dat steden en gemeenten ‘integraal’ en ‘geïntegreerd’ de veiligheid van hun burgers verzorgen. Heel kort samengevat impliceert dit dat veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid is, die in ‘partnerschap’ met alle maatschappelijke organisaties dient te worden ingevuld.

Ook voor de burger is hier in theorie een belangrijke rol weggelegd. In de praktijk lijkt de verantwoordelijkheid van burgers in het veiligheidsdomein echter minder vanzelfsprekend. Veel literatuur rond dergelijke partnerschappen dateert van een tiental jaar geleden en maakt vooral gewag van projecten waarin burgers eerder top-down worden ingeschakeld in politiewerk (bv. via Buurtinformatienetwerken of BINs), en dus geen volwaardige partners zijn binnen het lokale veiligheidsbeleid van hun gemeente of stad.

De vraag in hoeverre burgers überhaupt verantwoordelijkheid willen of kunnen opnemen in het veiligheidsdomein, en in welke mate verschillende overheidsinstanties daarvoor openstaan, is weinig onderzocht. De centrale doelstelling van dit project is het onderzoeken van het maatschappelijk draagvlak voor duurzame partnerschappen met burgers in het domein van lokale veiligheid. In eersteinstantiewillen we een geactualiseerd overzicht maken van de bestaande projecten in binnen- en buitenland, hun rand- en succesvoorwaarden, aan de hand van een literatuurstudie.

In tweede instantie willen we door middel van een online enquête bij Belgische korpschefs, burgemeesters enpreventiediensten nagaan wat het draagvlak voor dergelijke partnerschappen is bij die traditionele veiligheidsactoren. In derde instantie willen bekijken wat in de praktijk mogelijk is naar duurzame partnerschappen met burgers in de stad Kortrijk.

Hiervoor plannen we in de eerste plaats een uitgebreide contextanalyse, inclusief een verkenning van het lokaal draagvlak. Daarnaast worden kwalitatieve en kwantitatieve interviews met verschillende stakeholders en bevolkingsgroepenopgezet, uitmondend in een netwerktafel die perspectieven op (verantwoordelijkheid in) lokale veiligheid van alle partners rond de tafel brengt.

Share on
Dit is een onderzoeksproject van expertisecentrum:
Status: Startdatum: Einddatum:
Lopend01/09/201931/08/2021
Any questions?I'd love to help you!Hans Vermeerschmail me

Expert van dit project:

Meer info over dit project?

Neem contact op met Hans Vermeersch via mail