VIVES blijft innoveren en staat garant voor kwaliteit, altijd. VIVES heeft gekozen voor een systeem van interne kwaliteitszorg dat rust op twee pijlers: het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan 2022-2028. Beide steunen op de VIVES-onderwijsvisie

Het referentiekader beschrijft de basiskwaliteit die VIVES van elke opleiding verwacht. Het bestaat uit zes kwaliteitskenmerken: beoogd eindniveau, opleidingsprogramma, onderwijsproces, teamvorming, resultaat van het onderwijsproces en interne kwaliteitszorg van de opleiding. Voor elk kwaliteitsken­merk werden er criteria geformuleerd.

Met haar onderwijsbeleidsplan wil VIVES een een viertal onderwijskundige ambities van het referentiekader extra kracht bijzetten, namelijk het stimuleren van het zelfsturend vermogen bij studenten, het ontwerpen van inclusieve leeromgevingen, het aanbieden van globaal geëngageerd onderwijs en de realisatie van innovatief digitaal onderwijs. 

cyclus kwaliteitszorg

VIVES referentiekader en onderwijsbeleidsplan 2022-2028

Voor de realisatie van beide pijlers kiest VIVES voor een kwaliteitszorgcyclus van zes jaar, ge­richt op verbetering en borging van de onderwijskwaliteit van de opleidingen. Vanuit een eigen kritische reflectie en een opleidingsaudit door een panel van externe deskundigen, formuleert een opleiding doelstellingen op middellange termijn om haar onderwijsproces en opleidingskwaliteit te optima­liseren en te verbeteren. Hierbij zijn het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan 2022-2028 richtinggevend. De kwaliteitszorgcyclus wordt gesloten met een formele evaluatie door het management van de hogeschool.

De cyclus en het referentiekader in detail

De kwaliteitszorgcyclus en het bijhorende VIVES-referentiekader staan beschreven in volgend document: 

Kwaliteitszorg van een opleiding - VIVES-referentiekader 2022-2028

Elke opleiding doorloopt de kwaliteitszorgcyclus met een kritische reflectie. Na het indienen van deze kritische reflectie volgt een opleidingsaudit. Na een managementgesprek dat daarop volgt, maakt de opleiding een meerjarenplan. Op het einde van de cyclus volgt een evaluatiegesprek met borgingsbesluit.

Publieke informatie over de kwaliteit van de opleidingen

Instellingsreview 2023

Het Vlaamse kwaliteitszorgstelsel geeft veel vertrouwen aan de Vlaamse hogescholen en universiteiten. Zij krijgen de verantwoordelijkheid om zelf
in te staan voor het borgen van de kwaliteit van elke individuele opleiding. In ruil daarvoor doorlopen ze elke 6 jaar een instellingsbrede review. Die moet aantonen dat de instellingen op kwaliteitsvolle manier beleid voeren en zo adequaat de kwaliteit van hun opleidingen borgen. 

De instellingsreview wordt uitgevoerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). In 2021 is de NVAO gestart met vernieuwde instellingsreviews. De instellingsreview is één van de instrumenten die de NVAO hanteert om toe te zien op de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO stelt een externe reviewcommissie samen van onafhankelijke deskundigen. Zij onderzoeken tijdens meerdere bezoeken
aan de instelling en via gesprekken met alle mogelijke stakeholders de aansluiting van het onderwijsbeleid bij de onderwijsvisie van de instelling en bij de maatschappelijke uitdagingen waarmee die in haar eigen context geconfronteerd wordt. Ook het systeem dat de instelling heeft opgezet om de kwaliteit van de eigen individuele opleidingen te borgen (de eigen regie) is voorwerp van onderzoek.

In academiejaar 2023-2024 vond in VIVES een instellingsreview plaats. Het oordeel ervan is te lezen in onderstaande rapporten:

VIVES_Besluit_instellingsreview_mei24

VIVES_Evaluatierapport_instellingsreview_maart24

Klik HIER om het persbericht te raadplegen. 

Campus Kortrijk

Instellingsreview 2017

De instellingsreview is een periodieke toetsing van de kwaliteit van het onderwijsbeleid van een instelling. Een externe commissie voert de review uit in opdracht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Deze toetsing gebeurt aan de hand van een beoordelingskader met vier standaarden: visie en beleid, beleidsuitvoering, evaluatie, monitoring en ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem en het beleid. Als rode draad komt in het kader bij elke standaard de kwaliteitscultuur in alle geledingen van de instelling aan bod. De commissie geeft op elk van de standaarden een gemotiveerd oordeel. Vervolgens geeft zij een gewogen en gemotiveerd eindoordeel, dat finaal wordt bekrachtigd door de NVAO.

In academiejaar 2016-2017 werd de kwaliteit van het onderwijsbeleid van VIVES getoetst. Het oordeel ervan is te lezen in onderstaande rapporten:

VIVES_Besluit_instellingsreview_21aug17.pdf

VIVES_Evaluatierapport_instellingsreview_april17.pdf

VIVES_Adviesrapport_regie_kwaliteitsborging_opleidingen.pdf